BASİT USUL MÜKELLEFİNİN İŞ YERİNDE KULLANACAĞI POS CİHAZI İLE TAHSİL EDECEĞİ TUTARIN PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE TEVSİK EDEBİLECEĞİ HK.

Anasayfa > Basit usul mükellefinin iş yerinde kullanacağı pos cihazı ile tahsil edeceği tutarın perakende satış fişi ile tevsik edebileceği hk.

Basit usul mükellefinin iş yerinde kullanacağı pos cihazı ile tahsil edeceği tutarın perakende satış fişi ile tevsik edebileceği hk.

13.02.2020

Basit usul mükellefinin iş yerinde kullanacağı pos cihazı ile tahsil edeceği tutarın perakende satış fişi ile tevsik edebileceği hk

  T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
 

 

  TARİH : 16.03.2012
SAYI : B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[233- 8870]-391
KONU : Basit usul mükellefinin işyerinde kullanacağı pos cihazı ile tahsil edeceği tutarın perakende satış fişi ile tevsik edebileceği hk.

İLGİ: …

İlgi dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz işletmenizde pos cihazı kullanmak istediğiniz, ancak basit usule tabi olmanız nedeniyle yazar kasa kullanmadığınız ve gelirinizin perakende satış fişi ile belgelendirdiği belirterek, pos cihazı kullanmakla birlikte gelirinizin perakende satış fişi ile belgelendirilerek basit usul mükellefiyetinizin devam edip edemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı VUK.nun “Fatura kullanma mecburiyeti” başlıklı 232. maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 Lirayı (411 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01.01.2012’den itibaren 770,-TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (411 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01.01.2012’den itibaren 770,-TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

Yine VUK.nun “Perakende satış vesikaları” başlıklı 233. maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan biri ile tevsik olunur.

  1. Perakende satış fişleri;
  2. Makineli kasaların kayıt ruloları;
  3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri…” hükmü yer almaktadır.

215 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, VUK.nun Mükerrer 257. maddesindeki yetkiye istinaden, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin; belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri ve düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine “… tarihli toplam hasılat” ibaresinin yazılması şeklinde kolaylık sağlanmış olup söz konusu uygulama 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar.

Buna göre; basit usule tabi bir mükellef olarak istemeniz halinde ödeme kaydedici cihaz kullanılması mümkün bulunmakta olup, işyerinizde gerek pos cihazı gerekse ödeme kaydedici cihaz kullanılması basit usulde vergilendirilmeniz açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Makale Okunma Sayısı: 7032

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!