MAKALELER

Anasayfa > Makaleler

Yapı Kooperatifleriyle ilgili bir özelge.

19 Ağustos 2019

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdare Başkanlığı

 

Sayı:B.07.1.GİB.0.50/5006-347

Konu:

 

15.02.2008-015267

 

S.S. …………………KONUT YAPI KOOPERATİFİ

BAŞKANLIĞINA

 

…………………………………

 

İlgi:……….  tarihli dilekçe.

 

Dilekçe, 14/09/2004 tarihinde kurulan kooperatifinizin mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin 16 numaralı bent hükmünde yer alan şartlara haiz olduğu halde üst birliğe üye olmaması nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi olduğu ancak, 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunuyla kooperatiflerin üst birliğe üye olma şartı yürürlükten kaldırıldığından kurumlar vergisi mükellefiyetinizin 1/1/2006 tarihi itibariyle kaldırılması için ……….. Vergi Dairesi Müdürlüğü ile …………. Defterdarlığına yapmış olduğunuz müracaatın kabul edilmediği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fırkasında (b) bendi hükmüyle kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olmakla beraber aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık  kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklar ile iş görülmemesi (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz .) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme başlanmıştır.

 

Konu ile ilgili olarak 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ‘4.13’ üncü bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğin ‘4.13.2’ bölümünde de açıklandığı üzere, yapı kooperatiflerinin muafiyetten yararlanabilmeleri için Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan şartlara ilave olarak kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili kişilere veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi, yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması gerekmekte olup yeni kurulan kooperatiflerde ise arsa temin edilmemesi veya henüz inşaat aşamasına gelinmemesi durumunda yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

 

İlgi dilekçeniz ve eklerin incelenmesinden 2004 yılında kurulan kooperatifinizin Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı şartlara haiz olduğu, 31/12/2006 tarihine kadar ise kooperatifiniz adına henüz arsa temin edilemediğinden inşaat aşamasına gelinmediği anlaşılmaktadır.

 

Buna göre, yapı kooperatifinizin henüz arsa temin edememesi ve konut teminine ilişkin bir faaliyetinin bulunmaması nedeniyle kooperatifinizin muafiyet koşullarını taşıyıp taşımadığı hususunda yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliğine ait olmasına yönelik şart aranmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Mürsel Ali KAPLAN

Gelir İdare Daire Başkanı

Makale Okunma Sayısı: 590

İlginizi Çekebilecek Makaleler

TÜM MAKALELER

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!