MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Gerçek usulden basit usule geçiş hk.

19 Ağustos 2019

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 07.01.2016

Sayı : 19174029-010-4

GVK Md. 46, 51

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ

Gerçek usulde vergilendirilmesi gereken elektronik ev eşyaları alım satım işini bırakıp, sadece elektronik eşya tamir ve bakımı faaliyetinde bulunulması halinde, elektronik eşya alım ve satım faaliyetinin terk edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren iki yıl geçmesi, gerçek usulden basit usule geçiş ile ilgili tüm şartların topluca taşınması ve bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak başvurulması halinde basit usulde vergilendirilmenin mümkün olduğu hk.

Özelge talep formunda, elektronik eşya alım satım işinin yanında elektronik eşya tamir ve bakımını da yaptığınız, elektronik eşya alım ve satım işini 30.11.2014 tarihi itibariyle bıraktığınızı belirterek, 2015 yılında Gelir Vergisi Kanunu’nun 47 ve 48. maddelerinde yazılı şartları taşımanız halinde basit usulde vergilendirmeden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.   

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un 46. maddesinde;

“47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47. maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48. maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

…”

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un “Basit usulün hududu” başlıklı  51. maddesinde, basit usulden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, maddenin (12) numaralı bendinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise  her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satım ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 18.12.2013 tarihli ve 93 Sıra  No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

Buna göre, 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilmesi gereken elektronik ev eşyaları alım satım işinizi 30.11.2014 tarihi itibariyle bırakıp, bu tarihten sonra sadece elektronik eşya tamir ve bakımı faaliyetinde bulunmanız halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesinde sayılan elektronik eşya alım ve satım faaliyetini terk ettiğiniz tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren (01.01.2015 tarihinden itibaren) iki yıl geçmesi, gerçek usulden basit usule geçiş ile ilgili tüm şartları topluca taşımanız ve bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine 2017 yılı Ocak ayı içerisinde yazılı olarak başvurmanız kaydıyla, 01.01.2017 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Makale Okunma Sayısı: 891

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!