Bağ-Kur primlerinin ilgili dönemlere ilişkin olup ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılması ve geçici vergi beyannamesinin 20 no.lu “Diğer İndirimler” sütununda gösterilmesi gerekmektedir.

Sayı: B.07.0.GEL.0.42/4224-40/36073                                                                                                    Tarih:  30/07/2004

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI    : B.07.0.GEL.0.42/4224-40                                 30.07.2004**36073

KONU : 

 

…………………………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğü)

 

İLGİ : 08.07.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.45.11/40-101/1736 sayılı yazınız.

Yazınızda, ödenmiş olan …………………. primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve indirim konusu yapılması halinde geçici vergi beyannamesinin 20 no.lu “Diğer indirimler” sütununda  gösterilip gösterilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri belirtilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamalar 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğin “Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti” başlıklı 3. bölümünde; “Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümlere uymak zorundadır…” denilmiş, “Özellik Gösteren Durumlar” başlıklı 4. bölümünde ise; “Mükellefler geçici vergiye tabi kazançların tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.” denilmiştir.

Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Bağ-Kur primlerinin ilgili dönemlere ilişkin olup ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılması ve geçici vergi beyannamesinin 20 no.lu “Diğer İndirimler” sütununda gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.