MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kira Tutarlarının Vekil adına açılan hesaba yatırılması hakkında bir özelge..

19 Ağustos 2019

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK/70                                          

 

Konu: Kira tutarlarının vekil adına açılan hesaba yatırılmasının mümkün olup olmadığı hk. …

 

 

 

           İlgi : …2009 tarihli dilekçeniz.                                      

 

           İlgide kayıtlı dilekçenizde işyeri kiralarının; mülk sahibinin vekalet verdiği kişinin banka hesabına yatırılıp yatırılmayacağını, kira dekontunun açıklama bölümüne mülk sahibinin adının ve kiranın ilgili olduğu ayın yazılıp  başka bir kimsenin banka hesabına kira ödemesi yatırılıp yatırılmayacağını sormaktasınız.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmış bu kapsamda maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar da gayrimenkul sermaye iradı olarak sayılmıştır.

 

Anılan Kanun’un 94. maddesinde; ‘Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.’ denilmiş olup, aynı maddenin 5/a bendiyle 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük; 01.01.2007) tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’i ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiştir.

 

Tebliğin ‘Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı’ başlıklı 1. maddesinde;

 

‘Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,

 

– Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

 

-İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıları

 

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.’ denilmektedir.

 

Buna göre, gayrimenkullerin işyeri olarak kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri gayrimenkul sermaye iradıdır. 01.11.2008 tarihinden itibaren işyeri kiralamasında ise aylık kira bedellerinin tutarına bakılmaksızın işyeri kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.

 

Bu itibarla, işyeri kira bedellerinin tahsilinde mülk sahipleri tarafından kira bedellerinin tahsiline bir kişiyi yetkili kılması (vekil tayin etmesi) halinde vekil tayin edilen kişinin  banka hesabına kira ödemesi yapılabileceği, ödemeye ait bankada düzenlenen dekontun açıklama kısmına ise mülk sahibinin ismi ile kira ödemesi olduğunun açıklanmasından sonra, vekil tayin edilen kişinin banka hesabına yatan paranın mülk sahibine aktarılırken, yine banka veya Posta ve Telgraf Teşkilat Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.  

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

     

 

                                                                                             Grup Müdür V.

 

Makale Okunma Sayısı: 644

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!