MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

En son değişikliklerle Eksik Gün Bildiriminin Usul ve Esasları

19 Ağustos 2019

1. GİRİŞ

 

6111 Sayılı  Kanuna istinaden geçtiğimiz günlerde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde tekrar değişiklik yapıldı. Bu değişiklerde eksik gün bildirimine ilişkin yapılan düzenlemeler özelikle dikkat çekmektedir.

 

2. 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN VEYA EKSİK ÜCRET ÖDENEN SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLDİRİM

 

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

 

a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,

 

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

 

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

 

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

 

d) İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,

 

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

 

sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu ekinde SGK’ya verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye SGK Kurum Yönetim Kurulu yetkili bulunmaktadır.

 

Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacaktır[1].

 

3. SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA ARA VERİLMESİ

 

İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren  15 gün içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmemektedir[2].

 

4. AYLIKSIZ İZİNDE OLAN MEMURLAR

 

Kamu idarelerinde iş akdi askıya alınanlar ile (4/c) kapsamında sigortalı olanlardan ilgili kanunlar uyarınca aylıksız izinli sayılanlar hariç olmak üzere yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmez. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlardan aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerekmeyenler için genel sağlık sigortası priminin alınmasına esas tahakkuk işlemi SGK tarafından yapılır.

 

5. SONUÇ

 

Torba (6111 s.) Kanuna binaen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişikler  özel sektör işyerleri açısından göz önünde bulundurulduğunda özelikle 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesinin yeterli görülmesi ve bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler istenmemesi en çarpıcı yenilik sayılır. Diğer yandan İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren  15 gün içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunmasına  gerek duyulmaması da önemli bir gelişmedir.

 

 

2 Haziran 2011

 

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlık Baş Müfettişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

[email protected] 

 

 


 

[1] İsa KARAKAŞ, UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EL KİTABI, 3.BASKI, ADALET YAYINEVİ ANKARA-2011.

[2]İsa KARAKAŞ, İNŞAAT VE TAAHHUT İŞLERDE TÜM YÖNLERİYLE SGK İŞLEMLERİ, ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI İHTİLAFLAR VE ÇÖZÜMÜ, 3.BASKI, ADALET YAYINEVİ ANKARA-2011.

 
 

Makale Okunma Sayısı: 1125

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!