Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 
Piyasa Bilgileri Dolar Alış: 3,0004 Dolar Satış: 3,0058 Euro Alış: 3,3548 Euro Satış: 3,3608

Güncel Makaleler

» Gerçek usulden basit usule geçiş hk.

Gerçek usulde vergilendirilmesi gereken elektronik ev eşyaları alım satım işini bırakıp, sadece elektronik eşya tamir ve bakımı faaliyetinde bulunulması halinde, elektronik eşya alım ve satım faaliyetinin terk edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren iki yıl geçmesi, gerçek usulden b......

» Veraseten intikal eden ticari minibüs nedeniyle mükellefiyet tesisi hk.

Mirasçıya veraseten intikal eden mal varlığının salt ticari mahiyette olması ve mirasçının da mirası reddetmemesi doğrudan mirasçıyı vergi mükellefi kılmayacağı, veraseten intikal eden ticari minibüs nedeniyle vergi mükellefiyeti tesis edilebilmesi için söz konusu minibüsün davacı tarafından veraset......

» İşçilerin Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Esnek Çalışmaları ve Yarım Çalışma Ödeneğinin Usul ve Esasları

6663 sayılı Kanun ile getirilen esnek çalışma düzenlemeleri çalışma hayatımızda henüz kapsamlı bir şekilde uygulama alanı bulmayan kısmi süreli (part-time) çalışmanın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Analık izinleri ile yarım çalışma (esnek çalışma) sürelerine ilişkin çalışmalardan iş sözle......

» Sorunlu Ortak Limited Şirketten Nasıl Çıkarılır?

Ortaklıktan çıkarmayı gerektiren sebepler, doğal olarak, şirketin kuruluşu esnasında kurucular, kuruluştan sonra ise ortaklar tarafından belirlenecektir. Halihazırda, limited şirketlerimizin çoğunun sözleşmesinde ortaklıktan çıkarmaya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, arzu eden limited ......

» Geriye dönük bağ-kur sigortalılığının tespti

4956 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 02.08.2003 tarihinden evvel kurum kayıtlarına intikal eden bildirge, prim ödemesi ve sigortalılık talepleri bulunanlar bakımından 1479 sayılı Kanun’un 24 ve 25. maddeleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme ile 04.10.2000 tarihinden önceki döneme dair sigortal......

» E-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları hakkında yönetmelik yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı; bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde, e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmektir....

» Konut teslimlerinde % 18 lik KDV oranı geçici süreyle % 8 e düşürüldü.

Mart 2017’ye kadar geçerli olmak üzere; 08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde yeni KDV oranı %8, 08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki ......

» Almanya'da mukim şirketten vagon fren sistemlerinin test desteği hizmeti alımı nedeniyle yapılan ödeme üzerinden vergi tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Şirketinizce Bulgaristan Demiryolları için 30 adet yataklı vagon imalatını yapacağınızı, bu vagonların fren sistemlerinin imalatçısı olan Almanya mukimi ... firmasından bir personeli vasıtasıyla test hizmeti alacağınızı, söz konusu hizmetin toplam 15 gün içinde tamamlanacağını belirterek, bu hizmet......

» Yurt dışından alınacak laboratuvar hizmetleri için sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmeyeceği hakkında.

Firmanız tarafından Türkiye'de faaliyette bulunan veteriner kliniklerine, hayvanların muhtemel hastalıklarının teşhisine yönelik olarak verilecek laboratuvar hizmetlerinin, hayvanlara ait kan örneklerinin yurt dışındaki bir kliniğe gönderilerek buradan alınan analiz sonuçlarının veteriner klinikleri......

» Yurt dışından alınan analiz hizmetlerinin KV ve KDV karşısındaki durumu.

Firmanızın Türkiye'de faaliyette bulunan firmalardan alınan duman, toz, baca gazı ve atık ölçüm numunelerini analiz için yurt dışındaki firmalara gönderdiği, yurt dışındaki firmalardan alınan analiz sonuçlarını da Türkiye'deki firmalara ilettiği belirtilerek, söz konusu hizmetin kurumlar vergisi ve ......

  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |