MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Sehven 376’ncı madde talebinde bulunan mükellefin uzlaşma talebinin kabul edilip edilmeyeceği..

19 Ağustos 2019

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Usul Müdürlüğü

   

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/Ek-1                                           19.06.2007*4799

 

 

 

Konu   : Sehven 376’ncı madde talebinde bulunan mükellefin uzlaşma talebinin kabul edilip edilmeyeceği

 

 

 

 

 

 

 

………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İLGİ: 04.06.2007 tarih ve 16656 sayılı yazınız.

 

 

 

           İlgide kayıtlı yazınızda, daireniz ……………….. vergi kimlik numaralı mükellefi ……………………….’nın 2006/1-12. dönemine ait gelir vergisi ile 2006/10-12 dönemine ait geçici vergi beyannamelerini kanuni süresinden sonra elektronik ortamda 371’inci madde talebiyle vermeye çalışırken yanlış butona basması sonucunda vergi ziyaı cezası kesilmesine ve yine yanlışlıkla 376’ncı madde talebinin uygulanmasına sebebiyet verdiği ve mükellefin söz konusu vergi ve cezalara ilişkin herhangi bir ödeme yapmadığı belirtilerek, adı geçen ödevlinin düzeltme ve uzlaşma talebinin kabul edilip edilmeyeceği hususu sorulmaktadır.

 

 

 

           Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1’nci maddesinde; ‘Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (344’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369’uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu kanunun 116, 117 ve 118’inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir.

 

 

 

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde  yapılır,’

 

 

 

           Aynı Kanunun 376’ncı maddesinde; ‘İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse;

 

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

 

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,  indirilir.

 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

 

 

 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.’

 

 

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

 

 

Bu itibarla, mükellef ve vergi sorumlularının adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için önce Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesinde düzenlenmiş olan indirim müessesinden faydalanma talebinde bulunulup, daha sonra ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde bu taleplerinden vazgeçtiklerini bir dilekçe ile beyan etmek suretiyle yine aynı Kanunun Ek: 1-12’nci maddesinde düzenlenmiş olan uzlaşma hükümlerinden yararlanmaları imkan dahilinde bulunmaktadır.

 

 

 

           Buna göre, yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, daireniz mükellefi …………………………’nın 04.05.2007 tarihinde adına kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin olarak sehven talep ettiği 376’ncı madde uygulamasından 01.06.2007 tarihli dilekçe ile vazgeçtiğini ve uzlaşma hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmesi nedeniyle uzlaşma hükümlerinden yararlanma hakkı bulunmakta olup, adı geçen mükellefin uzlaşma talebinin kabul edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

           Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.  

 

                                                                                                                                                             

   

Başkan a.
Grup Müdür V.

Makale Okunma Sayısı: 888

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!