Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

601 Yurtdışı Satışlar

   
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
      a.Niteliği
 
      Yurt dışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır.
 
       İşletme tarafından yurt dışına yapılan satış bedelleri bu hesaba alacak yazılır.İşletmenin yurt dışına ihraç kaydıyla aracı ihracatçı firmalara yaptığı satışlar,
 
      i. Satış akdinin muhatabının Türkiye'deki firma olduğu göz önünde tutularak;satış gelirinin "600 Yurtiçi Satışlar" hesabına alınması veya
 
     ii. Satışın aracı eliyle yurt dışına yapılan bir satış olduğu, bu nedenle de ihracatın gerçekleştirilmesi üzerine KDV'nin terkin edildiği, yani ödenmediği göz önünde tutularak;satış gelirinin           "601 Yurtdışı Satışlar" hesabına alınması
 
düşünülebilir.İşin özünü esas olarak bu tür satışların gelirinin 601 Yurtdışı Satışlar hesabına alınmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
 
   Dönem içinde ihracat bedelinin transferinin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan lehteki kur farkları da bu hesapta izlenir.Önceki yıl satışlarına ilişkin tutarların tahsilinde ortaya çıkan kur farkları ise kambiyo karları hesabına alınır.
 
    b.Bölümlenmesi
 
    Hesap satış konusuna göre aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
 
     601.00 Mamul Satışları
 
     601.10 Ticari Mal Satışları
  
     601.20 Hizmet Satışları
 
     601.90 İhracattan Doğan Kur farkları
 
     Hesap, ikinci alt hesap düzeyinde ise konsolidasyon işlemlerini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki gibi bölümlenebilir.
 
22     Ana Kuruluşa Satışlar
23     Bağlı Ortaklıklara Satışlar
24     İştiraklere Satışlar
25     İhracat Kaydıyla Firmalara Satışlar
26     Diğer Yurt Dışı alıcılara Satışlar
 
c.İşleyişi
 
    Satışlar gerçekleştikçe hasılat tutarı bu hesabı alacak yazılır.Satış tutarının Türk Lirası karşılığı malın günlükten çıktığı tarihteki kur dikkate alınarak hesaplanır.
 
    Mal bedelinin transferleri tarihiyle malın gümrükten çıkış tarihi arasında ortaya çıkan olan kur farkları da, Tekdüzen Hesap Planı'na göre, bu hesapta izlenir.
 
    Bu hesap dönem sonlarında "690 Dönem Karı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
 
   Örnek:
     Almanya'daki bir tüccara 35.000 € tutarında mamul satılmıştır. Malın gümrükten geçtiği tarihteki kur 1 €=1,85 TL.dır.Mal bedeli 15 gün sonra işletmenin İş Bankası'ndaki hesabına transfer edilmiştir.Paranın geldiği tarihte kur 1€=1,88 TL.dır.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120    ALICILAR
64.750,00
 
 
 
120.00 Yurt içi Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
64.750,00
 
 
 
        601.00 Mamul Satışları
64.750,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 BANKALAR
65.800,00
 
 
 
120.05 Vadesiz Mevduat TL.
 
 
 
 
 
                                  … İş Bankası          
 
65.800,00
 
 
 
 
 
120 ALICILAR
 
64.750,00
 
 
 
120.003 Yurt Dışı Diğer Alıcılardan
 
 
 
 
 
 
Alacaklar
64.750,00
 
 
 
 
 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
 
1.050,00
 
 
                          601.90 İhracattan Doğ. Kur fark.                   1.050,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Aynı işlemin muhasebe standartlarına göre yapılaması durumunda;ihracattan doğan kur farklarının, 601 nolu hesabın alacağına değil "646 Kambiyo Karları46.10 Vadeli satışlardan doğan kur farkları" hesabının alacağına kaydedilmesi gerekir.Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |