MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Toptan ve internet üzerinden yapılan satışlar haricinde herhangi bir satış yapmayan mükelleflerin...

19 Ağustos 2019

Tarih 28/05/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-41
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-41

28/05/2010

Konu

:

ÖKC

 

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …  vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, satışlarınızın tamamının toptan ve internet üzerinden satışlar olduğu, internet üzerinden satılan tüm malların irsaliye ile kargoyla teslim edildiği ve 7 gün içinde fatura düzenlendiği belirtilerek, bu faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunup bulunmadığı hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 

      1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

      2. Serbest meslek erbabına;

      3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

      4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

      5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (393 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren 680,00 TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (393 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren 680,00 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.’ hükmü yer almaktadır.

Buna göre, toptan satışlarınız ve internet üzerinden yapılan satışlar haricinde herhangi bir emtia satışı yapmamanız, satış bedellerini büronuzda tahsil etmemeniz, tahsilatlarınızı banka aracılığıyla veya elektronik yollarla almanız ve satışlarınızda fatura veya perakende satış fişi düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu tür satışlar yanında işyerinizden müşterilerinize doğrudan satış yapmanız halinde V.U.K.’nun 232 nci maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Makale Okunma Sayısı: 1201

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!