MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kira Ödemeleri Hakkında bir Özelge..

19 Ağustos 2019

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

     

 

Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK/70      

 

Konu:  Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlarının hissedarlardan biri adına

 

            hesap açılmasının 268 seri no.lu Gelir Vergisi GT uyarınca mümkün olup olmadığı hk.

 

                       

 

İLGİ: ….10.2008 tarihli dilekçeniz.                                  

 

           İlgide kayıtlı dilekçenizde hissedarlı gayrimenkullerin kiraya verilmesinde, kira ödemesinin hissedarlardan biri adına yapılıp yapılan tahsilatın  hissedarlar adına aktarma yapılmasında 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca bir sakıncanın olup olmadığı sorulmaktadır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde; ‘Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

 

1-     Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.) …’ hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda bahsedilen, mal ve hakların sahiplerinden kasıt; hem ‘malik’ hem de ‘hak’ deyiminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Gerek maddi gerekse gayrimaddi hak üzerinde mülkiyeti olanları kapsar. Türk Medeni Kanunu’na göre gayrimenkuller üzerindeki sahiplik ise tapuya tescil ile meydana gelir.

 

Diğer taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’i ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiştir.

 

Tebliğin ‘Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı’ başlıklı 1. maddesinde;

 

‘Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,

 

– Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

 

-İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

 

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara

 

düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.

 

Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.

 

.…’ denilmektedir.  

 

Yukarıdaki açıklamalara göre, gayrimenkullerin mesken ve işyeri olarak kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri gayrimenkul sermaye iradıdır. Hisseli gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin ispatı açısından hissedarların tümünün isimlerinin ve hisse miktarlarının yer alması en doğrusudur. Kira ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik zorunluluğunun tespitinde, hissedarların elde edecekleri aylık kira gelirlerinin hisseleri oranına bakılmaksızın konutların aylık tutarının 500.YTL. üzerinde olması, işyeri aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın banka, benzeri finans kurumu veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.

 

Ancak, işyeri/konut aylık kira bedellerinin bankaca düzenlenecek dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsikinde kira ödemesinin hissedarlardan biri adına yapılması durumunda ödemeye ait bankaca düzenlenen dekontun açıklama kısmına hissedarların isimleri ile kira ödemesi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.  

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

   

                                                                                             Grup Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 1030

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!