MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

SGK’ da İşyerlerinin Tescili, Devri ve İntikali hakkında soru ve cevaplar.

19 Ağustos 2019

İŞYERİNİN NAKLİ VE YAPILMASI GEREKENLER

 

       İşyerleri çeşitli nedenlerle bazen yer değiştirmektedirler .Bu yer değiştirme bazen başka bir ile olabileceği gibi bazen de aynı ilin başka bir ilçesine nakil şeklinde olmaktadır.

 

       Sosyal Sigortalar kurumunun taşra teşkilatlanması genelde il düzeyindedir.Ancak bazı illerin çok büyük olması nedeniyle kurumun ilçe düzeyinde de teşkilatlandığı yerler vardır.

 

       Eğer işyerinin kurulu bulunduğu ilde SSK sadece il düzeyinde teşkilatlanmış ise işyeri o ilin başka bir ilçesine nakil olsa bile SSK da eski dosyasından ve eski numarası üzerinden işlem görmeye devam eder.

 

      Ancak, İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten; başka bir ildeki veya aynı ilde diğer bir ünitenin görev alanına giren adrese nakil edilmesi halinde, işverence işyerinin nakil edildiği yeri çevresine alan Üniteye en geç nakil tarihinde yeniden İşyeri Bildirgesi verilmek zorundadır. Boşaltılan işyeri ise bir ay içinde yazılı olarak ilgili üniteye bildirilir.İşyeri yukarıda belirtilen süre içinde yeni üniteye tescil ettirilmezse 506 sayılı Yasanın 140.maddesine göre işverene asgari ücretin bir ila üç katı  tutarında olmak üzere(tuttuğu defter türüne göre değişir.) idari para cezası verilmektedir.

 

      Bu nakille birlikte sigortalıların önceki işyeri numarasından bildirimleri de sona erer.Yani işyerinden çıkışları verilir.Ancak dikkat ederseniz bu çıkış hizmet akdinin sona ermesinden kaynaklanan bir çıkış değildir.Bu çıkıştan dolayı da nakil sonucu açılan işyeri numarasından bu sigortalılar için giriş yapılması gerekmektedir.Hizmet akdi kesilmediği halde nakilden dolayı işe giriş bildirgesi verilmesi gerektiğinden bu durumda olan sigortalılar için eğer işe giriş bildirgeleri 506 sayılıYasanın 9.maddesinde belirtilen sürede verilmemiş olsa bile işverene işe giriş bildirgelerinden dolayı idari para cezası verilemez.

 

       Bu durumda idari para cezası verilemeyeceği Sosyal Sigortalar Kurumu genel müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığının 25.03.1998 tarih 216793 sayılı Genel Yazısında, ilk işyerinden tescil işlemi yapılmış olan sigortalıların naklen ve iş akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun başka şubesince tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde bu işyerinden yasal süresi içinde kuruma verilmeyen işe giriş bildirgelerinden dolayı işveren hakkında idari para cezası uygulanmayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

   

MUSTAFA KESKİN

 

SGK Başmüfettişi

 

23.07.2007

 

İŞYERLERİNİN TESCİLİ, DEVRİ, İNTİKALİ

 

  SORU:1- 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile işyerlerinin tesciline ilişkin genel bir bilgi verebilirmisiniz?

 

          CEVAP: 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İşyeri, işyerinin bildirilmesi,devri, intikali ve nakli başlığını taşıyan 11 inci maddesine istinaden 28/9/2008tarihli 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuUyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğuyarınca;

 

       5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) ve (c) bendikapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Sigorta İşlemleriYönetmeliğinin ekinde bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalıçalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir.

 

        Tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alansigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrıişyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılacaktır.

 

        İşverenler tarafından, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştırılacaksigortalı sayısı ile bu sigortalıların işe başlama tarihlerinin ticaret sicilimemurluklarına bildirilmesi halinde, bu bildirimler Kuruma yapılmışsayıldığından, ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimlerien geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

 

        İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devrihalinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığıtarihi takip eden on gün içinde; gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise,mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlemgördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

 

         İşyeri bildirgesinin, 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunuhükümlerine tâbi şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğerbir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tescilineilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde; adi şirketlerde şirkete yeniortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden ongün içinde, işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

 

        İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde,işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, engeç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

 

        İşyerinin, aynı il içinde olmakla birlikte, başka bir ünitenin görevalanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi verilmeyecek,ancak nakil tarihini takip eden tarihten itibaren on gün içinde nakledilenişyerinin sicil numarasını içerir yazı ile durum eski ve yeni üniteye bildirilecektir.

 

        İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyledüzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

 

        İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanunkapsamından çıkartılacaktır.

 

         İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren ongün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilecektir. Bu durumdayeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

 

         Aynı işverene ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçları için tek işyeri dosyası tescil edilecektir. Aynı işkolunda birden fazla nakil aracı bulunan işverence nakil araçlarınınkayıtlı olduğu ilgili idareyi gösterir belge ibraz edilerek tek işyeri bildirgesi düzenlenecek ve işyeri, idarenin bulunduğu bölgeyi içine alan Kurumünitesince tescil edilecektir. İstanbul ilinde bulunan deniz ulaşım araçlarıiçin dosya tescil işlemi Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünceyapılacaktır.

 

         5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarcaihale suretiyle yaptırılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde,konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesive bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olmasıkaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinadenKurumca ayrı işyeri dosyası tescil edilecektir. İhale konusu işin iş ortaklığışeklinde üstlenilmesi durumunda ise,  işortaklığı adına tek işyeri dosyası açılacaktır.

 

        İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya daKuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarınaintikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisişeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih, e-sigorta kanalıylagönderilmesi halinde ise internet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylamaişleminin yapıldığı tarih,  Kurumaintikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 

         İşyerinin tescil edilmemiş olduğunun;

 

        a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilenyapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere,

 

         b) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğinceyapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen tutanak veyaraporlara,

 

         c) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlardan, 5411 sayılıBankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan,ruhsata tabi işlerde ruhsatı veren mercilerden (Valilikler, kaymakamlıklar,belediyeler, maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ruhsatı verenler vebenzeri) alınan bilgilere,

 

         ç) Mahkeme kararlarına,

 

         istinaden tespiti halinde, işyeri, Kurumca re’sen tescil edilecektir.

 

 

 

          SORU:2- Adi şirketlerde şirkete yeniortak alınması durumunda işyeri bildirgesi ne zaman Kuruma verilecektir?

 

         CEVAP: Adi şirketlerdeşirkete yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takipeden on gün içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

            SORU:3- İşyerinin intikal etmesiveya başka bir kişiye devredilmesi halinde işyeri bildirgesi ne zaman Kurumaverilecektir?

 

CEVAP: İşyerinin devredilmesi veya intikal etmesihalinde, intikal veya devir tarihinden itibaren 10 gün içinde Kurumabildirilmelidir. İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölümtarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

SORU:4- 4/1-c Kapsamında sigortalı çalıştırılan Kamuidareleri işyeri bildirgesini ne zaman vereceklerdir? Bunlar manuel olarakişyeri bildirgesini verebilirler mi?

 

CEVAP: 4/1-c kapsamında sigortalı çalıştıranişverenler, örneği tebliğ ekinde yer alan işyeri bildirgesini, en geç sigortalıçalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir.

 

4/c bendikapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, işyeri bildirgesini e-sigorta ileKuruma göndermek zorundadır. Elektronik ortamda düzenlenerek gönderilen işyeribildirgesi bilgisayardan alınan sıra numaralı çıktısı ıslak imza ileonaylanarak Kuruma verilecektir.

 

     Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, 4/a ve cbentleri kapsamında sigortalıların çalıştırılması halinde, 4/a sigortalılarıiçin ayrı 4/c sigortalıları için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrıişyeri dosyası tescil ettirileceklerdir.

 

 

 

    SORU:5-Aynı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sınırları içersinde işyeri adresinindeğiştirilmesi halinde işyeri bildirgesi verilecekmi?

 

          CEVAP: İşyerinin aynıünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres,işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğüüniteye yazı ile bildirilecektir, yeniden işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.

 

 

 

           SORU:6- İşyerimi İzmir ilinden Ankara ilinetaşıdım, bu durumda işyeri bildirgesi vermem gerekecekmi?

 

        CEVAP: İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ilenakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğuüniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içindeverilecektir. Dolayısıyla Ankara ilinde işyerinizin bağlı bulunduğu SosyalGüvenlik İl  yada Sosyal GüvenlikMerkezlerine işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

 

www.sgk.gov.tr

Makale Okunma Sayısı: 1110

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!