Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
 İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, içra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.
360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR
A.Niteliği
İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olacak ödenmesi gereken vergi resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.
'Yükümlü' olarak işletme kişiliği adına tahakkuk eden vergi ve fonlarla işletmenin; personeline ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişilere yaptığı ödemelerde 'vergi sorumlusu' sıfatıyla kestiği vergi ve fonlar, ödemelerine kadar, bu hesapta izlenir.
Kurum şeklindeki işletmelerde, faaliyet sonucu elde edilen dönem karı üzerinden aylık dönem ve yıl sonralarında hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı ile  kurumlar vergisinden istisna tutulan gelirlere ilişkin gelir vergisi stopajı ve fon payları için aylık dönem ve yılsonları itibariyle ayrılan vergi ve fon karşılıkları doğrudan bu hesaba alınmaz. Söz konusu vergi ve fon karşılıkları'691 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları' hesabının borcu karşılığında 370 no.lu hesabın alacağına yazılır. Daha sonra 370 no.lu hesaptaki vergi ve fon karşılıkları 371 no.lu hesaptaki peşin ödenen vergi ve fonlarla karşılaştırılarak ortaya çıkan fark yıllık beyannamenin verilip vergi ve fon borçların tahakkuk etmesi ile bu hesaba aktarılır.
B.Bölümlenmesi
Hesap, ödenecek vergi ve fon türlerine göre 1. tali hesap düzeyinde aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
360.00 Ödenecek Gelir Vergisi
360.01 Ödenecek Kurumlar Vergisi
360.03 Ödenecek Damga Vergisi
360.04 Ödenecek Veraset Ve İntikal Vergisi
360.05 Ödenecek Katma Değer Vergisi
360.06 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV
360.20 Ödenecek Sivil Savunma Fonu
360.21 Ödenecek Afetler Fonu
360.22 Ödenecek TSE Aidatı
360.23 Ödenecek MPM Aidatı
Hesap, muhtasar beyannamenin düzenlenmesine yardımcı olmak üzere,2. tali hesap düzeyinde de ödenecek vergi ve fonların yükümlüsüne göre bölünebilir.
Örneğin:
360.00 Ödenecek Gelir Vergisi
            360.00.0 Personelden Kesilen
            360.00.1 Serbest Meslek Erbabından Kesilen
                               ...         …
C.İşleyişi
Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesap alacakların, ödemeler yapıldıkça borçların. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar ''438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı''na aktarılır.
Ödenmesi geciken veya bir yıldan daha kısa süre için ertelenen taksite bağlanan vergi ve fonlar ise'368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı'na aktarılır.
Hesap,
-Kurum şeklindeki işletmelerde işletmenin gelirleri üzerinde vergi tahakkuku ettirildiğinde,
---İşletmenin yükümlü olduğu ve gider yazdığı bir kısım vergiler (Damga Vergisi gibi)ödenmek üzere hesaba alındığında,
—Hesaplanan Katma Değer Vergisi, hesabı indirim yapıldıktan sonra kalan verdiğinde,
-Vergi Sorumlusu sıfatıyla; ücretlerden, serbest meslek kazançlarından, menkul sermaye iratlarından, gayri menkul sermaye iratlarından, hak ediş ödemelerinden, dar yükümlülükleri yapılan ödemelerden, karşılıksız intikallerden vb. vergi ve fon kesintisi yapıldığında, alacaklanır.
Örnek 1:
Anonim şirket şeklindeki işletmenin önceki yıl karı üzerinden 256.418,00 TL. kurumlar vergisi beyan ediliyor. Peşin ödenen Kurumlar Vergisi 254.600,00TL.dir.Beyanname 8 Nisan günü veriliyor.
 08/04/…
370 DÖNEM KARI VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ.
256.418,00
           371 DÖNEM KAR.PEŞİN.ÖD.VERG.VE DİĞ.YÜK
254.600,00
            360 ÖDENECEK VERG.VE FONLAR
    1.818,00
            360.01 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ     1.818,00
Örnek 2: İşletme imzaladığı 240.000 TL.lik bir sözleşmenin damga vergisini ödemek üzere hesaba alıyor.
770 GENEL YÖN.GİDERİ
1.800,00
                    360 ÖD.VERGİ VERGİ VE FONLAR
1.800,00
                              360.03 ÖD.DAMGA VERGİSİ    1.800,00
Gider Çeşidi Kod No:
503 DAMGA VERGİSİ     1.800,00
Gider Yeri Kod No:
70 YÖNETİM GİDER YERİ 1.800,00
240.000X0,0075=1.800,00
Örnek 3: İşletmenin Ekim ayı sonunda' 391 Hesaplanan KDV 'hesabı 168.507 TL.ve'191 İndirilecek KDV' hesabı 150.000TL.'190 Devreden KDV' hesabı ise 5.793 TL.kalan vermektedir.
391 HESAPLANAN KDV
168.507,00
            190 DEVREDEN KDV
   5.793,00
            191 İNDİRİLECEK KDV
150.000,00
            360 ÖD.VERGİ VE FONLAR
 12.714,00
                     360.05 ÖDENECEK KDV
Örnek 4: Kendisine 1.500,00 TL. Yolluk avansı verilmiş olan personel müdürü, seyahat dönüşünde 660,80 TL lik işletme adına alınmış bir fatura ibraz ediyor. Kendisine 800.00TL. da yolluk yevmiyesi tahakkuk ettiriliyor.(7/A ).Yolluk yevmiyelerinin aynı ücret düzeyindeki devlet memurlarına verilen yevmiyeyi aşan tutarı üzerinden 150.00 TL gelir vergisi, 4,80 TL Damga Vergisi kesiliyor.
770 GENEL YÖN.GİDERLERİ
1.360,00
191 İNDİRİLECEK KDV
   100,80
                              360 ÖD.VERGİ VERGİ VE FONLAR
154,80
                                     360.00 GELİR VERGİSİ         150.00
                                     360.03 ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ     4.80
                      196 PERSONEL AVANSLARI
1.306,00
                            196.10 YOLUK AVANSLARI                  1.306,00
Gider Çeşidi Kod No:
457 yurtiçi seyahat yollukları 1.472,00
Gider Yeri Kod No:
70 YÖNETİM GİDER YERİ        1.472,00
Örnek 5: Yurt dışından ithal edilen ticari mala ilişkin olarak gümrük komisyoncusuna 800 TL komisyon ile bunun KDV 'si ödeniyor. Ödemeden 160,00TL gelir vergisi kesiliyor.
  
153 TİCARİ MALLAR
800,00
191 İNDİRİLECEK KDV
144,00
                         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
160,00
                         360.ÖDENECEK GELİR VERGİSİ   160,00
784,00
                         100 KASA
            
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı;
-Tahakkuk ettirilen veya yapılan ödemelerden yapılan kesintilerin ödemesinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip vadesi geçmiş ya da ertelenmiş veya taksite bağlanmış vergi ve benzeri yükümlülüklerin bu hesaptan '368Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler' hesabına(uzun vadeli ertelenmelerden 438 no.lu hesaba)aktarılmasında, borçlanır. 
Örnek 6:İşletme Şubat ayı içerisinde 15.900,00 TL. Gelir vergisi, 910,00 TL damga vergisini 360 no.lu hesabın ilgili tali hesaplarına almış durumdadır. Söz konusu vergiler 20 MART günü ödeniyor.
                                20/03/…
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
16.810,00
360.00 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ   15.900,00
360.03 ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ     910,00
                                             100 KASA
16.810,00
Örnek: 7
İşletmenin talebi vergi İdaresi tarafından  kabul edilerek 358.000,00 TL. lik kurumlar vergisi tecil ediliyor.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
358.000,00
360.00 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ   358.000,00

 

 
                 368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA      
358.000,00
                       TAKSİT. VERGİ VE DİĞ.YÜK.          
            368.10 ERTELENMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜK.   358.000,00
 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı'nın kalanı, ödenme günü geldiğinde ödenecek olan vergi ve benzeri yükümlülükler tutarını gösterir.
D.Değerlenmesi
Ödenecek vergi ve benzeri yükümlülükler kayıtlı değeri ile değerlenir.
E.Envanteri
Ödenecek vergi ve benzeri yükümlülüklere özel bir envanter işlemi bulunmamaktadır.
Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |