MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kayıtlı Elektronik Posta’ da kimler zorunlu, kimler cezalı?

19 Ağustos 2019

 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA’ DA KİMLER ZORUNLU, KİMLER CEZALI?

 

Teknolojinin her geçen gün hayatımıza daha fazla girmesiyle birlikte ülkemizde de E-Dönüşüm çalışmaları hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Başta ABD, İtalya ve Almanya olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde 2000’ li yılların başlarından itibaren kullanılmaya başlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine ilişkin yasal düzenlemeler ülkemizde de hızlanmaya başlamıştır.

Konuyla ilgili düzenlemelerde öncelikle kimlerin KEP sistemini kullanmak zorunda olacağı, zorunluluğun hangi tarihte başlayacağı ve yaptırımlarının neler olacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Yazımızda yasal düzenlemelerle birlikte bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.  

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)  NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

YASAL DÜZENLEMELER

VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEME

Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde; 

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup tebligatın elektronik ortamda da yapılabileceği belirtilmiştir. Böylece Vergi Usul Kanunu’na göre 01.08.2010 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapmak mümkün hale gelmiştir.

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEME

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrasında;

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP)  ile yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı Kanun’un “Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlıklı 1525. maddesinde ise “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.”[3] hükmüne yer verilmiş olup bu düzenleme ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin yasal alt yapı oluşturulmuştur. 

TEBLİGAT KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEME

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebligatın Yapılması”  başlıklı 1.  Maddesinde; 

“Kazaî merciler, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.” hükmüne yer verilmiş olup tebligat tebligatın elektronik ortamda da yapılabileceği ifade edilmiştir. Aynı Kanuna “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/A maddesi eklenerek elektronik ortamda tebligat yapabilmenin önü açılmıştır.

Söz konusu maddede:

“Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

hükmü yer almakta olup anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunlu olmuştur. Bunun yanı sıra diğer tüzel kişiler ve gerçek kişiler elektronik tebligat müessesesinden isteğe bağlı olarak yararlanabilecektir.

Kanunda bahsedilen elektronik tebligatın uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik 25/08/2011 Tarihli 28036 sayılı Resmi Gazetede, Bilişim Teknolojileri Kurumunca yayımlanan Yönetmeliktir.

Yönetmelikte;

‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Denmekte ancak KEP hesabı alınmaması halinde uygulanacak İdari Para Cezasından bahsedilmemiştir.

5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’ DA YER ALAN DÜZENLEME (MASAK)

6545 Sayılı “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ unun 87. ve 88. Maddeleriyle 5549 sayılı Kanun’ da değişiklik yapılmıştır.

MADDE 87 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Elektronik tebligat

MADDE 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.

 

(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 88 – 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.

(5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.

(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.”

 

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİĞE göre yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:

a) Bankalar.

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktöring şirketleri.

d) Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.

e) Yatırım fonu yöneticileri.

f) Yatırım ortaklıkları..

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

ğ) Finansal kiralama şirketleri.

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

ı) Saklama hizmeti ile sinirli olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

j) Varlık yönetim şirketleri.

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

o) Is makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

    dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

r) Spor kulüpleri.

s) Noterler.

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı

    Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım

    satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere

    serbest avukatlar.

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler. (Danıştay iptal etti. Karar No:2014/1040)

u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları (Danıştay iptal etti. Karar No:2014/1040)

 

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ışığında;

Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler Kayıtlı Elektronik Posta adresi almak zorundadır ancak 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle herhangi bir yaptırımı veya cezası yoktur.  

MASAK kapsamında yapılacak elektronik Tebligatlarla ilgili olarak SMMM ve YMM ler Kayıtlı Elektronik Posta adresi almak zorunda değildir.

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’ de yayımlanmasının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, “Elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Görüldüğü üzere Elektronik Tebligatla ilgili olarak MASAK Başkanlığına yetki verilmiş ancak KEP adreslerinin kullanımıyla ilgili olarak zorunluluğun başlangıcına ve yükümlülerin kim olacağına dair yönetmelik 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle hala yayınlanmadığından MASAK kapsamında da herhangi bir ceza da söz konusu değildir.

Ancak yakın zaman içinde kamu kurum ve kuruluşları Kayıtlı Elektronik Posta sistemini yaygın bir şekilde kullanmaya başlayacaklarından Mali Müşavirlerin kendileri de dahil olmak üzere mükelleflerine KEP hesabı almalarında fayda vardır.

 

Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığından verilen yazı için tıklayınız.

Saygılarımla ,
Burhan Eray
SMMM

Makale Okunma Sayısı: 415

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!