MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Araç kiralama faaliyetinde belge düzeni hakkında bir özelge..

19 Ağustos 2019

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Usul Müdürlüğü

   

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229                                      19.06.2007*4798

 

 

 

Konu   :  Araç kiralama faaliyetinde belge düzeni,

 

         

…………………………

 

 

 

İlgi: 08/03/2007 tarihli dilekçeniz.

 

 

 

           İlgi dilekçenizde, araç tamir ve bakım servisi olarak faaliyette bulunan şirketinizin faaliyet konuları arasına araç kiralama işini de eklediğiniz, değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere panelvan, kamyonet ve kamyon sınıfında yer alan ticari araç kiraladığınız ve AB Uyum Yasaları çerçevesinde düzenlenen mevzuatta ticari araçta mal sevkiyatı için K1 belgesi aldığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetinize ilişkin olarak belge düzeninin nasıl olacağı hususunda görüş talep edilmektedir,

 

 

 

           Konuyla ilgili olarak Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nün 01/05/2007 tarih, 3368 sayılı yazılarında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

 

 

 

           Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 maddesinde ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin 1/3-f maddesinde Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu, 17/4-d maddesinde ise sadece iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır.

 

 

 

           Buna göre, firmanız aktifinde kayıtlı bulunan kamyon ve kamyonetlerin nakliye firmalarına kiralanması hizmeti Kanunun 1/1 maddesi kapsamında genel oranda (%18) KDV’ne tabi olacaktır.

 

 

 

           Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240’ncı maddesinin (a) fıkrasında, ‘Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için 209’ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün adı ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden taşıma irsaliyesi kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.’ denilmiştir.

 

 

 

Diğer taraftan, 173  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/3 maddesinde; ‘Anılan 230’ncu maddeye göre satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere, satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde, alıcının sevk irsaliyesi, 240’ncı maddeye göre de ücret karşılığında eşya taşıyanların ise taşıma irsaliyesi düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır.’ açıklamasına yer verilmiştir.

 

 

 

           Aynı Kanunun 229’ncu maddesinde, ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır,

 

 

 

Kanunun 231/5’nci maddesinde ise, fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.’

 

 

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

 

 

Buna göre, firmanız aktifinde kayıtlı bulunan ticari araçların sözleşme karşılığında çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan firmalara kiralanması halinde kiralama hizmetinin ifasından itibaren yedi gün içerisinde malın veya işin nev’i bölümünde …… plakalı araç kiralama bedeli ibaresi bulunan fatura düzenlemeniz gerekmekte olup, kiralanan araçların kiralayan firmalarca nakliye işinde kullanılması halinde ise ilgili firmanın taşıma irsaliyesi tanzim etmesi gerektiği tabiidir.

 

 

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                                             

   

Başkan a.
Grup Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 484

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!