Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
 • 612 Diğer İndirimler (-)

 • Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın şevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri , satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir. • 611 Satış İskontoları (-)

 • Satışla ilgili faturanın düzenlilik satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar Iskontoları bu hesapta yer alır. Uygulanan ıskonto tutarı ilgili "Alacaklar" hesabına alacak kaydedilirken, "611 Satış Iskontoları Hesabı" na borç kaydedilir. • 610 Satıştan İadeler (-)

 • Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, brüt satışlardan ilgili hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen ya da tamamen iade edilmesi durumuna göre "610 Satıştan İadeler Hesabı"nın Borcuna, buna karşılık ilgili hesabı alacak kaydedilir.Dönem sonlarında hesap, "690 Dönem Karı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır. • 602 Diğer Gelirler

 • İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararı gidermek için sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeler) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir. • 601 Yurtdışı Satışlar

 • Yurt dışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Satışlar gerçekleştikçe hasılat tutarı bu hesabı alacak yazılır.Satış tutarının Türk Lirası karşılığı malın günlükten çıktığı tarihteki kur dikkate alınarak hesaplanır. • 720 Direkt İşçilik Giderleri

 • Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, belli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetinde doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. Bu giderler hangi mamul veya mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan, işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işçilik giderlerinden oluşur. • 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri

 • Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamulün bünyesine giren, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı fiili tutarlarla bu hesapta izlenir(3). Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti bu hesapta izlenmez. • 128 Şüpheli Ticari Alacaklar

 • Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar. • 127 Diğer Ticari Alacaklar

 • İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar (henüz şüpheli alacak niteliğini kazanmayanlar) ve diğer senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir. • 654 Karşılık Giderleri

 • Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesaba, borç ve gider karşılıkları (kıdem tazminat karşılığı gibi ) kaydedilemez. İşleyişi; Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderleri bu hesabın borcuna, ilgili değer düzeltici hesabının alacağına kaydedilir. • 653 Komisyon Giderleri

 • İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acente, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır. İşleyişi; Komisyon giderleri tahakkuk ettikçe bu hesaba borç kaydedilir. Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Karı veya zararı" hesabına devredilerek kapatılır. • 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

 • Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır. İşleyişi;Gelirler doğdukça bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır. • 648 Enflasyon Düzeltme Karları

 • Bu hesap mali tabloların enflasyon düzeltmesinden ortaya çıkan net olumlu farkların "698 Enflasyon Düzeltme Hesabından " ve yıllara yaygın inşaat işinde (358 Yıllara İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından " aktarılarak izlendiği hesaptır. • 647 Reeskont Faiz Gelirleri

 • Reeskont faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. İşleyişi; İşletmenin senetli borçlarını dönem sonu itibariyle yapılan reeskont işlem faiz geliri ile; alacak senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz gelirleri bu hesaba alacak yazılır. • 646 Kambiyo Karları

 • Kambiyo Kârlarının izlendiği hesaptır. (İhracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları bu hesaba değil , "601 YURT İÇİ SATIŞLAR" hesabıma aktarılır)  • Bunları Unutmayın

   Tümünü Gör
  • E-Bülten  Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
  Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

  © 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |