İRTİBAT BÜROLARINA İLİŞKİN ÖZELGE.

Anasayfa > İrtibat bürolarına ilişkin özelge.

İrtibat bürolarına ilişkin özelge.

27.06.2018

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-21

06/05/2010

Konu

:

irtibat bürosu

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, … Vergi Dairesinin … Vergi Kimlik Numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … ‘da açmış olduğunuz irtibat bürosunun ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı ve irtibat bürosu açılışının vergi dairesine bildirimi esnasında vergi dairesine verilmesi gereken belgelerin neler olduğu hususlarında bilgi istediğiniz anlaşılmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156 ncı maddesinde işyeri: ‘Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.’ olarak tanımlanmıştır.

            Diğer yandan, irtibat büroları 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre irtibat büroları, Türkiye’de ticari faaliyette bulunamamakta; ticari faaliyetler dışında, haberleşme, ağırlama, irtibat, araştırma ve bilgi toplama gibi amaçlarla yurt dışında yerleşik kurumlar tarafından kurulmaktadır. Kâr elde edip transfer edememekte ve bütün masraflarını yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak zorunda bulunmaktadırlar. İrtibat büroları, esas itibariyle yabancı sermayenin Türkiye’deki faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere getirilen bir uygulamadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı Kanun’un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ‘Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler.’ hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Vergi Dairesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan … Vergi Dairesinin mükellefi olan şirketinizin tam mükellefiyete tabi bir kurum olması sebebiyle açmış olduğunuz işyeri irtibat bürosu olarak değerlendirilemeyecektir. Şirketinizce … ‘da açılan söz konusu büro, şube olmanın tüm sonuçlarını kapsadığından tam mükellef bir kurumun şubesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, ilave işyeri olarak değerlendirilecek olan büronuzun farklı bir vergi dairesi yetki alanı içerisinde açılması nedeniyle, tarafınızca şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneğinin, şirketi temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirkülerinin ve ilave işyeri açılışına ilişkin yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, şirketiniz tarafından … ‘da açılan büronun vergi dairesine bildirimi esnasında bu değişiklikle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, söz konusu büronun Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri gereğince ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi alınması gerekmektedir.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Makale Okunma Sayısı: 397

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!