MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Ticaret Siciline yapılacak başvurularda İkametgah ve Nüfus Cüzdan Sureti istenmeyecek.

19 Ağustos 2019

04   Nisan 2012 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı:   28254

               

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             

GENELGE

 

2012/1

             

 

             

61 inci Hükümet Programında; kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin ilk    kademede ve vatandaşa en yakın yerde verilmesi, diğer kamu kurumlarında bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve    beyana dayalı işlem tesis edilebilmesinin    sağlanması amacı yer almaktadır.

             

 

             

Bu çerçevede, tacir ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesini teminen,    ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve sanatkârlar siciline yapılacak başvurularda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

             

 

             

A-Ticaret Sicili Memurluklarına yapılacak başvurularda:

             

 

             

(1) Şahıs işletmelerinin tescilinde;

             

 

             

a) Vergi levhası fotokopisi,

             

b) Defter ön yüz fotokopisi,

             

c) Tapu veya    kira kontratı fotokopisi,

             

ç) Nüfus cüzdan sureti,

             

d) İkametgahilmuhaberi

             

 

             

gibi belgeler    istenmeyecek, bunun yerine nüfus cüzdanı, ikametgah ilmuhaberindeki    bilgiler, başvuru sırasında ilgililerden    alınacak T.C. kimlik    numarası kullanılarak Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) ve vergi levhasında yer alan bilgiler de Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)    sisteminden elektronik ortamda temin edilecektir. Defter ön yüzünde, tapu veya kira kontratında yer alan ve tescilde ihtiyaç duyulan bilgiler ile Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesinde düzenlenen taahhütnamede yer alması gereken bilgiler ise, kuruluş dilekçesi içerisinde beyan şeklinde alınacaktır.

             

 

             

(2) Şirket kuruluşlarının tescilinde;

             

 

             

a) Nüfus cüzdan sureti,

             

b) İkametgahilmuhaberi

             

 

             

gibi belgeler 17/3/2009    tarihli Resmî Gazetede yayımlanan İç Ticaret 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak istenmeyecek, söz konusu belgelere yukarıda bahsedildiğşekilde ulaşılacaktır. Ayrıca, anılan taahhütnamede yer alması gereken bilgilerin, kuruluş dilekçesi içerisinde beyan şeklinde alınması durumunda ilgililerden ayrıca taahhütname istenmeyecektir.

             

 

             

B- Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin    odalar ile ticaret borsalarına kayıt ile her    türlü işlemlerinde;

             

 

             

a) Tescil ilanının yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı sureti ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

             

b) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanıörneği,

             

c) Noter    tasdikli imza sirküleri,

             

çİkametgahilmuhaberi veya tezkeresi,

             

d) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

             

 

             

gibi belgeler,    11/12/2010 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Oda Muamelat Yönetmeliğine eklenen Ek Madde 1in hükümleri, 11/12/2010 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Borsa Muamelat Yönetmeliğine eklenen Ek Madde 1in hükümleri dikkate alınarak istenilmeyecek, ilgili sicil bünyesinde bulunan belgeler buradan temin edilecek,    diğer belgelere konu    bilgilerin teyitleri ise yukarıda bahsedildiğşekilde elektronik ortamda yapılacaktır.

             

 

             

Ayrıca, yukarıda yer alan hükümler dikkate alınarak, ilgili odaların ve borsaların internet sitelerinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

             

 

             

C- Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile    Esnaf ve Sanatkârlar    Odalarına yapılacak başvurularda:

             

 

             

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, esnaf ve sanatkârların işyeri açılışlarının basitleştirilmesi amacıyla ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıt işlemlerinde istenilen belge sayısı azaltılmıştır.

             

 

             

Bu çerçevede; bundan böyle esnaf ve sanatkârlardan sicil ve oda kayıtlarında;

             

 

             

a) Nüfus cüzdanıörneği ya da fotokopisi,

             

b) İkametgâh ilmuhaberi,

             

c) Vergi levhasının aslı ya da fotokopisi

             

 

             

istenmeyecektir.

             

 

             

Ancak, esnaf ve sanatkârlara ilişkin bu bilgiler; Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kullanıma açılıncaya kadar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun (TESK) esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüklerine sunmuş olduğu altyapı kullanılmak suretiyle Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) ve Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden    elektronik ortamda temin edilecektir. ESBİS kullanıma açıldığında ise bu bilgiler ESBİS aracılığıyla sağlanacaktır.

             

 

             

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına intikal ettirilecektir.

             

 

             

Sicil müdürlüklerince esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesini ilgili odaya mühürletmesi istenmeyecektir.

             

 

             

Bilgi ve gereğini rica ederim.

             

 

             

Hayati YAZICI

             

Bakan

Makale Okunma Sayısı: 719

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!