İnsanlar açısından önemli bir ihtiyacı karşılayan otomotiv sektörünün sanayi pazarı içerisindeki payı her geçen gün artmakta olup bu sektörde meydana gelen gelişmeler ülke ekonomilerinin dengelerini de önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Otomotiv sektörü aynı zamanda kendi içerisinde de ikinci el araç piyasası gibi birçok farklı pazarlara sahip olarak ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26.1 artarak rekor tazeleyen sıfır otomobil sayısı 725 bin adet olurken bu sayı ikinci el otomobil sektöründe ise 4 milyon 400 bin adet olarak gerçekleşti.[1] Otomotiv sektörü içerisinde ikinci el araç pazarının bu denli ticari anlamda büyümesi de ülke ekonomisini buralardan sağlanacak gelirler ile destekleyecektir. Bu yazımızda ekonomiye sağladığı gelir ile sektörde önemli bir yeri olan ikinci el otomobil piyasasının katma değer vergisi ile olan ilişkisini değerlendireceğiz.

II- İKİNCİ EL ARAÇ ALIM-SATIMININ KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

İkinci el oto alım satım işlemleri sıfır araç piyasasından farklı olarak genelde iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek vasıtasıyla yani komisyon karşılığı olarak ikincisi ise kendi adına alınıp satılmasıyla meydana gelmektedir. Her iki durum için de mevzuatımızda yer alan hükümler ve idarenin bu konu ile ilgili görüşleri dikkate alınarak katma değer vergisinin ne şekilde hesaplanacağı ve indirim konusu yapılıp yapılamayacağı yazımızın izleyen bölümlerinde yer vereceğiz.

A- KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun; 1/1. maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler; 1/3-d maddesine göre de müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV’ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9. sırasında;

“Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb. motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]”

ifadesine yer verilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin 1. maddesinin (5) no.lu ayrımında, (I) sayılı listenin 9. sırasında yer alan “kullanılmış” deyiminin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade ettiği belirtilmiştir.

87.03 pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin olarak, 27.07.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) de açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre;

1) 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir.

87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi “çok amaçlı araçları” kapsamaktadır.

Sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 87.02 pozisyonunda yer almaktadır.

Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakla birlikte, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I sayılı listenin 9. sırası haricinde tutulmuştur.

2) 30.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 9. sırasına 30.03.2009 tarihinden geçerli olmak üzere “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar” ibaresi eklenmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda, tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) kullanılmış olanları yer almaktadır.

3) Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50 sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

4) Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu “Armonize Sistem İzahnamesinde” verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

Bununla beraber, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9. sırasında, KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2. maddesinde; KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde, bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.

Kullanılmış araçların KDV Kanunu’nun 1/1 maddesi kapsamında ticari mahiyetteki teslimi veya 1/3-d maddesi kapsamında müzayede yoluyla satışı KDV’ye tabi tutulacaktır. KDV’ye tabi olacak şekilde satışı yapılan aracın durumunun, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilmesinden sonra;

1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30.03.2009 tarihinden itibaren tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

2) Aracın 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğine haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9. sırasına istinaden söz konusu aracın satışı %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır. 

Araç sahibinin KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi %1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

Aracın 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.

Örneğin; eşya taşımaya mahsus kamyonun satışında %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

Aynı şekilde 87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların teslimi de %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

3) Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.

B- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ikinci el araç alım ve satımında uygulanacak katma değer vergisi ile bunların alım ve satımına aracılık edenler hakkında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında 14.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/9-64 sayılı görüşünde;

KDV Kanunu’nun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9. sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV’ye tabidir. Bu sırada yer alan “kullanılmış” deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Diğer taraftan, 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2. maddesinde; KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde, bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

C- 54 SIRA NO.LU KDV SİRKÜLERİ

Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ilişkin 54 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde de gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

 Buna göre, aracın binek olup olmadığının Sirküler çerçevesinde değerlendirilmesine müteakip aracın binek otomobil olması halinde faaliyetlerinize yönelik binek otomobil alımlarınızda; 

 - Satıcının mükellef olması ve binek otomobilinin alımında ödenen katma değer vergisini indirim hakkı bulunması halinde %18 (2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2. maddesindeki hüküm gereğince satıcının kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettiği ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktifinde veya envanterinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçmesi halinde ise % 1) oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

- Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen katma değer vergisini indirim hakkının bulunmaması halinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

- Satıcının mükellef olmaması halinde ise KDV uygulanmayacaktır.

Satın alınan kullanılmış binek otomobillerin işletmeniz kayıtlarına alındıktan sonra satışında ise alış sırasındaki KDV’nin durumuna bakılmaksızın KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. İşletmeniz adına kayıt ve tescil ettirilen satışa konu bu otomobillerin alımında yüklenilen KDV’nin ise Kanun’un 30/b maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak bu vergi, amortismana tabi bir iktisadi kıymet olan taşıta ilişkin olduğu için gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Söz konusu kullanılmış araçların 54 Sıra No.lu KDV Sirkülerine göre binek otomobil kapsamında değerlendirilmemesi halinde tarafınızca alımında ve satımında % 18 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

Ancak, binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleştiğinden satışa aracılık nedeniyle komisyon adı altında tahsil etiğiniz tutarlar % 18 katma değer vergisine tabi olacak ve tarafınızca beyan edilecektir.

Şeklindedir.

D- 01.10.2015 TARİH VE 83666 SAYILI ÖZELGE

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Özelge’nin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 30. maddesinin (b) bendinde faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 9. sırasına göre TGTC’nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimlerinde % 1, KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Aynı Kararnamenin 1. maddesinin beşinci fıkrasında (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyiminin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre ÖTV ye tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir.

2008/13426 sayılı BKK ekli Kararnamenin 2. maddesinde ise KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca, 60 No.lu KDV Sirkülerinde kullanılmış araç satışında uygulanması gereken KDV oranı ve binek otomobillerin alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre,

1- Başkasına ait binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleşmektedir. Bu durumda aracılık hizmeti KDV ye tabi olup komisyon bedeli üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanacaktır. Binek otomobillerinin noter satış sözleşmesi ile satın alınıp daha sonra satılması halinde, yapılan bu iş satışa aracılık değil araç teslimi olarak değerlendirilecek ve araç satış bedeli üzerinden %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

2- Kullanılmış binek otomobillerin satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa sunulmasında alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 olarak ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir.

III- UYGULAMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİMİZ

İkinci el otomobil alımı ve satımı faaliyetinin katma değer vergisine tabi olduğu bilinmekle birlikte bu işlemin uygulamasında kullanılacak vergi oranı bakımından belirsizlikler bulunmaktadır. Bu kapsamda yazımızın önceki bölümlerinde konu ile ilgili olarak yasal mevzuata yer verilmiş olup özet olarak yapılan değerlendirmelerimize maddeler halinde bu bölümde değinilecektir.

-       Satıcının mükellef olması ve binek otomobilinin alımında ödenen katma değer vergisini indirim hakkı bulunması halinde %18 olarak uygulanacaktır. Ancak bu durumun istisnası olarak 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2. maddesindeki hüküm gereğince satıcının kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettiği ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktifinde veya envanterinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçmesi halinde ise bu oran %1 olarak uygulanacaktır.

-       Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen katma değer vergisini indirim hakkının bulunmaması halinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

-       Kullanılmış aracın binek oto olmaması halinde ise uygulanacak oran %18’dir.

-       Kullanılmış araçların alım ve satımına aracılık edenlerin ise ilgili aracılık faaliyeti dolayısıyla hesaplayacakları katma değer vergisi oranı komisyon tutarının %18’i olacaktır.

Kullanılmış olarak satın alınan binek otonun herhangi bir yıl işletme kayıtlarında bekletme şartı olmaksızın tekrar satılması halinde uygulanacak katma değer vergisi ise bu binek otonun alımı sırasında yüklenilen katma değer vergisinin durumuna bakılmaksızın yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

Bahsi geçen bu durum ise kullanılmış binek oto alım ve satımı yapan firmalar için bir sorun olmaktadır. Nitekim binek oto alımında yüklendiği katma değer vergisini indirim hakkına sahip olan bir satıcıdan binek oto almamız halinde satıcı tarafından yüzde 18 katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak daha sonra binek otoyu satmamız halinde yüzde 1 olarak katma değer vergisi hesaplayacağız. Alırken yüzde 18 olarak hesaplanan ve tarafımızca da indirim ve iade konusu yapılamayan katma değer vergisi alıcının üzerinde yük olarak kalacaktır.

A- KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Genel olarak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında Maliye Bakanlığı’nın görüşü ikinci el binek oto ticaretinde hesaplanan katma değer vergisinin indirim konusu yapılmaması yönündedir. Bunun istisnası olarak sadece Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/b hükmünde kiralamak veya çeşitli şekillerde işletilmek amacıyla satın alınan binek otomobillerine ait katma değer vergisi bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak ikinci el binek araç ticaretinde katma değer vergisindeki bu karışıklığın giderilmesi amacıyla satın alınan binek otoların hangi amaçla alındığının bir önemi olmaksızın indirimine izin verilecek bir düzenleme getirilmesi ve ilgili katma değer vergisinin iadesine hak tanınması gerektiği görüşündeyiz.

IV- SONUÇ

Ülkemiz ekonomisinde otomotiv piyasasının önemli bir yeri olmakla birlikte bu piyasa içerisinde ikinci el araç alım ve satımının payı oldukça büyüktür. Ekonomiye doğrudan bir etkisi olan bu piyasada karşılaşılan önemli bir sorun ise uygulamadaki katma değer vergisinin hangi oranda hesaplanacağı ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile ilgiliydi. Genel olarak uygulanan oran yüzde 1 olmakla birlikte bu kapsamda yüklenmiş oldukları katma değer vergisini indirim hakkı bulunan satıcıların uygulayacağı oran ise ilgili binek aracın envanterde hangi süreyle kaldığı ile ilgili olarak iki yıldan az olanlar için yüzde 18 iki yıldan fazlası için yüzde 1 olarak uygulanmaktadır. Hesaplanan bu verginin indirim ise kiralamak veya çeşitli şekillerde işletilmek amacıyla satın alınan binek otomobillerine ait katma değer vergisi hariç mümkün bulunmamaktadır. İndirimi mümkün olmayan bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.

Yazarlar: Yusuf GÖKÇE*
                Sedat İÇEL**

E-Yaklaşım / Ekim 2016 / Sayı: 286

*  Vergi Müfettişi

** Vergi Müfettişi

[1] http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/2015-yilinda-4-4-milyon-ikinci-el-arac-satildi-291358h.htm (Erişim tarihi:24.06.2016)