Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerin Damga Vergisine Tabi Olmayacağına İlişkin Mahkeme Kararı


 Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerin Damga Vergisine Tabi Olmayacağına İlişkin Mahkeme Kararı

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi, bir davacının, çeşitli firmalarla imzaladığı 1 yıl süreli kendiliğinden uzayan “alan tahsis sözleşmeleri” ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen damga vergisinin kaldırılması için açmış olduğu davayı, sözleşme süresinin bitiminden 30 gün önce ihbarda bulunmamak suretiyle müteakip yıl için yeni bir sözleşmenin kurulmuş olacağı ve bu yeni sözleşme için yapılan damga vergisi tahakkukunda hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddetmiştir. 

Bunun üzerine davacı Danıştay 9. Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulunmuştur. Başvuruyu inceleyen Danıştay 9. Dairesi, İstanbul 11. Vergi Mahkemesi’ nin kararını bozarak, davacı şirketin alan tahsisi ile ilgili olarak imzaladığı sözleşmenin süresinin, içerdiği bir madde uyarınca kendiliğinden uzadığına, bu nedenle söz konusu sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun aradığı anlamda damga vergisine tabi bir sözleşme olarak kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir. Danıştay 9.Dairesi’nin E:2013/1454, K:2014/7239 sayılı kararında özetle, 

“… sözleşmede bulunan bu hüküm gereğince süresi kendiliğinden uzayan sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun aradığı anlamda damga vergisine tabi bir sözleşme olarak kabul edilemeyeceği, aksi düşüncenin, verginin kanuniliği ilkesine aykırı olarak kanunda yazılı olmayan bir durumun yorum yoluyla genişletilerek vergi alınmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, davacı şirketin imzalamış olduğu, içerdiği bir madde uyarınca süresi kendiliğinden uzayan alan tahsis sözleşmeleri için yapılan dava konusu damga vergisi tahakkukunda hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından aksi gerekçe ile davanın reddine karar veren vergi mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmiştir. 

Sonuç olarak, Danıştay 9. Dairesi, mevzuat hükümlerine göre damga vergisinin doğması için yeni bir sözleşmenin imzalanması ya da eski sözleşme üzerine herhangi bir şerh konulmasının gerektiği, kendiliğinden uzayan sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulamayacağı sonucuna varmıştır.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |