Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
       KARŞILIKLARI (-)
 
a.        Niteliği
 
Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları bu hesapta izlenir.
 
Bu hesabın kapsamının, ayrı bir hesapta izlenmediği sağlanmadığı sürece, ertelenmiş vergi gideri ve ertelenmiş vergi gelirini de kapsayacak biçimde değiştirilmesi gerekecektir.
 
TMS 12 Gelir Vergileri Standardı hükümlerine göre, dönem kârından indirilecek vergi gideri, yasal vergi karşılıkları ile ertelenmiş vergi gideri (ertelenmiş vergi geliri) toplamından oluşur.
 
Bir varlığın veya borcun bilançodaki defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki geçici farklardan dolayı gelecek dönemlerde ödenecek kurumlar vergisinin (ertelenmiş vergi borçlarının) veya gelecek dönemlerde geri kazanılacak vergi tutarlarının (ertelenmiş vergi varlıklarının) hesaplanması ve vergi giderinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
 
Geçici farklar,
 
-          Vergiye tabi geçici farklar
 
-          İndirilebilir geçici farklar
               
 olarak ayrılır.
 
                Vergiye tabi geçici farklar; gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutara eklenecek veya çıkarılacak tutarlardır. İndirilebilir geçici farklar ise; gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarları ifade etmektedir (TMS 12, m 5).
 
b.        Bölümlenmesi
 
Hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
 
691.00 Gelir Vergisi Karşılıkları
 
691.01 Kurumlar Vergisi Karşılıkları
               
                               691.011 Geçici Vergi Karşılığı
 
                               691.012 Kurumlar Vergisi Karşılığı
 
691.09 Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
 
691.50 Ertelenmiş Vergi Gideri
 
691.60 Ertelenmiş Vergi Geliri (-)
 
c. İşleyişi
 
Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, "370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı"nın alacağına kaydedilir. Bu hesap "690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı" ile birlikte kapatılarak "692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı"na devredilir.
 
Örnek:
 
İşletmenin dönem sonu kârı 127.455,00 TL.dir. Söz konusu kârdan kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirilecek gelirler dikkate alındıktan sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanan; kurumlar vergisi 25.895,00 TL.dir.
 
 
 
 
 
31/01/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
25.895,00
 
 
 
         691.01 Kurumlar Vergisi Karşılıkları                     25.895,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
 
25.895,00
 
 
 
       YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI
 
 
 
 
 
       370.01 Kurumlar Vergisi         25.895,00
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Bu hesaba ayrıca; TMS uygulamasında ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri de kaydedilir. Bu uygulamada;
 
-          TMS 12 kapsamında hesaplanan ertelenmiş vergi gideri tutarı bu hesaba borç, "483 Ertelenmiş Vergi Borçları" hesabına alacak kaydedilir.
 
-          Ertelenmiş vergi geliri tutarı bu hesaba alacak, "283 Ertelenmiş Vergi Varlıkları" hesabına borç kaydedilir.
 
-          Öz kaynaklar grubunda muhasebeleştirilen değerleme farklarının yarattığı geçici farklar bu hesaba değil, öz kaynaklar grubunda yer alan ilgili hesaba kaydedilir.
 
Örnek :
 
İşletmenin bilanço verilerinin muhasebe defter değeri ile vergiye esas değeri karşılaştırıldığında aşağıdaki farklar saptanmıştır.
 
İndirilebilir Farklar
 
Ertelenmiş Faiz Geliri                                                                         16.000,00 TL
Stok Maliyetine Dahil Edilmiş Vade Farkı                                      10.000,00 TL
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri                                   50.000,00 TL
Ar-Ge Giderleri                                                                                    24.000,00 TL
Toplam İndirilebilir Farklar                                             100.000,00 TL
 
 
Vergilendirilebilir Farklar
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değerleme Farkları                           100.000,00 TL
Borsa Değer Artış Kârları                                                                  12.000,00 TL
Ertelenmiş Faiz Giderleri                                                                     20.000,00 TL
Fazla Ayrılan Amortisman Gideri                                                      44.000,00 TL      
                                                                                                                             176.000,00 TL
 
Öz kaynaklar grubunda raporlanan satılmaya hazır                      8.000,00 TL
finansal varlıklar değerleme farkları tutarı      
 
Bu bilgilere göre hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır (Faaliyetler aynı ülke sınırları içinde olduğu, vergi oranında farklılık olmadığı varsayılmıştır. Bu nedenle hesaplama net farklar üzerinden yapılmıştır).
 
Net Fark :   176.000,00 – 100.000,00 = 76.000,00
 
Vergi Oranı : % 20
 
Sonuç Hesaplarına Yansıyacak Ertelenmiş Vergi Borcu : 76.000,00 x 0,20 = 15.200,00 TL
 
Öz kaynaklarda yer alan "Finansal varlıklar değerleme farkları"ndan indirilecek ertelenmiş
vergi borcu : 8.000,00 x 0,20 = 1.600,00 TL
 
Toplam Ertelenmiş Vergi Borcu (yükümlülüğü) : 15.200,00 + 1.600,00 = 16.800,00 TL
 
                               Muhasebe kaydı:
 
 
 
 
 
31/01/…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
15.200,00
 
 
 
         691.50 Ertelenmiş Vergi Gideri                             15.200,00
 
 
 
 
526 FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI
1.600,00
 
 
 
         526.90 Ertelenmiş Vergi Gideri                              1.600,00
 
 
 
 
 
483 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
 
 
16.800,00
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |