KREDİ KARTIYLA YAPILAN SATIŞLARLA İLGİLİ BİR ÖZELGE.

Anasayfa > Kredi Kartıyla yapılan satışlarla ilgili bir özelge.

Kredi Kartıyla yapılan satışlarla ilgili bir özelge.

26.06.2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  

 

Tarih : 04.02.2009

Sayı    : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.43.1162

 

Konu  : Kredi kartıyla yapılan fatura tahsilatlarının beyanı.

 

 

… ŞTİ.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

 

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasında mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) fıkrasında malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği açıklanmıştır.

 

 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 3. bölümünde; ‘Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim Ve Hizmet Bedellerinin Beyanı’ başlıklı bölümünde; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır olarak ‘Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel’ satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.’

 

Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır. Ancak kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.’ denilmektedir.

 

Benzer bir konuda Bakanlık Makamı’ndan alınan … tarih, … sayılı yazıda; ‘Katma değer vergisi beyannamesinin 65 (yeni beyannamede 45) inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6 ıncı satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilâtların, üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ‘izah’ gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.’ denilmektedir.

 

Buna göre, firmanız tarafından kredi kartıyla tahsil edilen tutarların tahsilatın yapıldığı dönem KDV Beyannamesinin 45.’inci satırına yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

  

Bilgi edinilmesini arz ederim.  

 

 

                Başkan  a.

Grup Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 849

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!