Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

340 Alınan Sipariş Avansları

34 ALINAN AVANSLAR
Gerek satışlar gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesaptır.
Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
Alınan avanslar bir para ödeme yükümlülüğünde önce bir mal veya hizmetteslimi yükümlülüğünü gösterdiğinden alacaklar dışında bir grup oluşturur. Alınan avanslar kayıtlı değer ile değerlenir. Enflasyon ortamında parasal olmayan avanslar enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
A.Niteliği
İşletmenin satış amaçlarıyla yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.
İşletmenin yurt içiyle ve yurt dışına yapacağı satışlarla ilgili olarak alınan avansların tamamı bu hesaba alınır. İşletmenin lehine açtırılan akreditifler bu hesapta değil nazım hesaplarda izlenir.
Alınan sipariş avansları, ticari borçlar grubundaki hesaplara kaydedilmez. Sadece, avansın konusu olan satış sözleşmesini feshedilmesi durumunda avansın tamamı, teslim edilen mal ve hizmetin bedelinin avansın altında kalması durumunda ise mal veya hizmet bedelini aşan avans tutarı, sipariş avansı olma niteliğini kaybedeceğinden, bu hesabın borcu karşılığında ilgili borç hesabına aktarılarak, ödeneceğe kadar o hesaplarda izlenir.
B.Bölümlenmesi

Hesap, alınan sipariş avansının konusuna ve Türk paralı-yabancı para oluşuna göre aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
340.00 Alıcılardan Alınan TL Avansları
340.05 Alıcılardan Alınan Yabancı Paralı Avanslar
340.10 Taahhüt İşlerinden Alınan TL Avanslar
340.15 Taahhüt İşlerinden Alınan Yabancı Paralı Avanslar
340.90 Alınan Diğer TL Sipariş Avansları
340.95 Alınan Diğer Yabancı Paralı Sipariş Avansları

C.İşleyişi
Alıcılardan alınan avanslar bu hesabın alacağına, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna yazılır. Alınan sipariş avansları hesabı, avansın nakden veya hesabın tahsil edilmesinde alacakların, avans tutarının teslim edilen mal veya görülen hizmet bedeline mahsubunda ise borçlanır. Siparişin iptal edilmesi üzerine veya sipariş bedelinin avans tutarından daha az olarak oluşması nedeniyle avansın bütününün veya bir kısmının geri ödenmesi durumunda da hesap borçları.

Örnek 1:

Alıcı Tufan Aydın'ın verdiği 30.000 TL. lik siparişin %40 'ı oranında avans alınması konusunda anlaşma sağlanıyor. Alıcı avansı çekle ödüyor. Sipariş konusu imalat tamamlanarak,20.500 TL. ye mal olan mamul alıcıya teslim ediliyor(İşletme stokları izlemekte sürekli envanter yöntemini uygulamaktadır).
Alıcı mal bedelinin kalanının %18 katma değer vergisini işletmenin bankasındaki hesabına yatırıyor.
a)Avansın alınması
101 ALINAN ÇEKLER
 12.000,00
   101.00 Alınan TL Çekler                  12.000,00
               340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
12.000,00
            340.00 Alıcılardan TL Av. 12.000,00
b)Üretimi tamamlanan sipariş konusu malın teslim edilmesi
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
 12.000,00
  340.00Alıcılardan Alınan TL Avanslar  12.000,00             
            120 ALICLAR
 23.400,00
          120.00 Yurtiçi Alıcılar
               120.003 Diğer Yurt İçi Alıcılardan Alacaklar
                     … Tufan Aydın                 23.400,00
                     600 YURTİÇİ SATIŞLAR
30.000,00
                     391 HESAPLANAN KDV
  5.400,00
                 391.00 Satış Üzerinden Hesaplanan KDV  5.400,00
            -------------------------------------------------------------
620 SATILAN MAMÜLER MALİYETİ
20.50000
                     152 MAMÜLER
20.500,00
 
c)Alıcının havalesinin alınması
102 BANKALAR
23.400,00
102.00 Vadesiz TL Mevduatı                               23.400,00
          120 ALICILAR
23.400,00
        120.00 Yurtiçi Alıcılar
        120.003 Diğer Yurtiçi  Alıcılardan Alacaklar
                     … Tufan Aydın 23.400,00

Örnek 2:
İşletme, yurt dışındaki bir firmaya 60.000 € tutarında mal satmak üzerine anlaşma yapıyor. Stokları izlemeden sürekli envanter yöntemini uygulayan işletme; söz konusu siparişle ilgili olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor.(7/A seçeneği).
A)60.000 € tutarında bir teminat mektubu alınıyor. Banka, teminat mektubu ile ilgili 480 TL. Komisyon ve BSMV tutarını işletmenin hesabından alıyor. Alınan teminat mektubu firmaya gönderiyor.
B)Firma teminat mektubu karşılığında mal bedelini avans olarak işletmeye havale ediyor. Havale bedeli 1€=1,95 TL üzerinden tahsil ediliyor.
C)Aylık mali tablo düzenleyen işletme, diğer yabancı paralı hesaplar gibi alınan avanslar hesabının kalanını da evalüe ediyor. Kur: 1€=1,98 TL. Dır
D)Maliyeti 113.800 TL. Olan ticari mal alıcıya gönderiliyor. Malın çıkışı tarihinde kur: €=1,99 TL. dır.
 a)Teminat mektubunun alınması
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
480,00
                                    102 BANKALAR
480,00
                    102.00 Vadesiz TL Mevduat
                          …. Bankası
Gider Çeşidi Kod No:
790 Kısa Vadeli Diğer Finansman Giderleri 480,00
Gider Yeri Kod No:
80 Finansman Gider Yeri                       480,00
----------------       /        ----------------
900 TEMİNAT MEKTBUNDAN ALACAKLAR
600.000,00
900.00 Teminat Mektubu Teslim Alanlar           600.000,00
          901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR
600.000,00
        901.04… Bankası                 60.000,00

b)Avansın tahsili
102 BANKALAR
117.000,00
102.00 Yurtiçi Bankalar
    … Bankası                         117.000,00
       340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
117.000,00
       340. Alıcılardan Al.Yab.Paralı Av. 117.000,00
c)Ay sonunda alınan avansın değerlemesi (devalüasyonu)
656 KAMBİYO ZARARLARI
1.800,00
             340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
             340.00 Alıc.Alın.Yab.Paralı Av. 1.800,00
1.800,00

d)Satışın gerçekleşmesi
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
118.800,00
 340.00 Alıc.Alın.Yabancı Paralı Avanslar  118.800,00
656 KAMBİYO ZARARLARI
600,00
            601 YURTDIŞI SATIŞLAR
119.400,00
 60.000 X 1.99 = 119.400
           
-----------------------          /       -----------------
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
113.800,00
                                   153 TİCARİ MALLAR
113.800,0
D)Değerlenmesi

Alınan sipariş avansları senetsiz borçlarda olduğu gibi kayıtlı diğeri ile değerlenir. Yabancı para üzerinden alınan avanslar bilânço günündeki kurla değerlenmeğe tabi tutulur.

E)Envanteri

Alınan sipariş avanslarının envanteri yabancı paralı olanların kayıtlı değerinin, bilânço günüdeki değerine getirilmesi işleminden ibarettir.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |