bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01
Başlık Diyetisyen ve beslenme uzmanlığı kapsamında verilen hizmetlerin KDV oranı hk.
Tarih 26/01/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2009-14028-186-124
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2009-14028-186-124

26/01/2012

Konu

:

Diyetisyen ve beslenme uzmanlığı kapsamında verilen hizmetlerin KDV oranı hakkında  

 
            İlgide kayıtlı dilekçenizde, diyetisyen ve beslenme uzmanı olarak faaliyette bulunduğunuz ve vergi dairesi sicil kaydınızın 851419 meslek kodu (hastaların tedavisine yönelik hukuki olarak tanınmış paramedikal işler) ile yapıldığı belirtilerek verilen hizmetin hangi faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve anılan hizmete uygulanacak KDV oranı hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmekte olup, konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
            A- GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
            ‘Ticari kazancın tarifi’ başlıklı 37 nci maddesinde, ‘Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.’, 
            ‘Serbest meslek kazancının tarifi’ başlıklı 65 inci maddesinde de, ‘Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.’
            hükümlerine yer verilmiştir.
            Buna göre, diyetisyen ve beslenme uzmanı olarak yaptığınız faaliyet sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan bir faaliyet olduğundan, bu faaliyetinizden elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
            Öte yandan,  söz konusu hizmetlere ilave olarak konu ile ilgili mal alıp satmanız halinde mal satışı nedeniyle elde edeceğiniz kazancın ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.
            B-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:
            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.
            KDV oranları ise KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.
            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında, ‘İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri’ ibaresi yer almaktadır.
            Buna göre, diyetisyen ve beslenme uzmanlığı kapsamında verilen hizmetler, ilgili bakanlıklar veya kanunlarla verilen izinler çerçevesinde ifa ediliyor olması halinde söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında, aksi takdirde genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.