Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Usulsüzlük Cezaları (2016)

 USÜLSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI

 

Madde 352.- Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

A-     I'inci derece usulsüzlükler:

 

1.       Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması,

2.       Bu kanuna göre tutulması mecburi defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması,

3.       Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usülsüz veya karışık olması,

4.       …………………….

5.       Çiftçiler tarafından 245'nci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmesi,

6.       BU kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usülsüzlükler tek fiili sayılır),

7.       İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi,

8.       Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılırlar),

9.       Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisi'nde tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması,

10.   ………………………..

11.   Veraset ve İntikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerinde verilmiş olması.

 

B-      II'nci derece usulsüzlükler:

 

1.       Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342/1. Fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması,

2.       Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması,

3.        ………………………………………………….

4.       Vergi kanunlarında yazılı bildirmemelerin zamanın da yapılmamış olması (işe başladığını bildirmek hariç),

5.       Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması,

6.       Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay için de yaptırılmış olması,

7.       Vergi beyannameleri, bildirimler evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması,

8.       Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

 

C-      Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel  ( 01.01.2016'den geçerli )

       Mükellefin Grupları

Birinci derecede usulsüzlükler için

İkince derecede

Usulsüzlükler için

1.       Sermaye şirketleri

 

126,00 TL.

69,00 TL.

2.       Sermaye şirketleri dışında kalan 1'nci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

 

80,00 TL.

40,00 TL.

3.       II'nci sınıf tüccarlar

 

40,00 TL.

19,00 TL.

4.       Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00 TL.

11,00 TL.

5.       Götürü usulde gelir vergisine tabi olanlar

11,00 TL.

 

5,00 TL.

 

6.       Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00 TL.

2,70 TL.

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |