Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

602 Diğer Gelirler

    
602 DİĞER GELİRLER
 
   a.Niteliği
 
    İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararı gidermek için sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeler) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.
 
     Hesapta izlenecek gelirler arasında sayılan devler yardımlarının muhasebeleştirilme esasları TMS:20-Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı'nda düzenlenmiştir. Standarda göre;muhasebeleştirme için iki genel yaklaşım vardır.
 
     a)Sermaye yaklaşımı:Teşvik, doğrudan öz kaynak hesaplarına alınır. Bu yaklaşım bu tür öz kaynak artışlarının bir maliyete katlanmadan elde edilmeleri nedeniyle gelir sayılmamaları esasına dayanmaktadır.
 
     b)Gelir yaklaşımı:Teşvik, uygun dönemlerde gelir yazılır. Bu yaklaşım, ortaklar dışındaki kaynaklardan elde edilen öz kaynak artışlarını gelir sayılması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.Teşvik gelir yazılırsa gelir tablosunda, teşvikle karşılanması amaçlanan konuların yarattığı giderle, eleştirilmesi sağlanmış olur. Tekdüzen Hesap Planı'nın yukarıdaki tanımlaması incelendiğinde "gelir yaklaşımı"nın benimsendiği görülmektedir.
 
    b.Bölümlenmesi
 
   Hesap, diğer gelir unsurlarının niteliğine göre ihtiyaca göre bölümlenebilir.
   
   c.İşleyişi
  
   Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları (vb)tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesabı ise alacak kaydedilir. 
 
    Hesabı "niteliği" açıklamasında geçen "satış tarihindeki" belirlemesinden afişe edilen peşin fiyata eklenen vade farklarının kastedildiği anlaşılmaktadır. Tekdüzen Hesap Planı'nda vade farkları bir finanslama olayının değil bir satış olayının sonucu olarak görüldüğünden bu tür vade farklarının da "60 Satışlar" (602 Diğer Gelirler hesabına ) kaydedilmesi istenmektedir.
 
    Buna göre;Alıcının borcunu vadesinde ödeyememesi nedeniyle kendisine tanınan ek süreden doğan vade farkları ise bu hesaba kaydedilmez.Faiz geliri olarak kabul edilir ve buna göre muhasebeleştirilir.
 
Örnek:
 
    Peşin fiyatı 32.000 TL olan bir ticari mal 2 ay vadeli olarak 33.000 TL'ye satılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        120 ALICILAR
 
 
 
 
37.760,00
 
 
 
120.00 Yurt içi Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
     120.003 Yurt içi Diğer Alıcılardan Alacaklar
38.940,00
 
 
 
 
 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
 
 
 
32.000,00
 
 
 
          600.00 Ticari Mal Satışı
32.000,00
 
1.000,00
 
 
 
602 DİĞER GELİRLER
 
 
 
 
 
 
 
                602.20
Vade Farkları
1.000,00
 
 
 
 
 
391 HESAPLANAN KDV
 
 
 
5.760,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Türkiye Muhasebe Standartlarında vade farklarının muhasebeleştirilmesindeki esaslar daha öncede açıklandığı gibi farklılık göstermektedir. Muhasebe standartlarına göre vade farkları faiz geliri olarak kabul edilmektedir. Buna göre gelir satış anında değil, sürenin geçmesiyle doğmaktadır. Yukarıdaki satışın standartlara uygun kaydı aşağıdaki gibi olur.
 
a. Satış anında;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 ALICILAR
 
 
 
 
 
37.760,00
 
 
 
120.00 Yurt içi Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
     120.003 Yurt içi Diğer Alıcılardan Alacaklar
 
 
 
 
 
 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
 
 
 
32.000,00
 
 
 
122 ALACAK REESKONTLARI
 
 
1.000,00
 
                                               122.12 Ertelenmiş Vade Fark.
1.000,00
 
 
 
 
 
391 HESAPLANAN KDV
 
 
 
5.760,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ayın sonunda;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122 ALACAK REESKONTLARI
 
 
 
 
500,00
 
 
       382.12 Ertelenmiş Vade Farkları
 
500,00
 
 
 
 
 
642 FAİZ GELİRLERİ
 
 
 
500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Standarda uygun kayıt biçiminde, satış hesabına sadece peşin tutar yazılmıştır. Vade farkları süre geçtikçe Faiz Gelirleri hesabına aktarılacaktır.Görüldüğü gibi vade farklarının muhasebeleştirilmesinde, tek düzen muhasebe sistemi uygulamaları ile standartlar arasında farklılık bulunmaktadır. Tekdüzen Hesap Planı'ndaki açıklamaların bu doğrultuda değiştirilmesi gerekir.
 
    İhracatı veya üretimi teşvik için satışa bağlı olarak işletmeyi yapılan ödemelerde bu hesabın ilgili tali hesabına kaydedilir.
 
    Örnek:
 
   Çiçek ihracatı yapan bir işletmeye Devlet, kargo giderlerini karşılamak üzere, 60.000,00 TL navlun pirimi ödeyecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR                                 
60.000,00
 
 
       127.90 Diğer Çeşitli Ticari Alacaklar                       60.000,00
 
 
 
 
602 DİĞER GELİRLER
 
 
 
60.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |