MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Kod Listesindeki mükelleften mal alımında Kdv iadesi ile ilgili bir özelge.

19 Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  

 

 

 • TARİH : 13.02.2009

 • SAYI     : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.32.1428

 •  

 • KONU   : Hakkında olumsuz rapor bulunan mükelleften

 •                  mal alımında bulunan mükelleflerin iade talebi

 •  

   
 • ….ŞTİ.

 •  

 •             İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

 •  

 • 84, 87 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin ne şekilde yerine getirileceği, hangi durumlarda müteselsil sorumluluk uygulanmayacağı açıklanmıştır.

 •  

 • Ayrıca, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin ‘2.2. Haklarında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanlar’ başlıklı bölümünün,

 • ‘2.2.1. İade Taleplerinde Yapılacak İşlem’ başlıklı kısmında;

 • ‘Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunan mükelleflerin raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış nakden veya mahsuben iade talepleri dört kat teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. İade talepleri hakkında bu bölüme göre işlem yapılabilmesi için SMİYB kullanma nedeniyle iadesi reddedilen verginin iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen verginin % 5’ini aşması gerekir. Bu oranın aşılmaması halinde genel esaslara göre iade yapılacağı tabiidir.

 • ‘2.2. Haklarında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanlar’ başlıklı bölümünün;

 • ‘2.2.2. Genel Esaslara Dönüş başlıklı’ kısmında;

 • Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunan mükelleflerle ilgili olarak aşağıda sayılan şartlardan birisinin gerçekleşmesi halinde bunların katma değer vergisi iadeleri bu Tebliğin ‘I. Genel Esaslar’ bölümüne göre yerine getirilir.

 • 2.2.2.1. SMİYB kullanma raporlarında tarhı öngörülen vergi ve buna ilişkin olarak hesaplanacak gecikme faizi ile kesilmesi istenen cezanın ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi.

 • 2.2.2.2. Yukarıda belirtildiği şekilde ödeme yapılmaz veya teminat gösterilmezse, SMİYB kullanma raporundan sonra, vergi dairesine olumlu bir vergi inceleme raporunun intikal etmesi. (Olumlu rapor, raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden itibaren hüküm ifade eder.)

 •  

 • 2.2.2.3. Kullanma raporları üzerine yapılan tarhiyatın %95 ve daha fazlasının nihai yargı kararlarıyla terkin edilmesi’

 •  

 • Yine aynı tebliğin ‘3. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar’ başlıklı bölümünün 3.1.kısmında Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların mal veya hizmet satın aldığı mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması halinde, bu mükelleflerden yapılan (haklarında olumsuz tespit bulunanlardan sadece olumsuz tespitin yapıldığı dönemlerdeki) alışlara isabet eden kısma dört kat teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması halinde, kalan kısma ve diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

 • Hakkında olumsuz rapor bulunanlardan alınan kısma isabet eden vergiye ilişkin teminat iade talebinde bulunan nezdindeki, olumsuz tespit bulunandan alınan kısma isabet eden vergiye ilişkin teminat ise hakkında olumsuz tespit bulunan mükellefle ilgili, incelemenin sonucuna göre çözülür.

 • Ancak aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde de genel esaslara göre iade yapılır.

 • 3.1.1.    Olumsuz raporda öngörülen vergi, ceza, gecikme zammı ve faizlerin ödenmesi veya bunların toplamı kadar teminat gösterilmesi halinde, bunlardan mal ya da hizmet alanların bütün dönemlerdeki iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

 • 3.1.2.    – İade talebinde bulunan mükellefin, haklarında SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit veya SMİYB kullanma raporu bulunanlardan alışlarına ilişkin ödemelerini, veya, – iade talebinde bulunan mükellefe satış yapan ve haklarında SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit veya SMİYB kullanma raporu bulunanların kendi alışlarına ilişkin ödemelerini,

 • bu Tebliğin müteselsil sorumluluğa ilişkin (III/l.l.) bölümünde belirtildiği şekilde yaptıklarını tevsik etmeleri halinde; kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayan ancak haklarında SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit veya SMİYB kullanma raporu bulunanlardan mal veya hizmet alanların iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Ödeme, iade talebinde bulunan mükellefin yeminli mali müşaviri tarafından düzenlenmiş tasdik raporuyla veya tasdik raporu sonradan ibraz edilmek üzere teminat karşılığı iade talep edilmişse bu konuda düzenlenmiş kısa bir raporla da tevsik edilebilir.

 • 3.1.3.Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunanlar hakkında önceki bölümlerde açıklandığı üzere genel esaslar uygulandığı dönemlerde, bunlardan mal veya hizmet alanların iade talepleri de genel esaslara göre yerine getirilir.

 • 3.1.4. En son düzenlenen olumsuz rapor veya yapılan tespitin ilgili olduğu dönemden itibaren tarh zamanaşımı kadar bir sürenin geçmiş olması halinde, vergi inceleme imkanının kalmamış olması nedeniyle bu durum sonraki safhalarda mal veya hizmet alanlar açısından olumsuz rapor veya tespit olarak değerlendirilemez ve bu mükelleflerden mal veya hizmet alanların iade taleplerinde genel esaslara göre işlem yapılır’ denilmektedir

 • Aynı tebliğin; ‘III.Müteselsil Sorumluluk’ başlıklı 1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar bölümünde; ‘Mal veya hizmet alım-satımında satıcının katma değer vergisini Hazineye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, Hazine’ye intikal etmeyen vergiden, (bu Tebliğin III/2) bölümünde; belirtilen usul ve esaslara göre satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

 •  

 •            Ancak alıcılar, katma değer vergisi toplam işlem bedelini;

 •  

 • – 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri ve banka veya özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı – soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları,

 •  

 • – Ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları,

 •  

 •             halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Bu çerçevede herhangi bir hesaba bağlı bulunmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması halinde, gönderilen havaleler sorumluluğu kaldırmaz. Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi ihracata aracılık eden mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin de ödemelerini yukarıda belirtilen şekilde tevsik etmeleri gerekir.’denilmektedir.

 •  

 • Buna göre; firmanız hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda Vergi Denetmeni … tarafından düzenlenen … ve … Takvim yıllarına ait Vergi İnceleme Raporundan sonra aradan tarh zamanaşımı kadar bir süre geçmiş olduğundan firmanız hakkında  sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlediği konusunda başka bir tespit veya rapor bulunmaması kaydıyla, firmanızdan 01.01.2009 tarihinden sonra mal veya hizmet alan mükelleflerin KDV iade işlemleri genel hükümlere göre yerine getirebilecektir.

 • Bilgi edinilmesini rica ederim. 

                Başkan  a.

Grup Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 865

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!