MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu’nda Uygulanacak İdari Para Cezaları Açıklandı

19 Ağustos 2019

 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu’nda Uygulanacak İdari Para Cezaları Açıklandı

Ticari hayatımızın güven ve istikrar içinde sürdürülebilmesi için TBMM tarafından kabul dilerek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde de anılan Kanun’da belirlenen idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanında rehberlik görevi de verilmiştir. Bakanlığımızca ticaret şirketlerine yönelik yapılan denetimin amacı, bunların Türk Ticaret Kanunu’na ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda da onlara rehberlik etmektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır ki 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilen rehberlik görevinin yerine getirilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kabahatlerin neler olduğu ile bu kabahatlerin işlenmesi halinde yıllar itibariyle hangi tutarda idari para cezasının uygulanacağının gerek ticaret erbabımızla gerekse de bu idari para cezalarını uygulama yetkisi olan mülki amirlerimizce paylaşılmasının yerinde olacağı değerlendirilmiş ve anılan bilgiler tablo halinde gösterilmiştir. 

 

Sıra

Kabahat olarak tanımlanan fiil

2012

2013

2014

1

Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması

2.000 

2.156 

2.240 

2

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması 

2.000 

2.156 

2.240 

3

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması 

2.000 

2.156 

2.240 

4

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması

2.000 

2.156 

2.240 

5

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları

2.000 

2.156 

2.240 

6

Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi

2.000 

2.156 

2.240 

7

Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi

2.000 

2.156 

2.240 

8

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri,

2.000 

2.156 

2.240 

9

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları

2.000 

2.156 

2.240 

10

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması 

2.000 

2.156 

2.240 

11

Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

12

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi 

2.000 

2.156 

2.240 

13

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması 

2.000 

2.156 

2.240 

14

Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

15

Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması 

2.000 

2.156 

2.240 

16

Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması

2.000 

2.156 

2.240 

17

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

18

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi 

2.000 

2.156 

2.240 

19

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması

4.000 

4.312 

4.481 

20

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi 

4.000 

4.312 

4.481 

21

Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması 

4.000 

4.312 

4.481 

22

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması 

4.000 

4.312 

4.481 

23

Defterlerin Türkçe tutulmaması 

4.000 

4.312 

4.481 

24

Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi

4.000 

4.312 

4.481 

25

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması

4.000 

4.312 

4.481 

26

Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi

4.000 

4.312 

4.481 

27

Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması 

4.000 

4.312 

4.481 

28

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması

4.000 

4.312 

4.481 

29

Hileli envanter çıkarılması 

4.000 

4.312 

4.481 

30

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi 

4.000 

4.312 

4.481 

31

Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi

4.000 

4.312 

4.481 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Makale Okunma Sayısı: 876

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!