Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Sırf Ücret artış isteğinin reddi, işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmaz.


 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Tarih         : 09.02.2015

Esas No   : 2015/2904

Karar No  : 2015/4249

1475 s. İş K. Md. 14

4857 s. İş K. Md. 24

SIRF ÜCRET ARTIŞ İSTEĞİNİN REDDİ, İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAZ

İşverene ait işyerinde drive test mühendisi olarak görev yapan işçinin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan görevlendirme hakkında ücretinde belli bir oranda artış talep etmesi ve iş sözleşmesini ücret konusunda işverenle yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshetmesi uyuşmazlığında, sırf ücret artışı is­teğinin reddinin, işçi feshi açısından haklı neden oluşturmayacağı hk.

İstemin Özeti: Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin haksız olarak davalı tarafından feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağı­nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, davacının mazeretsiz olarak verilen göreve gitmemesi üzerine iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilir­kişi raporuna dayanılarak davanın kıs­men kabulüne karar verilmiştir. Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Karar: Dosyadaki yazılara toplanan deliller­le kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının ve davacının tüm aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Somut olayda, davalı işverenliğe ait işyerinde drive test mühendisi olarak görev yapan davacının, dosya kapsa­mında yer alan ve kendisinin yazmış olduğu elektronik-posta çıktısından anlaşıldığı üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan görevlendirme hak­kında ücretinde belli bir oranda artış talep ettiği görülmektedir.

Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret ko­nusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır. Bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin ayrı ayrı reddi gerekirken mahkemece yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı bozulmasına, oybirliği ile karar verildi.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |