TORBA YASA KAPSAMINDA VERGİ DAİRELERİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER.

Anasayfa > Torba Yasa Kapsamında Vergi Dairelerince Yapılması gereken işlemler.

Torba Yasa Kapsamında Vergi Dairelerince Yapılması gereken işlemler.

26.06.2018

Maliye Bakanlığı Genel Yazısı

Tarih  : 21.01.2011

Sayı   : B.07.1.GİB.0.05.71-010.07.01-19/6550

TORBA YASA KAPSAMINDA VERGİ DAİRELERİNCE TAMAMLANMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

Torba Kanun’un getirdiği imkânlardan azami yararlanılması ve oluşacak taleplerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılanması amacıyla vergi dairelerince tamamlanması gereken işlemler hk.

 

Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yasalaşma süreci devam etmekte ve kısa süre içerisinde kanunlaşması beklenmektedir.

Söz konusu Tasarıda; kesinleşmiş ve ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılmasına, inceleme ve tarhiyat safhasında olan işlemlere, matrah ve vergi artırımı ile stok beyanlarına ve bazı alacakların terkinine yönelik hükümler bulunmaktadır.

Vergileme süreçleri göz önünde bulundurularak hazırlanan Tasarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi, mükelleflerin Kanunun getirdiği imkanlardan azami yararlanması ve oluşacak taleplerinin hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılanması amacıyla söz konusu Tasarının yasalaşmasından önce vergi dairelerince yapılması gereken işlemlerin süratle yerine getirilmesi ve özellikle aşağıda belirtilen hususlardaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

1- Mükellef hesaplarının güncel hale getirilmesi bakımından, mükelleflerin iade ve mahsup talepleri ilgili mevzuatına göre süratle değerlendirilerek işlemleri tamamlanacak ve bu tutarların varsa mükelleflerin borçlarına mahsubu sağlanacaktır. Ayrıca yeni iade veya mahsup taleplerinin de en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

2- Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesindeki ‘Pişmanlık ve Islah’ hükümlerinden yararlanmak için başvurduğu halde pişmanlık şartlarına uymayan mükellefler hakkında yapılması gereken düzeltme işlemleri tamamlanacaktır.

3- Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesine göre cezalarda indirim uygulandığı halde, zamanında ödenmeyen cezalar tespit edilecek ve indirilen tutarlara ilişkin ek tahakkuklar verilecektir.

4- Mükelleflerin tarh dosyalarından ve bilgisayar kayıtlarından gerekli araştırmalar yapılarak;

– Tebliğ edildiği ve kesinleştiği halde tahakkuku verilmemiş olan Vergi/Ceza İhbarnameleri tespit edilerek tahakkuk işlemleri yapılacaktır.

– Vergi dairesi kayıtlarına intikal eden inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları üzerine gerekli tarh işlemleri tamamlanarak mükellefe tebliğ edilecektir.

– Kanun Tasarısı ile 31.12.2010 tarihinden önce yapılan tespitlere istinaden kesilmesi gereken usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kapsama alındığından bu cezalara yönelik Vergi/Ceza İhbarnamelerinin düzenlenerek tebliği sağlanacaktır.

5- Tarhiyata yönelik ihtilaflar taranarak;

– Yargı kararına göre düzenlenmesi gereken ‘Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim)’leri düzenlenerek tebliğ ve tahakkuk işlemleri yerine getirilecektir.

– Sistemde yer alan dava bilgileri güncellenecek, sisteme girilmemiş dava bilgilerinin sisteme girişi sağlanacaktır.

– Tasarı ile ihtirazi kayıtla beyan edilerek ihtilaf konusu yapılan alacakların kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılması öngörüldüğünden, bu ihtilaflar tarhiyata yönelik ihtilaflardan ayrı olarak izlenecek ve yapılandırma taleplerinde bu alacakların ihtilaflı alacaklara yönelik hükümler ile karıştırılmamasına özellikle dikkat edilecektir.

6- 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği’ne göre ya da spor kulüplerine yönelik yayımlanmış Kanunlara istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan ancak tecil şartlarını ihlal eden mükelleflerin hesaplarında gerekli düzeltme işlemleri tamamlanacaktır.

Makale Okunma Sayısı: 554

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!