MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Hem Konut hem işyeri olarak kullanılmak üzere satın alınan gayrımenkulün alımında yüklenilen kdv’nin indirim konusu yapılması.

19 Ağustos 2019

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih  : 14.01.2009

Sayı   :B.07.1.GİB.0.01.55/5529-862/004060

GVK Md. 68

KDVK Md. 29

BİRK KISMI KONUT BİR KISMI İŞYERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINAN GAYRİMENKULÜN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE AMORTİSMANININ GİDER KAYDI

 

Hem ikametgah hem de serbest meslek faaliyetini sürdürmek amacıyla işyeri olarak kullanılmak üzere satın alınan konutun, envanter defterine veya amortisman listelerine kaydedilmesi halinde, konuta ait amortisman giderlerinin yarısının gider yazılabileceği ve söz konusu gayrimenkulün gelir vergisi açısından gider olarak kabul edilen kısmına isabet eden katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği.

Dilekçenizde, serbest meslek faaliyetini sürdürmek amacıyla bir gayrimenkul almak istediğinizi, bu gayrimenkulün bir kısmını konut bir kısmını işyeri olarak kullanacağınızı ve söz konusu gayrimenkulün alımında yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi istenildiği anlaşılmış olup, Başkanlığımızın Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi bakımından görüşü aşağıda belirtilmiştir.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin (1) numaralı bendinde ‘Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)’ hükmüne yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 189. maddesinde, envanterde amortisman kayıtlarının nasıl yapılacağı hüküm altına alınmış olup, Kanun’un 211. maddesinde de ‘Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189. maddede yazılı şekilde tutulan ‘Amortisman kayıtlarında’ gösterirler.’ hükmü yer almıştır.

Aynı Kanun’un 236. maddesinde, serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanun’un 313. maddesinde de, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki, esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri (2008 yılı için) 600 Yeni Türk Lirasını aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2008 yılı için) 600 Yeni Türk Lirasını aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı hükmü yer almaktadır. Amortisman ayırmanın şartlarından birisi de, amortisman ayrılacak iktisadi kıymetin işletme aktifinde yer alması gerektiğidir.

Kanun’un 328. maddesinde ise, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki farkın kar ve zarar hesabına geçirileceği, işletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydedeceği hükmü bulunmakladır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 2002/3 sayılı İç Genelgesinde mükelleflerin ticari, sınai ve zirai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin ‘faaliyetin icrasına tahsis edilmesi’ veya faaliyetin icra edildiği ‘yer’ olma özelliğini taşıması gerektiği ve ikametgah adresinin iş yeri olarak gösterilebildiği durumlar ile buna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, sahibi olacağınız konutun hem ikametgah hem de işyeri olarak kullanılması, söz konusu konutun envanter defterine veya amortisman listelerine kaydedilmesi halinde konuta ait amortisman giderlerinin yarısı gider yazılabilecektir. Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler de gelir vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1-a maddesi ile mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanundu aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, aynı Kanun’un 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmektedir.

Buna göre, söz konusu gayrimenkulün gelir vergisi açısından gider olarak kabul edilen kısmına isabet eden katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmakladır.

Makale Okunma Sayısı: 673

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!