DEFTER TASDİKLERİNDE NOTERE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN SİCİL TASDİKNAMESİ HK.

Anasayfa > Defter Tasdiklerinde Notere ibraz edilmesi gereken Sicil Tasdiknamesi hk.

Defter Tasdiklerinde Notere ibraz edilmesi gereken Sicil Tasdiknamesi hk.

26.06.2018

Bilindiği gibi Türk Ticaret Kanunu’nun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 64. Maddesinin 3. Fıkrasında; “Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.” denmektedir.

 

08.02.1957 tarih ve 9530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Tüzüğünün 104. Maddesinde;Bu vesika verildiği tarihten itibaren bir yıl için muteber olup yılsonunda sicil memuruna getirilir. Memur kayıtlarda yapılmış değişikliklerin vesikaya aksettirilmesi lazım geldiği takdirde bu değişiklikleri yapar ve (Görülmüştür, değişikliklerle muteberdir) sözlerini yazarak yeniden imza ve tarih atarak mühürler. Herhangi bir değişiklik gerekmediği takdirde (Görülmüştür, değişiklik yoktur) sözlerini yazar ve imza ve tarih atarak mühürler.  İlgilinin eski tasdiknameyi herhangi bir sebeple getirememesi halinde yeniden tasdikname verilir. Memur tarafından görülmüş olan tasdikname yine bir yıl için muteberdir.”  Denmekte iken bu Tüzük 26 Nisan 2013 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4478 no’lu BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16. Maddesinde “Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.”

Denmektedir.

 

Sonuç itibariyle;

 

2013 yılı öncesinde yapılan defter tasdiklerinde Noterlerce aranan Sicil Tasdiknamesinin her yıl yenilenmesi gerekirken 27 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren YENİ Ticaret Sicil Yönetmeliği ile tasdiknamede yer alan bilgilerde değişiklik olmadığı sürece yenilenmesi gerekmemektedir.

 

Buna göre mükelleflere ait Sicil Tasdiknamesinin bulunması halinde (tarihi ne olursa olsun) notere ibraz edilebilecek ve her yıl yeniden alınması gerekmeyecektir. 

 

 02.11.2013 

Saygılarımızla,

Burhan Eray

SMMM

 

YENİ ŞEKİL

 

27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddesi;

Sicil tasdiknamesi

MADDE 16- (1) Bir ticari işletmenin ve seçilen unvanın sicile tescili halinde, ilgiliye onaylı bir sicil tasdiknamesi verilir. Tasdiknamede aşağıdaki olgular yer alır;

a) MERSİS numarası.

b) Ticaret unvanı.

c) Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası.

ç) İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi.

d) İşletmenin faaliyet alanı.

e) İşletmeye tahsis edilmiş olan sermaye.

f) Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar.

(2) Tasdikname; tescili yapan müdürlüğün adını, belgenin verildiği tarihi, müdür veya müdür yardımcısının adı ve soyadını, imzasını ve müdürlük mührünü içerir.

(3) Müdürlük tarafından yapılan değişiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerden herhangi birinin de değişmesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın tasdikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek ve önceden verilen tasdikname geri alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek ilgiliye verilir.

(4) Önceden düzenlenen tasdiknamenin müdürlüğe geri verilememesi halinde de, yeni tasdikname düzenlenir. Ancak yeni tasdiknamenin düzenlendiği tarihten itibaren önceki tasdikname kullanılamaz.

(5) Tasdiknamenin kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.

 

(6) Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.

 

ESKİ ŞEKİL

 

08.02.1957 tarih ve 9530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Tüzüğünün ilgili maddesi;

 Sicil tasdiknamesi:

 Madde 104 – Bir unvanın ve işletmenin tescili halinde ilgiliye bir sicil tasdiknamesi verilir ve bu tasdiknameye şu cihetler yazılır.

 

  1. Ticaret unvanı;
  2. Merkezin adresi (Şubelerin tescilinde şubenin adresiyle beraber merkezin adresi de yazılır).

 c)       İşletmenin uğraştığı işler,

 ç) İşletme sahibinin hüviyeti (Hükmi şahıslarda hükmi şahsın mahiyeti).

 d)       (Değişik : 29/7/1998 – 98/11548 K.) Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar,

 

  1. Sicil memurluğunun adı, vesikanın verildiği tarih, memurun sicil numarası ve imzası ve memurluk mühürü

Bu vesika verildiği tarihten itibaren bir yıl için muteber olup yılsonunda sicil memuruna getirilir. Memur kayıtlarda yapılmış değişikliklerin vesikaya aksettirilmesi lazım geldiği takdirde bu değişiklikleri yapar ve (Görülmüştür, değişikliklerle muteberdir) sözlerini yazarak yeniden imza ve tarih atarak mühürler. Herhangi bir değişiklik gerekmediği takdirde (Görülmüştür, değişiklik yoktur) sözlerini yazar ve imza ve tarih atarak mühürler.  İlgilinin eski tasdiknameyi herhangi bir sebeple getirememesi halinde yeniden tasdikname verilir.

Memur tarafından görülmüş olan tasdikname yine bir yıl için muteberdir. Vesika üzerinde yer mevcut oldukça ikinci fıkradaki muameleler tekrarlanır (TTK. 69). İlgililerin veya diğer kimselerin yukarki kayıtlardan başka kayıtların bulunduğunu veya bulunmadığını göstermek üzere tasdikname istemeleri halinde isteğe ve kanun ve Tüzük hükümlerine göre doldurulacak tasdiknameler verilir. (TTK. 37 fıkra 2) ve bu tasdiknamelerde tasdiknameye yazılacak cihetler hakkında ileri sürülen isteğin muhtevası ve tasdikname metnini ancak istekte anılan cihetler hakkında muteber olduğu açıkça yazılır.

Makale Okunma Sayısı: 510

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!