bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

  

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 17.02.2011

Sayı  : B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7942-81

VUK Md. 231

FATURA DÜZENLEME SÜRESİ

Tahakkuka ilişkin bir belge olan ve ödeme ile ilişkisi olmayan faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasını müteakip, ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, ancak yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, müşterinin talep etmesi halinde teslimden önce de fatura düzenlenmesinin mümkün olduğu ve malın tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde bu belgede gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere satışa konu malın tesliminden önce düzenlenen belgede KDV hesaplanması gerektiği hk.

Dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … T.C. kimlik no.lu mükellefi olduğunuz, yapmış olduğunuz mal satışlarında mal tesliminden önce tahsilat yaptığınız, ancak ürünlerin fabrikadan müşteriye ulaşma sürecinin asgari 25 gün sürdüğü ve ürün tesliminde sevk irsaliyesine istinaden fatura düzenlediğiniz, bu durumun da müşterilerinizce şikayet konusu yapıldığı belirtilerek, ürünün tesliminden önce bedelini tahsil ettiğiniz satış işlemlerinde, ürünlerin müşteriye teslimi sırasında sevk irsaliyesine istinaden fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 230. maddesinde, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesinin ve taşıtta bulundurmasının zorunlu olduğu, 231. maddesinin (5) numaralı bendinde ise, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tahakkuka ilişkin bir belge olan ve ödeme ile ilişkisi olmayan faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasını müteakip, ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, müşteriye teslim edilmek üzere taşınan veya taşıttırılan mallar için Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesine göre sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna göre  mezkur olayda, satışı yapılan ürünler için yasal olarak ürünün teslimini müteakip fatura düzenlenmesi icap etmektedir. Ancak, yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, müşterinin talep etmesi halinde teslimden önce de fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Malın tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde ise bu belgede gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere katma değer vergisi doğacak olup, anılan satışa ilişkin satışa konu malın tesliminden önce düzenlenen belgede KDV hesaplanması gerekmektedir.

Ancak, her halükarda satışa konu malın fabrikadan müşteriye ulaştırılması safhasında, bahsi geçen hükümler çerçevesinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen irsaliye ile faturanın ilişkilendirilmesi icap etmektedir.