bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Çarşamba 05 Ekim 2011

 

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDVK’nun 53.No’lu Sirküleri ile iade talepleri elektronik olarak alınmakta ve iadeye konu belgelerin analiz ve değerlemeye tabi tutulması neticesinde alınan ‘KDV İade Kontrol Raporu’nda, bazı mükellefler ile 1. Veya 2. kademedeki alt mükelleflerin beyan ve bildirimlerinde tutarsızlıklar tespit edildiği,bu tutarsızlıkların ise genelde demirbaş ve araç satışları ile ilgili KDV’nin ‘ilave edilecek KDV’ sütununda beyan edilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

   

Konu ile ilgili olarak görüş istenilmiş olup, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 01/12/2010 tarihli 106824 sayılı yazılarında: ‘Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre,ticari,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan tespit ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabidir. Aynı Kanunun 2/1 inci maddesinde ise teslim, bir malın tasarruf hakkının devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

   

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 20/1 inci maddesi uyarınca, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah,bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup,bedel deyimi ise,malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan para ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

   

Ayrıca, 24 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 2/b bölümünde,katma değer vergisi mükelleflerinin vergiye tabi işlemlere ilişkin bedelleri (alıcının tevkifat uyguladığı işlemler hariç), vergi oranları itibariyle ayrı ayrı beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

   

Bu hüküm ve açıklamalar gereğince mükelleflerin işletmelerinde kayıtlı araç veya demirbaş satış işlemi mutat ve sürekli faaliyet konusunu oluşturmamakla birlikte katma değer vergisi uygulaması bakımından ticari nitelik taşıyan bir teslimdir. Dolayısıyla, söz konusu işleme ait hasılatın ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinde teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını oluşturan bedel olarak matraha dahil edilmesi gerekmektedir’ denilmektedir.

   

Bu itibarla mükelleflerimizin mağduriyetine neden olunmaması bakımından konu hakkında Odanız mensuplarına duyuru yapılması hususunu;

 

Bilgilerinize rica ederim.

 

M.Zeki ÇEVİK

 

Vergi Dairesi Müdürü