MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Asgari Sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere son çağrı..

19 Ağustos 2019

 T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 67300147.431.04/1252

Konu: Geçici 7 nci Madde.

Tarih: 4 Mart 2014

                                     ………………………………………… TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 18.07.2013 tarihli ve 5782 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca, bu madde kapsamında tasfiye edilerek kayıtları silinecek anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tespit edilerek bunlara yapılacak ihtarlara ilişkin süre, 01.07.2014 tarihinde sona erecektir.

 

Öte yandan, Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine  ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesi ile ticaret sicili müdürlükleri tarafından, Kanunun Geçici 7 nci maddesi kapsamındaki şirketlerin toplu olarak 31.03.2013 tarihine kadar belirlenerek öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi, ayrıca söz konusu işlemlerin 01.07.2014 tarihine kadar aylık olarak yerine getirilmesi gerektiği düzenlenmiş olmasına ve ilgi yazımızla da konuya ilişkin uyarılarda bulunulmasına rağmen halen bazı sicil müdürlüklerince, Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gereği gibi hareket edilemediği müşahade edilmiştir. Bu bağlamda, Kanunda öngörülen sürenin darlığı da dikkate alınarak gerekli hassasiyet gösterilmek suretiyle kapsam dahilindeki şirket ve kooperatiflerin belirlenerek derhal gerekli işlemlere başlanılması, aksi takdirde, mahalinde yapılacak inceleme sonucundaki tespitler doğrultusunda sorumlular hakkında hukuki ve idari tedbirlerin alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesine göre, sermayesini 50.000 TL’ye yükseltmeyen anonim şirketler ile sermayesini 10.000 TL’ ye yükseltmeyen limited şirketler 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmıştır.

 

Bu itibarla, 14.02.2014 tarihinden önce Kanunda öngörülen asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limited şirketler ile ticaret sicili müdürlüklerinin Kanunun Geçici 7 nci maddesinde öngörülen işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Bu bağlamda;

 

1- Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limited şirketlerin derhal tespit edilmesi,

 

2-Tespit edilen söz konusu şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere anılan Tebliğin ekinde yer  alan (Ek-2) ihtarın yapılması,

 

3- Yapılan ihtarların aynı gün içinde ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne gönderilmesi,

 

4- Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmakla birlikte sermaye artırımı işlemlerini usulüne uygun bir şekilde sonuçlandırarak yapılacak ihtardan önce tecil için müdürlüğe başvuran şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin tescil işlemlerinin ihtar yapılmaksızın yerine getirilmesi,

 

5-Yapılacak ihtardan önce tescil için müdürlüğe başvurmakla birlikte, sermaye artırım işlemlerini usulünce uygun bir şekilde yerine getirmeyen şirketlere ise kapsam dahilinde tespiti yapılan şirketlerle birlikte ihtarın yapılması,

 

6-Yapılacak ihtardan sonra sermayelerini Kanunda öngörülen tutarlara yükseltmek suretiyle münfesih olma sebebini ortadan kaldırarak ispatlayıcı belgeleri süresi içinde müdürlüğe ibra eden veya tasfiye memurunu bildiren şirketlere ilişkin gerekli tescil işlemlerinin yerine getirilmesi,

 

7- Yapılacak ihtara süresi içinde cevap vermeyerek durumunu Kanuna  uygun hale getirmeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen şirketlerin unvanının resen silinmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Dursun ÇOŞKUNÇELEBİ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 635

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!