MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Geçmiş Yıllara ait gecikmeli ödenen SGDP indirim konusu olabilir mi?

19 Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı   :  B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-68            

Konu : Geçmiş yıllara ait olup, 2008 yılında ödenen   Sosyal Güvenlik Destekleme  Prim aslını Gelir Vergisi

            beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

            

İLGİ : ..01.2009 tarihli dilekçeniz.

 

          İlgide kayıtlı dilekçenizde, .. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … T.C.kimlik numarasında kayıtlı serbest meslek faaliyetinizden dolayı mükellefi olduğunuz, Sosyal Sigorta emeklisi olarak faaliyetinize devam ettiğiniz ve 2003 yılından 2008 yılına kadar ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Destekleme Prim borç ve aslını Bağ-Kur’a peşin olarak 2008 yılı Ekim ayında ödediğinizi belirterek, ödemiş olduğunuz Sosyal Güvenlik Destekleme Primini gelir vergisi beyannamenizden indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususu sorulmaktadır.

 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65.maddesinde; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiş olup, Kanun’un 67.maddesinde,’Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.    ….’ hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanun’un 68. maddesinde, ‘Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

            …

            8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.

            …

            10. …

            Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez’ hükmüne yer verilmiştir.

 

            Öte yandan, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 1479 sayılı Bağ-Kur kapsamına giren ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının, ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde,  ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirilebilecekleri açıklanmış bulunmaktadır.

 

              Diğer taraftan,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 30. maddesinde ise; ‘4’ maddenin birinci fıkrasında;

 

            ‘Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi faaliyete devam edeceğini beyan edenlerden aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin (e) bendi gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır.  …’hükmü yer almış olup, aynı Kanun’un 88 maddesinde ise; kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı  hüküm altına alınmıştır.

 

             Bu hükümlere göre, 2008 yılında ödemiş olduğunuz Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla sadece 2008 yılına isabet eden kısmını serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan, geçmiş dönemlere ait ödemeler ve gecikme zamlarının ise serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.        

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                               Grup Müdür V. 

Makale Okunma Sayısı: 1171

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!