bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01
Başlık İşletmenin aktifine kayıtlı olan montaj malzemeleri ile montaj yapılacak ürünlerin taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği hk.
Tarih 18/02/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-117
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-117

18/02/2011

Konu

:

Montaj yapılmak üzere sevkiyatı yapılan malzemeler için sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.

 

 

 

İlgi (ç) kayıtlı dilekçenizde; petrol istasyonlarının anahtar teslimi suretiyle teslim işi, ışıklı ışıksız reklam ve aydınlatma panolarının montaj işi ile uğraştığınızı, montaj ekiplerine teslim edilen malzemelerin alınıp satılmadığını, yapımını üstlendiğiniz akaryakıt istasyonlarının inşası ile ışıklı-ışıksız reklam ve aydınlatma panolarının montaj işlerinde kullanılan montaj malzemeleri olduğunu ve bu malzemelerin şirketinizin demirbaş kayıtlarında yer aldığını, ancak ekiplerin sevki sırasında vergi denetimlerinde bu malzemelerle ilgili sevk irsaliyesi istendiğini belirterek, bu malzemeler için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek olup olmadığı yönünde Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.  

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır.

Ayrıca, malın bir mükellefin birden çok işyeri veya şubeleri arasında taşınması veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderilmesi halinde de malı gönderen tarafından sevk irsaliyesinin düzenlenmesigerektiği aynı bentte hükme bağlanmıştır. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere bu  madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla, işletmenin aktifine kayıtlı ve amortisman konusu olan bir iktisadi kıymetin taşınması esnasında, satılan veya satışa sunulan bir mal hareketinden söz etmeye imkan bulunmamaktadır.

Bu durumda, şirketinizce gerek şirket merkezinden şantiyelere gerekse şantiyelerden şirket merkezine dönüşü sırasında taşınan inşaat malzemeleri için sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, işletmenin aktifine kayıtlı olan montaj malzemelerinin taşınması sırasında ise bu malzemeler için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.         

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayaca