Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
Piyasa Bilgileri Dolar Alış: 3,7678 Dolar Satış: 3,7746 Euro Alış: 4,0447 Euro Satış: 4,052

Güncel Makaleler

» Yerli Ürüne Fiyat Avantajı Teşviğinde Entegre Model Önerisi ve Vergi İstisnası

Yerli ürün, yerli katkı kullanım oranının % 50 üzerinde gerçekleştiği bir birleşimi ifade etmektedir. Yerli katkı, yerel kaynaklarının ekonomiye kazandırılarak milli gelirin ve istihdamın artırılması, dış bağımlılığın azaltılması, ülke girişimcilerinin özendirilmesi ve potansiyelinin çıkarılması, eğ......

» İkinci El Araçlarda KDV Uygulaması

Ülkemiz ekonomisinde otomotiv piyasasının önemli bir yeri olmakla birlikte bu piyasa içerisinde ikinci el araç alım ve satımının payı oldukça büyüktür. Ekonomiye doğrudan bir etkisi olan bu piyasada karşılaşılan önemli bir sorun ise uygulamadaki katma değer vergisinin hangi oranda hesaplanacağı ve i......

» Ticaret sicili harçlarının tahsiline ilişkin Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlandı.

Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir. Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları ......

» Gelir Vergisi GenelTebliği (Seri No:296)

Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 t......

» Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257'nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet......

» Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları için yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

Faaliyetiniz kapsamında yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programlarını vergi mükellefiyeti bulunmayan farklı kişilere (öğrenci, memur vb.) yaptıracağınızı ve alınan hizmet karşılığında bu kişilere belirli bir ücret ödeyeceğinizi, ayrıca yazılım yaptıracağınız bu kişilere bunun dışında yıllık ......

» Vergi mükellefi olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni.

Faaliyet konuları arasında bulunan işlerinizi, vergi mükellefi olmayan kişilere, güzel sanatlar öğrencilerine, buradan mezun kişilere, güzel sanatlarla ilgilenen kişilere, tasarımcılara, ressamlara veya heykeltıraşlara yaptırılacağı belirtilerek, alınan bu ürün ve hizmetlerin mağazalarınızda satılma......

» Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Uygulama Takvimi

6736 Sayılı kanın uygulanmasında başvuru süreleri 25/Kasım/2016 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Uzatmaya ilişkin 2016/9385 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 26/10/2016 gün ve 29869 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır. Yeni sürelere ilişkin takvim bilgilerinize sunulmuştur. ...

» İlişkili şirketlerin birleşmesi halinde de kurumlar vergisi istisnasından yararlanılabilir.

Danıştay 4. Daire 14.03.2013 gün, 2012/2729 E. 2013/1376 K. Sayılı kararı ile birleşmenin ilişkili şirketler arasında olması halinde de kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği ve ilişkili şirketler arasında gerçekleşen birleşmenin istihdamın veya faaliyetin kaydırılması gibi sadece teşvikle......

» Geçmişe dönük mükellefiyet tesisi halinde E-Beyanname cezası kesilemez.

Danıştay 4. Daire; 07.02.2013 tarih ve 2012/6286 E., 2013/462 k. Sayılı kararı ile; fiilen işe başlama tarihi dikkate alınarak geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde mükellefiyet tesis edilmesi, işe başlama ile mükellefiyetin oluşturulduğu tarih arasındaki dönemlerde elektronik beyanname vermemesi nede......

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |