Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
Piyasa Bilgileri Dolar Alış: 3,4307 Dolar Satış: 3,4369 Euro Alış: 3,6775 Euro Satış: 3,6841

Güncel Makaleler

» Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257'nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet......

» Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları için yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

Faaliyetiniz kapsamında yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programlarını vergi mükellefiyeti bulunmayan farklı kişilere (öğrenci, memur vb.) yaptıracağınızı ve alınan hizmet karşılığında bu kişilere belirli bir ücret ödeyeceğinizi, ayrıca yazılım yaptıracağınız bu kişilere bunun dışında yıllık ......

» Vergi mükellefi olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni.

Faaliyet konuları arasında bulunan işlerinizi, vergi mükellefi olmayan kişilere, güzel sanatlar öğrencilerine, buradan mezun kişilere, güzel sanatlarla ilgilenen kişilere, tasarımcılara, ressamlara veya heykeltıraşlara yaptırılacağı belirtilerek, alınan bu ürün ve hizmetlerin mağazalarınızda satılma......

» Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Uygulama Takvimi

6736 Sayılı kanın uygulanmasında başvuru süreleri 25/Kasım/2016 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Uzatmaya ilişkin 2016/9385 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 26/10/2016 gün ve 29869 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır. Yeni sürelere ilişkin takvim bilgilerinize sunulmuştur. ...

» İlişkili şirketlerin birleşmesi halinde de kurumlar vergisi istisnasından yararlanılabilir.

Danıştay 4. Daire 14.03.2013 gün, 2012/2729 E. 2013/1376 K. Sayılı kararı ile birleşmenin ilişkili şirketler arasında olması halinde de kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği ve ilişkili şirketler arasında gerçekleşen birleşmenin istihdamın veya faaliyetin kaydırılması gibi sadece teşvikle......

» Geçmişe dönük mükellefiyet tesisi halinde E-Beyanname cezası kesilemez.

Danıştay 4. Daire; 07.02.2013 tarih ve 2012/6286 E., 2013/462 k. Sayılı kararı ile; fiilen işe başlama tarihi dikkate alınarak geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde mükellefiyet tesis edilmesi, işe başlama ile mükellefiyetin oluşturulduğu tarih arasındaki dönemlerde elektronik beyanname vermemesi nede......

» Serbest Meslek Erbabının kendi mesleği dışında başka bir iş yapması halinde vergileme ve belge düzeni hakkında bir özelge.

Serbest meslek erbabının kendi mesleğinin icrası dışında, yine mesleğiyle ilgili olarak hazırlamış olduğu kağıt ve kartondan oluşan oyun seti satışının ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve GVK’nın ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi; VUK’un 177. maddesinde 6 bent halind......

» Sözleşmenin izleyen yıllarda uzaması ile ilgili Danıştay Kararı.

İmzalanan serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmet sözleşmesinde yer alan “İş bu sözleşme 1 (bir) yıl için düzenlenmiş olup, tarafların bu süre sona ermeden 30 gün önce yazılı feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde ve izleyen yıllarda yine aynı sürede yazılı feshi ihbarda bulunmadıkları takdir......

» Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Girişi

Kanun’un gerekçesinde, bireysel emeklilik sistemine işverenler aracılığıyla kurumsal katılımın artırılması, bunun da otomatik katılım uygulaması ile mümkün olacağı vurgulanmıştır. Böylece ülkemizdeki düşük olan ortalama tasarruf oranının (% 15), artırılması hedeflenmektedir. Otomatik bireysel emekli......

» Değersiz Alacaklar İle Şüpheli ve Vazgeçilen Alacakların İlişkisi

Şüpheli alacak karşılıklarında olduğu gibi değersiz alacakların da tica­ri veya zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili bulunma­sı gerekir. İşletme ile ilgisi olmayan alacakların diğer şartları haiz olması durumunda dahi değersiz alacak olarak değerlendirilerek dönem kazancını......

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |