MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN...

Anasayfa > Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketlerin...

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketlerin...

26.06.2018

I- BU TEBLİĞİN AMACI NEDİR?

Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, kendi kanunlarındaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesi hedeflenmiştir.

II- TEBLİĞDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

– 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan sebeplerle münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketleri;

– 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olacak anonim ve limited şirketleri;

– 24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca halen münfesih olan veya 01.07.2014 tarihine kadar münfesih olacak kooperatiflerikapsar.

III- MÜNFESİH OLAN VE SAYILAN ŞİRKET VE KOOPERATİFLER NELERDİR?

a) Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL’ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL’ye çıkarmayan limited şirketler,

b) Kanun’un yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketler,

c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler,

ç) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler,

d) 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10 ve 32. maddelerine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri askıya alınan ve iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere sicil memurluklarına bildirilen şirket ve kooperatifler.

Vergi dairelerinden terk edilmiş şirketler, yukarıdaki (d) bendinde yer alan ifadeye bağlı olarak ticaret odasından silinmiş olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmeyen şirketler münfesih sayılmayacaktır. Dolayısıyla bu tebliğden faydalanamayacaktır.

IV- MÜNFESİH OLAN VE SAYILAN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİ KİMLER BELİRLEYEBİLİR?

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 31.03.2013 tarihine kadar belirlendiği gibi, yetkili kişi, kurum ya da kuruluş tarafından da durumları kanıtlarıyla Müdürlüğe bildirilen şirket ve kooperatifler de belirlemeye dahil edilir.

V- TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURURKEN NELER YAPILMALIDIR?

Münfesihlik sebebi ve bildirimlerde ilgili şirket veya kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın da Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Şirket veya kooperatif ortaklarından herhangi birinin veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkililerinin, kendilerini veya kendileri yerine başka bir ortağı veya başka bir yetkiliyi ya da görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan da eklemek suretiyle 3. şahısları tasfiye memurları olarak bildirmeleri mümkündür. Tasfiye Memuru bu şekilde belirlenirse ayrıca Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ihtar çekme işlemine gerek kalmayacaktır.

VI- 31.03.2013 TARİHİ SON İŞLEM TARİHİ MİDİR?

31.03.2013 tarihinden sonra da bildirimler yapılabilir. Herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından kanıtlarıyla yapılacak başvurular üzerine kapsama dahil olan şirket ve kooperatifler aylık olarak belirlenir.

VII- TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İHTAR VE İLANLARI, KİMLERE NASIL YAPACAKTIR?

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün kendisi ya da yapılacak bildirim üzerine tespit edilen şirket ve kooperatiflerin;

a) Ticaret sicilinde kayıtlı son adreslerine ve

b) Sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere hazırlanacak ihtar gönderilir (Ek-1).

c) Bu ihtar sermayelerini 31.12.1998 tarihine kadar tarihine kadar 5.000 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan anonim şirketlerin ayrıca en son tescil edilmiş denetçisine de gönderilir.

d) İhtarlar, ilan edilmek üzere Müdürlükler tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’ne aynı gün gönderilir.

e) Sicil Gazetesi’nde yapılan ilan, ilgili odanın internet sitesinde aynen yayımlanır. İlgili odanın internet sitesinin bulunmaması durumunda ilan TOBB’un internet sitesinde yayımlanır.

VIII- TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE ÇEKİLECEK İHTARIN İÇERİĞİNDE NELER YER ALIR?

a) Sermayelerini 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan anonim şirketler ile 500 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan limited şirketler için yapılacak ihtarda;

– Tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, aksi takdirde ticaret sicili kayıtlarından unvanının silineceği, şirkete ait malvarlığının, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu açıkça yazılır (Ek-1).

b) (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki şirketler ile kooperatiflere yapılacak ihtarda;

– Tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde; münfesih olma sebepleri de gösterilerek, bu sebepleri ortadan kaldıran işlemlerin yapılıp ispat edici belgelerin Müdürlüğe verilmesi ya da tasfiye memurunun Müdürlüğe bildirilmesi gerektiği, bildirimde bulunulmaması halinde ise bu sürenin sonunda ticaret sicili kayıtlarından unvanının silineceği, şirkete/kooperatife ait malvarlığının unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu açıkça yazılır (Ek-2).

İhtarlarda şirket ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunup bulunmadığının yazılı şekilde beyan edilmesi de istenir.

IX- YAPILAN İHTARLAR NE ZAMAN BAŞLAR VE İHTARIN NİTELİĞİ NEDİR?

Ticaret Sicili Müdürlüklerce yapılan ihtarlar;

– İlgilisine ulaştığı durumlarda yapılan ihtarlar, tebliğ tarihi itibariyle hüküm ifade ederler.

– İhtarın ulaşmadığı durumlardaysa sicil gazetesinde yapılan ilanlar, ilan tarihinden itibaren otuzuncu günün akşamı itibariyle 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış sayılır. Ayrıca ilgili odaların veya TOBB’un internet sayfasında yayımlanan ilanlar bildirici niteliğe sahiptir.

X- TASFİYE MEMURUNUN BİLDİRİMİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALIDIR? KİMLER TASFİYE MEMURU OLABİLİR?

a) Tasfiye memurunun bildirimi, ortaklardan herhangi biri veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkilileri tarafından yapılabilir. Bu bildirim, sermayelerini 31.12.1998 tarihine kadar öngörülen miktara çıkarmayan anonim ve ortak sayısı yirmiyi aşan limited şirketlerin denetçileri tarafından da yapılabilir.

b) Tasfiye memurunu bildirmeye yetkili olanlar; kendilerini, diğer bir ortağı veya ticaret siciline kayıtlı en son diğer yetkililerden birini yahut üçüncü bir şahsı tasfiye memuru olarak bildirebilirler. Pay sahibi olmayan denetçiler, sadece şirket ortaklarını veya yetkililerini tasfiye memuru olarak bildirebilir.

c) Tasfiye memurunu bildirmeye yetkili olanların, kendileri dışında başka birisini tasfiye memuru olarak bildirmeleri halinde, bu kişilerin görevi kabul ettiklerine dair beyanının söz konusu bildirime eklenmesi şarttır.

d) Tasfiye memuru olarak, üçüncü şahısların bildirilebilmesi için ortakların veya yöneticilerin hiçbirinin tasfiye memuru olarak bildirilmemiş olması şarttır. Ortaklar ve/veya yöneticiler ile birlikte üçüncü şahısların bildirilmesi halinde, üçüncü şahıslar tasfiye memuru olarak bildirilmiş sayılmazlar.

e) Tasfiye memurunu bildirmeye yetkili olanlarca, farklı ortakların veya yöneticilerin ayrı ayrı ya da birlikte tasfiye memuru olarak bildirilmeleri halinde, bunların tamamı tasfiye memuru olarak bildirilmiş kabul edilir.

XI- TASFİYE MEMURLARININ TİCARET SİCİLİNE TESCİ BAŞVURUSU VE TESCİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tasfiye memurunun/memurlarının adı, soyadı, yerleşim yeri ile tasfiye adresi tescil edilir. Tasfiye memuru olarak bildirilen ortakların veya yöneticilerin tamamı varsa tasfiye memuru bunların hepsi tescil edilir. Ortaklardan veya yöneticilerden en az birinin tasfiye memuru olarak bildirilmesi halinde üçüncü bir şahıs tasfiye memuru olarak bildirilse dahi üçüncü şahıs tasfiye memuru olarak tescil edilemez. Sadece üçüncü bir şahsın bildirilmesi halinde, bu kişi tasfiye memuru olarak tescil edilir. Birden fazla tasfiye memurlarının olması halinde bunların hepsi birlikte hareket ederler

XII- TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUKLARI HAKKINDA HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR?

Tasfiye işlemlerini yürüten tasfiye memurlarının sorumlulukları hakkında, özel kanunlardaki buna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun ve Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.  

XIII- TASFİYE MEMURLARININ TESCİL İLANI NASIL YAPILIR? İLANDA OLMASI GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?

Tasfiye memurlarının tesciline ilişkin hususlar, Sicil Gazetesinde ve ilgili odanın veya TOBB’un internet sayfasında ilan edilir. İlanda; şirket veya kooperatifin alacaklıları, kanıtlarıyla birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay içinde alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye davet edilir.  Anonim şirketler ile kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerine, limited şirketlerde ise müdürlerine; ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde şirket veya kooperatifin mevcut malvarlığı ile alacak ve borçlarını gösterir listenin tasfiye memuruna verilmesi gerektiği ihtar edilir (Ek-3).

XIV- TASFİYE MEMURLARININ TESCİLDEN SONRA YAPACAKLARI İŞLEMLER NELERDİR?

Tasfiye memurları, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için öngörülen iki aylık sürenin sonunda, şirket veya kooperatifin durumunu gösterir bir bilanço hazırlar. Hazırlanan bilançoya göre şirket veya kooperatifin varlığının borçlarından fazla olması halinde, tasfiye memuru tasfiyeyi altı ay içerisinde sonuçlandırır. Gerekli hallerde tasfiye süresi altı ayı aşmamak üzere, tasfiye memurunun müracaatı halinde Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Tasfiye işlemleri sırasında en önemli değişiklik ilgili Kanunlardaki ve esas sözleşmelerdeki genel kurul kararı alınmasını zorunlu kılan hükümler uygulanmamasıdır. Şirket veya kooperatif borçları ödendikten sonra kalan mal mevcudu ortakların payları oranında ortaklara dağıtılır.

XV- TASFİYE TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Tasfiye memurunca hazırlanacak kesin bilanço da ibraz edilmek suretiyle Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur. Müdürlükçe şirket veya kooperatife ait unvan ticaret sicilinden silinir ve durum Sicil Gazetesi’nde ilan edilir. Tasfiye memuru, hazırlanan bilançoya göre şirket veya kooperatifin borçlarının varlığından fazla olması halinde durumu derhal alacaklılara bildirir. Yapılacak bildirimde şirket veya kooperatifin iflasına karar verilmesi için mahkemeye başvurmaları istenir. Bu bildirimde, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde şirket veya kooperatifin iflası için mahkemeye müracaat edildiğinin tasfiye memuruna bildirilmemesi halinde şirket veya kooperatifin ticaret sicili kaydının silineceği ihtar olunur.

Alacaklıların başvurusu üzerine mahkemece iflasın açılmasına karar verilir ve tasfiye 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Tasfiye memurunun ihtarına rağmen süresi içinde şirket veya kooperatifin iflası için mahkemeye müracaat edildiğinin bildirilmemesi halinde, tasfiye memurlarının başvurusu üzerine şirket veya kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazetesi’nde ilan edilir. Tasfiye memurlarına bilgi ve belgelerin verilmemesi veya tasfiye memurlarınca da bu bilgi ve belgelere erişilememesi halinde, durum Müdürlüğe bildirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın unvan ticaret sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazetesi’nde ilan edilir.

XVI- İHTAR VE İLANA CEVAP VERİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yapılan ihtara ve ilanlara rağmen iki ay içerisinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen yahut durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya faaliyette bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket veya kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden resen silinir. Resen unvanı silinen şirket veya kooperatifler Sicil Gazetesi’nde ve ilgili odanın veya TOBB’un internet sitesinde ilan edilir.

XVII- DAHA ÖNCEDEN TASFİYEYE GİRMİŞ ANCAK TERKİ YAPILAMAMIŞ ŞİRKETLER BU TEBLİĞDEN NASIL FAYDALANACAKTIR?

Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanmış ve tasfiyesi tamamlanmış olmasına rağmen kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle unvanları sicilden silinemeyen şirket ve kooperatiflerin, bu Tebliğ hükümlerine göre kayıtlarının silinebilmesi için tasfiye memurlarının ilgili Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Tasfiye memurları tarafından; genel kurulun Kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına rağmen iki defa üst üste toplanamadığını ispatlayıcı belgelerin ve kesin bilanço ile şirket ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.

Müdürlüklerce; başvuru üzerine, tevdi edilen belgeler ve kendi kayıtları üzerinden gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bu maddede öngörülen şartların varlığının tespiti halinde unvana ilişkin kayıtlar silinir ve bu durum Sicil Gazetesi’nde ilan edilir.

XVIII- BORÇLU OLAN ŞİRKETLERİN UNVANLARININ SİLİNMESİ BU BORCU ORTADAN KALDIRIR MI?

Müdürlük tarafından Ticaret Sicili’nden unvanları silinecek şirket veya kooperatiflerin borçları unvanların silinmesine engel teşkil etmez. Ticaret Sicili’nden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, unvanlarının sicilden silindiği tarihten önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları 21.07.1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam eder.

XIX- TERKİNİ OLAN ŞİRKET VE KOOPERATİFLER İHYA EDİLEBİLİNİR Mİ?

Ticaret Sicili’nden kaydı silinen şirket veya kooperatiflerin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir.

XX- YAPILACAK İŞLEMLERDE HARÇLAR ALINACAK MI?

Bu tebliğ hükümleri uyarınca yapılacak tescil ve kayıt silme işlemlerinden herhangi bir harç ve düzenlenecek kağıttan damga vergisi alınmaz. Sicil Gazetesi’nde yayımlanacak olan ilanlardan ücret alınmaz.

EK-1) Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin Temsil Ve İlzamı İle Yetkilendirilmiş Kişiler İle Denetçilere Yapılacak İhtar Örneği

 

 

Ticaret Sicil No: …………………….

 

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 

 

Adresi: ……………………………………………………………………………………

 

 

Müdürlüğümüzün ……………….. sicil numarasında kayıtlı bulunan ve ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Şirketinizin ….. tarihine kadar … TL’ye çıkarmayarak münfesih duruma düştüğü tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7. maddesi uyarınca, şirketinizin tasfiye işlemlerine başlanılabilmesi için, şirketiniz ortakları, yöneticileri veya denetçileri ya da müdürleri tarafından iki ay içinde, tasfiye memurunun bildirilmesi gerekmekte olup, tasfiye memurunun süresi içerisinde bildirilmemesi halinde Şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7. maddesi uyarınca, şirketinizin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde, tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketinin/kooperatifinizin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirketinize ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

 

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

Not      :

1. Bu ihtarın şirket veya kooperatifin ticaret silinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması durumunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihinden itibaren otuzuncu günün sonunda ihtar yapılmış sayılır.

2. Tasfiye memurunun üçüncü şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi kabul ettiklerine dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı gerekmektedir.

 

EK-2) Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin Temsil Ve İlzamı İle Yetkilendirilmiş Kişilere Yapılacak İhtar Örneği

 

 

Ticaret Sicil No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Adresi: …………………………………………………………………………………..

 

Müdürlüğümüzün ……………….. sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketinizin/kooperatifinizin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde; aşağıda sayılan sebeplerden ötürü münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7. maddesi uyarınca, şirketinizin/kooperatifinizin infisah sebeplerinin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi ayrıca şirket yada kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketinin/kooperatifinizin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirketinize/kooperatifinize ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

           

İnfisah sebepleri:

 

 Bu bölümde şirket ya da kooperatifin münfesih olma sebepleri açıkça belirtilecektir.

 

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

Not      :

1. Bu ihtarın şirket veya kooperatifin ticaret silinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması durumunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihinden itibaren otuzuncu günün sonunda ihtar yapılmış sayılır.

2. Tasfiye memurunun üçüncü şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi kabul ettiklerine dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı gerekmektedir.

 

EK-3)Tasfiye Memurlarının Tesciline Dair İlan Örneği

 

Ticaret Sicil No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Adresi: …………………………………………………………………………………..

 

Yukarıda bilgileri verilen şirketin/kooperatifin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7. maddesi uyarınca tasfiye işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru olarak bildirilen aşağıdaki kişi/kişiler ile tasfiye adresinin …/…/…. tarihinde tescil edildiği ilan ve aşağıdaki hususlar ilgililere ihtar olunur.

1- Şirket/kooperatifin yönetim kurulu üyelerinden her birinin ve denetçilerinin, müdür yada müdürlerinin şirket yada kooperatifin malvarlığı ile alacak veya borçları gösterir listeyi, belgeleri ile birlikte işbu ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde,

2- Şirket/kooperatifin borçlu ve alacaklılarının, alacaklarını kanıtlarıyla birlikte, işbu ilan tarihinden itibaren en geç iki ay içinde,

6102 sayılı Kanun’un Geçici 7. maddesi uyarınca aşağıda adı, soyadı ve adresi belirtilen tasfiye memuruna bildirmeleri gerekmekte olup, bu bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde tasfiye memuruna verilmemesi ve tasfiye memurunca da bu bilgi ve belgelere ulaşılamaması  durumunda, tasfiye memurunun bildirimi üzerine Müdürlüğümüzce başka bir işleme gerek kalmaksızın, şirketin/ kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecektir.

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

 

Tasfiye Heyeti/Memuru         :

 

Adı ve Soyadı          :

Tasfiye Adresi         :

 

 

 

Yazar: Mehmet AK*

Makale Okunma Sayısı: 597

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!