ÖRNEKLER IŞIĞINDA SANATÇILARDA GELİRİN TOPLANMASI VE BEYAN.

Anasayfa > Örnekler Işığında Sanatçılarda Gelirin Toplanması ve Beyan.

Örnekler Işığında Sanatçılarda Gelirin Toplanması ve Beyan.

26.06.2018

 Örnek-1: Sanatçı Bayan (A)’nın 2012 yılında elde ettiği serbest meslek kazancı 50.000 TL ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri ise 10.000 TL’dir.

Mükellef, serbest meslek kazancından dolayı her halükarda Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verecektir. Serbest meslek kazancı ile tevkifata tabi işyeri kira geliri tutarının toplamı olan (50.000 + 10.000=) 60.000 TL, 25.000 TL’lik beyan sınırını aştığından işyeri kira geliri de beyannameye dâhil edilecektir.

Bayan (A)’nın 2012 yılı kazancı ve beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Serbest Meslek Kazancı

50.000

İş yeri Kira Geliri

10.000

Gelir Vergisi Matrahı

60.000

Örnek-2: Dizi oyuncusu Bayan (B)’nin 2012 yılında; Oyunculuk geliri 60.000 TL ve mesleki giderleri toplam 20.000 TL’dir. Yıllık 5.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir. Merkezi Türkiye’de bulunan (X) Bireysel Emeklilik Şirketine, 8.000 TL katkı payı ödemiştir. Sanatçının gelir vergisi beyannamesi ne şekilde olacaktır?

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının indirim konusu yapılabilecek yıllık toplam tutarı, beyan edilen gelirin (Yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar) % 10’u (35.000 x %10) olan 3.500 TL’dir. Bu tutar da 2012 yılı asgari ücretin yıllık brüt tutarı olan 10.638,00 TL’yi aşmadığından indirim konusu yapılacak tutar 3.500 TL’dir. Bayan (B)’nin 2012 yılı gelir vergisi beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Hâsılat

60.000

Mesleki Giderler

20.000

Bağ-kur primi

5.000

Beyan edilecek Kazanç

35.000

Bireysel Emeklilik Katkı payı

3.500

Gelir Vergisi Matrahı

31.500

Örnek-3: Manken ve fotomodel olarak çalışan sanatçı Deniz ÜR, 2012 yılında 50.000 TL gelir elde etmiş olup faaliyeti ile ilgili olarak yapmış olduğu genel gider tutarı ise 10.000 TL’dir. Sanatçı, aynı yıl röportaj gelirinden 5.000 TL ve roman telif ücretinden de 10.000 TL olmak üzere 15.000 TL telif geliri elde etmiştir.

Telif kazancı üzerinden yıl içinde % 17 oranında vergi tevkifat yapılmıştır. Mükellef sanatçının serbest meslek kazancı ile ilgili olarak vermesi gereken gelir vergisi beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Gayrisafi hâsılat

65.000

Telif İstisnası (Röportaj, Roman Geliri)

15.000

Beyanı Gereken Matrah

50.000

Mesleki Giderler

10.000

Beyan edilecek Kazanç

40.000

Sanatçı Deniz ÜR tarafından 2012 yılında elde edilen röportaj ve kitap telif hakkı bedeli GVK’nın 18. maddesine göre gelir vergisinden istisna olduğundan 15.000 TL’lik gelir beyan edilmeyecek ve yıl içinde yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.

Örnek-4: Sanatçı Bay (A)’nın 2012 yılında Işık TV haber sunuculuğundan ve Yeni Sabah Gazetesi’nde yazar olmaktan dolayı tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri bulunmaktadır. Bunun yanında Şişli’deki işyerini kira vermiş ve tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Dizi çekimi dolayısıyla oyunculuk geliri de bulunmaktadır.

Mükellef sanatçı, 15.000 TL tutarındaki serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka yıllık beyanname verecektir. Birinci işverenden alınan 20.000 TL’lik ücret geliri hariç, ikinci işverenden alınan 23.000 TL ücret geliri, 2012 yılı için 25.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dâhil edilmeyecektir. Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı olan (15.000 TL+12.000 TL)= 27.000 TL ise 25.000 TL’lik beyan sınırını aştığından, serbest meslek kazancı ile beraber işyeri kira geliri de beyannameye dâhil edilecektir.

Gelir Unsurları

Tutarlar

Beyan Durumu

Serbest Meslek Kazancı

15.000

Beyan Edilecek

İşyeri Kira Geliri (Brüt)

12.000

Beyan Edilecek

I. İşverenden alınan spikerlik geliri

20.000

Beyan Edilmeyecek

II. İşverenden alınan makale geliri

23.000

Beyan Edilmeyecek

Örnek-5: Serbest meslek erbabı Sanatçı Bayan (Elif)’in 2012 yılında mesleki geliri 50.000 TL olup, bu faaliyetten dolayı 12.000 TL’de indirilecek gideri bulunmaktadır. Ödevli, bakmakla yükümlü bulunduğu çocuğu için 1.Dereceden sakatlık indiriminden yararlanmakta olup, ayrıca yıl içinde 3.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir. Bu verilere göre beyan edilecek serbest meslek kazancı şöyle olacaktır.

Serbest Meslek Kazancı

50.000

Mesleki Giderler

12.000

Safi Kazanç

38.000

Bağ-Kur Primi

3.000

Sakatlık İndirimi (I. Derece) 2012 için 770 TL*12

9.240

Gelir Vergisi Matrahı (Safi Kazanç- İndirimler)

25.760

Örnek-6: Sanatçı Bayan (Eda)’nın 2012 yılında elde ettiği kazanç ve iratlar şöyledir.

Serbest Meslek Kazancı

40.000

İşyeri Kira Geliri (Brüt)

5.000

Alacak Faizi

1.000

Bayan (Eda), 40.000 TL serbest meslek kazancı için mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Serbest meslek kazancı ile brüt işyeri kira gelirinin toplamı olan (40.000 + 5.000=) 45.000 TL, 2012 yılı beyanname verme sınırı olan 25.000 TL’yi aştığından yıllık gelir vergisi beyannamesine işyeri kira geliri de dâhil edilecektir. Tevkifatsız olan alacak faizi ise, GVK’nın 86/1-d’ye göre 2012 yılı için 1.290 TL beyan sınırını aşmadığından, verilecek beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Örnek-7: Sanatçı Özcan IRMAK’ın 2012 yılında elde etmiş olduğu kazanç ve iratlar aşağıda gösterilmiştir.

Reklâm Oyunculuğu Geliri

100.000

Beste Geliri

50.000

Mesleki Giderler

30.000

Geçmiş yıl zararı

10.000

Kesinti yoluyla ödenen vergiler

5.000

Ödenen Geçici Vergiler

3.000

Sanatçının beste gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında değerlendirileceğinden yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmemesi gerekir. Bunun yanında reklâm gelirleri ise, serbest meslek kazancı olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yıllık gelir vergi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

Serbest Meslek Kazancı

100.000

Beste Geliri

0,00

Mesleki Giderler

30.000

Kar

70.000

Mahsup Edilecek Tutarlar

– Geçmiş yıl zararı

10.000

Vergiye Tabi Matrah

60.000

Hesaplanan Gelir Vergisi

14.110

Mahsup Edilecek Vergiler

-Kesinti yoluyla ödenen vergiler

– Ödenen Geçici Vergiler

8.000

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi

6.110

Örnek-8: Komedyen Cem DENİZ’in 2012 yılında elde etmiş olduğu kazanç ve iratlar aşağıda gösterilmiştir.

Komedyenlik Geliri

10.000

İşyeri Kira Geliri

14.000

Mükellef sanatçı, 10.000 TL tutarındaki komedyenlik geliri için serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir. Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı olan (10.000 TL+14.000 TL)= 24.000 TL ise 25.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından işyeri kira geliri beyana dahil edilmeyecektir.

Örnek-9: Sanatçı Derya GÖRMEZ’in 2012 yılında elde etmiş olduğu kazanç ve iratlar aşağıda gösterilmiştir.

Köşe Yazarlığı

10.000

Beste Gelirleri

50.000

Senaryo Yazarlığı

1.000.000

Mevduat Faiz Geliri

100.000

Repo Gelirleri

500.000

Film Yönetmenliği

800.000

Sanatçının, köşe yazarlığı, bestekarlık gelirleri, senaryo yazarlığı ve film yönetmenliği gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında telif istisnası olarak değerlendirildiğinden yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi gerekir. Bunun yanında repo faiz gelirleri ile mevduat faiz gelirleri ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesine göre stopaja tabi olduğundan yani tevkifat yoluyla vergilendirildiğinden yıllık beyannameye dahil edilmemesi gerekir.

Bu bilgiler ışığında sanatçının 2012 yılında elde edilen 2.460.000 TL’lik geliri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Örnek-10: Sanatçı Ali POYRAZ 2012 yılında yapımcı şirketten net 18.000 liralık oyunculuk geliri tahsil etmiştir. Yapımcı şirket Brüt 22.500 TL üzerinden % 20 oranında 4.500 TL vergi tevkifatı yapmış olup muhtasar beyanname ile stopaj kesinti tutarını ödemiştir. Ödenmesi gereken gelir vergisini hesaplayalım?

Oyunculuk Geliri (Matrah)

18.000

Hesaplanan Gelir Vergisi

 3.100

Kesinti yoluyla ödenen vergi

 4.500

İade Edilmesi Gereken Gelir Vergisi

 1.400

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesine göre, beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunacağı belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında sanatçının 1.400 Liralık mahsuben veya nakden iade hakkı bulunmaktadır.

Makale Okunma Sayısı: 1516

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!