MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kira Ödemelerinin başkasının hesabına yatırılması hakkında bir özelge..

19 Ağustos 2019

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

Sayı      : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK/70                                            

Konu    :  Yurt dışında ikamet eden oğluna ait gayrimenkulü  kiraya verilmesi halinde,  kira tutarının babası adına açılan banka hesabına yatırılmasında 268 seri no.lu     Gelir Vergisi GT uyarınca sakınca olup olmadığı hk.                            

 

                                                   

 

İlgi: …11/2008 tarihli dilekçeniz.

 

           İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurt dışında ikamet eden oğlunuza ait gayrimenkulden elde edilen kira gelirine ait ödemeleri kendinize ait banka hesap numarasına yatırılıp yatırılmayacağı hususunda 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca herhangi bir sakıncanın olup, olmadığı  ve yıllık gelir vergisi beyannamesini oğlunun adına kendinizin verip vermeyeceği hususu sorulmakta olup,  …/11/2008 tarihli dilekçe örneği yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

           Söz konusu dilekçede bahsedilen hususlar hakkında,

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde; ‘Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

 

1-     Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.) …’ hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’i ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiştir.

 

Tebliğin ‘Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı’ başlıklı 1. maddesinde;

 

‘Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,

 

– Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

 

-İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

 

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara

 

düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.

 

Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır…’ açıklamaları yer almaktadır.

 

           Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde; ‘Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.

 

           Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır’ hükmü yer almaktadır.

 

           Ayrıca, dar mükellef kapsamında olup da, Türkiye’de vekil yada temsilcisi bulunmayan mükelleflerin gayrimenkul sermaye iradına ilişkin tarha yetkili vergi dairesi ile ilgili olarak, 29.03.1957 tarih 31 Seri No.lu Vergi Usul Genel Tebliğinde,

 

           ‘Gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olanların beyannamelerinin, bunların Türkiye’deki temsilcisinin veya vekilinin ikametgâhının bulunduğu mahaldeki vergi dairesine verilmesi 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 77 ve 93 üncü maddeleri hükümleri iktizasındandır. Ancak gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olup Türkiye’de vekili veya temsilcisi bulunmayanların vergi uygulaması bakımından mensup oldukları vergi dairesi vergi kanununda tayin edilmemiş olduğundan bu kabil mükelleflerin bir vergi dairesine bağlanmaları zaruri bulunmuştur. Bu itibarla Türkiye’de vekili veya temsilcisi bulunmayan bu kabil mükelleflerin Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı sayılmaları 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesindeki yetkiye müsteniden uygun görülmüş ve keyfiyet 26/3/1957 tarihli ve 9569 sayılı Resmî Gazete ile ilân edilmiştir…’ açıklamaları yer almaktadır.

 

           Bu hüküm ve açıklamalara göre, 1/11/2008 tarihinden itibaren kira ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik zorunluluğunda, konutların aylık tutarının 500- YTL üzerinde olması, işyerleri için aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın banka, benzeri finans kurumu veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.

 

Öte yandan, Türkiye’de yerleşik olmayan oğlunuz adına bankada hesap açtırılması ve kira bedellerinin bu hesaba yatırılması gerekmekte olup, oğlunuzun sizi vekil tayin etmesi halinde  oğlunuz adına beyanname verileceği hususu da tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

 

                                                                                                   Grup Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 696

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!