bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

 11 Ocak 2011

 

1- GİRİŞ:

 

4760 sayılı ÖTV Kanunun1/1-a maddesine göre, Kanuna ekli (I) sayılı listedebelirlenen malların, ithalatçıları ve rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvelinden oluşmakta olup;

 

(A) cetvelinde; doğalgaz, akaryakıt ürünleri (benzin, motorin, petrol gazları) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile bunlara ikamesi mümkün olan petrol türevleri, petrokok, biodizel ve benzerleri,

 

(B) cetvelinde ise, temelde sanayi üretiminde girdi olarak kullanılabilen solvent ve türevleri (nafta, benzen, benzol, toluen, white sprite, petrol eteri, hekzan, pentan, heptan, tinerler ve çözücüler)  mineral yağlar, madeni yağ, baz yağı, gaz yağı ve yağlama müstahzarları yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 14. maddesinde, özel tüketim vergisinin mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı ve bu verginin beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmesi halinde vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden gün içinde tarh edileceği ve beyanname verme süresi içinde ödeneceği, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme döneminin, her ayın ilk 15 günlük 1. ve kalan günlerinden oluşan 2. dönem olduğu, beyannameninvergilendirme dönemini izleyen 10. günü mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bakanlar Kurulu (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya, Maliye Bakanlığı ise bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 

ÖTV mükellefleri, vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi her vergilendirme dönemi için beyanname vermek zorundadırlar. Ancak, vergilendirilmemiş malların müzayede yoluyla satışını yapan icra daireleri, mahkeme satış memurlukları, vergi daireleri, belediyeler, mezat salonları ve özel müzayede kuruluşların, bu şekilde satışları bulunmayan dönemleri için beyanname verilmesi zorunlu değildir. Aynı şekilde (I) sayılı listedeki malların yurt içinde teslimini yapan kişi veya kuruluşun Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması veya Maliye Bakanlığınca gerek görülmesi nedeniyle vergi sorumlusu sıfatıyla beyanname verenlerin de vergiye tabi teslimleri bulunmayan dönemler için beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

(I) sayılı listedeki malların teslimlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyanları, numaralı ÖTV beyannamesi ile yapılmaktadır. Otomasyonlu vergi dairesi mükellefleri, bu beyannamelerini elektronik ortamda (e-beyanname olarak) vermek zorundadırlar. Ancak, otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükelleflerin söz konusu beyannameleri ise kağıt ortamında verilmektedir.

 

Bilindiği gibi, 01.10.2004 tarihinden itibaren vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi uygulanmasına başlanmıştır. ÖTV mükelleflerine ise, 15.04.2005 tarihindenitibaren (1) sayılı listeye ait ÖTV beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Beyannameler, tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefleri tarafından bizzat verilebileceği gibi, Maliye Bakanlığı tarafından aracılık yetkisi verilmiş olan meslek mensupları aracılığı ile de gönderilebilmektedir.

 

Tam otomasyona geçmeyen vergi dairesi mükelleflerin (I) sayılı listedeki malların teslimlerine ilişkin olarak ‘ÖTV Beyannamesi(I Sayılı Liste: Petrol ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer malların teslimleri İçin) başlıklı kağıt ortamındaki (1) numaralı ÖTV beyannamesi (Örnek No:1958-c) kullanılmaktadır. İhtiva ettiği bilgiler açısından elektronik ortamda ve kağıt ortamında verilen beyannameler arasında bir fark yoktur.

 

Bu yazımızda, ÖTV Kanununa bağlı (I) Sayılı Listede yer alan ürünlere ait özel tüketim vergisinin beyanı için kullanılan ve elektronik ortamda verilen (e-beyanname) No.lu ÖTV beyannamesinin düzenlenmesi konusuna değinilecektir.

 

II- 1 NOLU ÖTV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ:

 

Elektronik ortamda verilen (e-beyanname) 1 No.lu ÖTV beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin özet bilgiler, bölümler itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 

1. GENEL BİLGİLER:

 

Bu bölümde mükellefin adı unvanı, vergi dairesi vergi/T.C.kimlik no, e-posta adresi, irtibat bilgileri ile beyannamenin ayı, dönemi ve yılı gibi idari ve kimliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Özel tüketim vergisine tabi faaliyeti bulunmayan mükellefler, beyannamenin bu sayfasında bulunan ‘Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.’ kutucuğuna işaret koyarak beyanda bulunmaları gerekir.

 

2. MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ:

 

Bu bölümde, (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için matrah ve vergi bildirimine ilişkin tablolar bulunmaktadır.

 

Bu tablolardaki ‘GTİP’ sütununda, bu dönemde satılan malın GTİP numarası, tabloda yer alan listeden seçilir. ‘İthal Edilen Mal Miktarı’ sütununda, bu dönemde satılan malların ithaline ilişkin miktar bilgisi yazılacaktır. Beyan edilen satılan malın ithal edilip yurt içinde üretimini yaptığı mallardan olması veya ithal edilen malın satılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

 

– Teslim Edilen Mal Miktarı, GTİP numarası belirtilen malların satış miktarları yazılacaktır. Ancak, aynı numarada olmasına rağmen, farklı ÖTV tutarlarına tabi olan mallar için farklı satırlar kullanılacaktır.

 

– Ölçü Birimi, satılan mallar için Kanuna ekli (I) sayılı listede belirtilmiş olan ölçü birimi (Kg. Lt veya m3) alınacaktır.

 

– Teslim Tarihi, GTİP numarasındaki malın teslim edildiği tarih yazılacaktır. Aynı gün içinde birden fazla alıcıya yapılan GTİP numaralı malların toplamı tek satırda beyan edilmesi, ancak farklı tarihlerde aynı GTİP numaralı malların tesliminin, (aynı alıcılar olsa bile) ayrı satırlarda beyan edilmesi gerekir.

 

– Teslimdeki Maktu Vergi Tutarı, teslim edilen mal için uygulanan maktu vergi tutarı (TL/Birim olarak) yazılacaktır. Hesaplanan ÖTV, teslim edilen mal miktarı ile maktu vergi tutarının çarpımı sonucu bulunan vergi tutarı gösterilecektir.

 

– Teslim Bedeli, teslim edilen malın ÖTV ve KDV hariç olmak üzere hesaplanan toplam satış bedeli yazılacaktır.

 

– Açıklama:

 

(A) cetvelindeki mallara ait tablo:

 

– Malların listelerde yazılı tutarlarda vergilendirilmiş olması halinde ‘Normal’ ibaresi,

– Deniz araçlarına sıfır vergi uygulamak suretiyle teslim edilmiş olması halinde 2003/5868 sayılı Kararname Kapsamında’ ibaresi,

– Biyoetanollü benzin teslim edilmiş olması halinde ‘2005/8704 sayılı Kararname Kapsamında’

– Biyodizelli motorin teslim edilmiş olması halinde ‘2006/11202 sayılı Kararname Kapsamında’

– İhraç edilecek elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel-oil teslim edilmiş olması halinde ‘2006/10798 sayılı Kararname Kapsamında’ ibaresi seçilmesi gerekmektedir.

 

(B) cetvelindeki mallara ait tablo:

 

– Malların listelerde yazılı tutarlarda vergilendirilmiş olması halinde ‘Normal’ ibaresi,

– (B) cetvelindeki malları aynı cetveldeki malların imalinde kullanacaklara satılması halinde, bu mallar için ‘2002/4930 sayılı Kararname Kapsamında’ ibaresi,

– Baz yağların 2003/6467 sayılı Kararnamede belirlenen amaçlar doğrultusunda satacak olan madeni yağ imalatçılarına satılan mallar için ‘2003/6467 sayılı Kararnamede Kapsamında’ibaresinin seçilmesi gerekmektedir.

 

3. İSTİSNALAR VE İNDİRİMLER:

 

Elektronik ortamda verilen beyannamesinin bu bölümünde, istisna uygulanarak yapılan satışların dayanağı olan istisna işlemi seçilmektedir. İstisna kapsamında teslim edilen malların tarife numaraları, GTİP sütunundan seçilir.

 

İstisna kapsamında teslim edilen mallarla ilgili olarak ithal edilen mal miktarı, teslim edilen mal miktarı, ölçü birimi ve teslim tarihi ile teslim bedeli (ÖTV ve KDV hariç) sütunları yukarıda yapılan açıklamalara göre doldurulur.

 

– Teslimdeki Maktu Vergi Tutarı, istisna kapsamında teslim edilen mallar için teslim tarihindeki uygulanmakta olan birim maktu vergi tutarı beyan edilecektir.

 

– İstisna Kapsamındaki Teslim Bedeli Toplamı satırı, yukarıda yer alan bilgilere bağlı olarak beyanname düzenleme programı tarafından otomatik olarak oluşturmaktadır.

 

– İndirimler (Üretime giren mallara ait)tablosu, satın alınan (I) sayılı listedeki mallardan, bu dönemde teslim edilen malların imalatında kullanılan kısmına ait ödenen özel tüketim vergisinin indirim konusu yapılacağı tablodur.

 

Bu tabloda, (I) sayılı listedeki malların imalinde kullanılmak üzere satın alınan mallara ödenen özel tüketim vergisinden, satın alınan mallar kullanılmak suretiyle imal edilip, bu dönemde satılan ve üzerinden vergi hesaplanıp beyan edilen malların üretiminde kullanılan kısma ait yüklenilen ÖTV tutarı gösterilecektir. Satın alınan mallara ödenen özel tüketim vergisinin, üretime girmemiş olan veya üretime girmiş olmasına rağmen birlikte üretilen mallardan henüz satılmayan kısma isabet eden tutar, hiçbir şekilde indirim konusu yapılamamaktadır. Tablonun GTİP, ithal edilen mal miktarı, üretime giren mal miktarı, ölçü birimi,ve teslim tarihi sütunları, ÖTV ödenerek satın alınan ve üretimde kullanılan mala ait bilgiler esas alınarak yukarıda yapılan açıklamalara göre düzenlenir.

 

Bilindiği gibi, ÖTV Kanunun 9. maddesi ile, vergiye tabi malların yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergisinin, ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin her bir mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür. Buna göre, mezkur Kanunun maddesi gereğince ÖTV indirim hakkı sadece imalatçılara tanınmış olup,

 

– İmalatta kullanılan malın doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın alınmış olması,

– Vergiye tabi malların yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması, diğer bir ifade ile, imalatla kullanılan mal ile imal edilen malın aynı listede yer alması,

– İmal edilen malın teslimi dolayısıyla ÖTV hesaplanması,

– İndirilecek özel tüketim vergisinin ödenmiş olması ve belgeye dayanması,

– Üretilen malın satılmış olması ve istisna kapsamında veya sıfır oranında/tutarında ÖTV uygulanan mal olmaması gerekir.

 

– Teslimdeki Maktu Vergi Tutarı Sütununa, ilgili dönemde satılan malların üretiminde kullanılan kısma ait yüklenilen ÖTV tutarı beyan edilecektir. Diğer bir ifade ile, (I) sayılı listedeki malların imalinde kullanılmak üzere satın alınan mallara ödenen özel tüketim vergisinden, satın alınan mallar kullanılmak suretiyle imal edilip, bu dönemde satılan kısma ait yüklenilen ÖTV tutarı gösterilecektir. Bu şekilde düzenlenen tablonun ‘İndirilecek KDV’ sütununda, üretime giren mal miktarı maktu vergi tutarının çarpımı suretiyle hesaplanan tutar beyanname programı tarafından oluşturmaktadır.

 

– Diğer İndirimler Tablosuna;

 

– Fazla veya yersiz tahsil edilip beyan edildikten sonra alıcıya aide edilen,

– Satılan malların geri gelmesi nedeniyle alıcıya iade edilen,

– Diplomatik istisna kapsamında teslim edilen malların alışında ödenen,

– İhraç malı taşıyan araçlara satılan motorine ödenen,

– Geçici 5.madde (Elektrik üretiminde kullanılan fuel oil ve motorin teslimlerinde uygulanan istisna) kapsamında yapılan teslimlerden dolayı bu kapsamdaki mallara ödenen özel tüketim vergileri gösterilir.

 

İndirimin türü, tarife pozisyonu, malın ölçü birimi, mal miktarı ve maktu vergi tutarı önceki bölümde yapılan açıklamalara göre doldurulur. Mal miktarı ve maktu vergi tutarı sütunlarındaki rakamlara göre indirilecek ÖTV tutarı ve toplam satırı, beyanname programı tarafından oluşturulmaktadır.

 

4. TECİLLER:

 

Elektronik ortamda verilen ÖTV beyannamesinin ‘Tecil’ bölümünde iki ayrı tablo yer almaktadır.

 

a) (B) Cetvelindeki Mallara Ait Teciller:

 

(B) cetvelindeki malların ÖTV Kanunun 8/1. maddesi kapsamında (I) sayılı liste dışındaki malların imalinde kullanılmak üzere teslimlere ilişkin beyanların yapıldığı tablodur. Tablonun GTİP sütunundaki mallar ve ölçü birimi, ithal edilen mal miktarı, teslim edilen mal miktarı ve teslim tarihi sütunları, önceki bölümde yapılan açıklamalara göre doldurulur.

 

– Teslimdeki maktu vergi tutarı sütununa, Kanunun 8/1. maddesi kapsamında teslim edilen mal için Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olan tutar, hesaplanan ÖTV, teslim edilen mal miktarı ile maktu vergi tutarının çarpımı sonucu bulunan vergi tutarı beyan edilecektir.

 

– Tecil edilmesi gereken ÖTV tutarı sütununa, mala bağlı olarak ilgili Bakanlar Kurulunca tecil edilmesini öngördüğü vergi tutarı yazılacak ve böylece ödenmesi gereken ÖTV sütunu, bu bilgilere göre tutarı beyanname düzenleme programı tarafından oluşturulmaktadır. Teslim bedeli sütununa ise, teslim bedel imalın ÖTV ve KDV hariç olmak üzere hesaplanacak toplam bedel yazılacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27.07.2010 tarih ve ÖTV-I/2010-4/13 sayılı ÖTV Sirküleri ile, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için GTİP numaraları itibariyle uygulanacak yürürlükteki ÖTV ile Kanunun 8/1. maddesi kapsamında tesliminde tecil edilecek ve tahsil edilecek ÖTV tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

 

 G.T.İ.P  NO

 MALIN CİNSİ

 ÖTV TUTARI

 (TL/KG)

TECİL ORANI

TECİL

EDİLECEK ÖTV (TL/KG)

TAHSİL EDİLECEK

ÖTV (TL/KG)

2707-2710-2901

Solvent ve

Türevleri

2,0135

99,25

1,9984

0,0151

3811-21-29-90

Müstahzar Katkılar

    2,0135

99,25

1,9984

0,0151

3814-3824

Tiner, Çözücüler

0,0650

76,75

0,0499

0,0151

2710-19-99

Madeni-Baz yağlar

1,0560

71,50

0,7550

0,3010

2710.19.25

Gazyağı

0,7605

98,00

0,7453

0,0152

3403.11-19

Müstahzarlar

0,3000

95,00

0,2850

0,0150

 

b) İhraç Kaydıyla Satılan mallara Ait Teciller:

 

(B) cetvelindeki malların ÖTV Kanunun 8/2. maddesi kapsamında ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin beyanların yapıldığı tablodur. Tablonun GTİP sütunundaki mallar ve ölçü birimi, ithal edilen mal miktarı, teslim edilen mal miktarı ve teslim tarihi sütunları, önceki bölümde yapılan açıklamalara göre doldurulur.

 

– Teslimdeki maktu vergi tutarı sütununa, Kanunun 8/2. maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilen mal için teslim tarihinde geçerli olan ÖTV tutarı yazılacak, bu tutar ile teslim miktarının çarpımı sonucu hesaplanan ÖTV tutarı, beyanname düzenleme programı tarafından oluşturulmaktadır.

 

– Tecil edilmesi gereken ÖTV tutarı sütununa, hesaplanan vergi tutarı yazılacak ve böylece ödenmesi gereken ÖTV sütunu,kendiliğinden beyanname programı tarafından oluşturulmaktadır. Teslim bedeli sütununa ise, teslim bedel imalın ÖTV ve KDV hariç olmak üzere hesaplanacak toplam bedel yazılacaktır.

 

5. SONUÇ HESAPLARI:

 

Elektronik ortamda verilen Numaralı ÖTV beyannamesinin sonuç hesapları tablosunda;

 

– Hesaplanan ÖTV,

– İndirilecek ÖTV,

– Ödenmesi gereken ÖTV,

– (B) cetvelindeki mallara ait tecil edilmesi gereken ÖTV,

– İhraç kaydıyla satılan mallara ait tecil edilmesi gereken ÖTV,

– Ödenecek ÖTV satırları yer almaktadır.

 

Sonuç hesapları tablosunun bu satırları, beyan edilen tutar ve bilgileregöre beyanname düzenleme programı tarafından oluşturulmaktadır.

 

6.  DÜZENLEME BİLGİLERİ:

 

Bu bölüme, beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyenin kimlik bilgileri beyan edilecektir.

 

7. EKLER:

 

Elektronik ortamda verilen Numaralı ÖTV beyannamesinin ekler kısmında yer alan ve aşağıda belirtilen bölümlerden, ÖTV mükelleflerinin faaliyetlerine uygun olanlarını doldurmaları gerekir.

 

– İthalata ilişkin bilgiler formunda, ithal edilen malın GTİP numarası, ithal tarihi, maktu vergi tutarı, toplam ÖTV tutarı, Gümrük Beyannamesinin tarihi, numarası ve gümrük idaresinin kodu yer almaktadır.

 

– İhracat istisnası satırında, ihraç edilen mala ilişkin düzenlenen GÇB tescil numarası, satış faturasının tarih ve numarası, malın alıcısı, ülkesi, malın cinsi ve döviz tutarı bilgileri yer almaktadır.

 

– Diplomatik istisna satırında, Dışişleri Bakanlığı yazısının tarih ve numarası,emanet mal çeki tarih ve numarası ile düzenlenen faturaya ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

 

– Askeri amaçlı istisna satırında, ilgili kuruluşunyazısının tarih ve numarası ile düzenlenen faturaya ilişkin bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

 

– Petrol arama faaliyetlerinde bulunanlara yapılan teslimler satırında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış liste bilgileri ile listedeki ürünler ve düzenlenen fatura bilgileri yer almaktadır.

 

– Uluslar arası Anlaşmalardan doğan istisna satırında, uluslar arası anlaşma ile vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşun yazısı ve düzenlenen fatura bilgileri yer almaktadır.

 

– Tecil-terkin kapsamındayapılan teslimlere ilişkin bölümde, talep ve taahhütname ile sanayi sicil belgesi bilgileri girilmesi gerekir. Ayrıca, madeni yağ imalatçısına yapılan teslimler için alıcının madeni yağ lisansı bilgilerinin doldurulması gerekir. Talep ve taahhütnamede, teslim edilen malın GTİP numarası, alıcının adı-soyadı/unvanı, vergi/TC kimlik numarası ile düzenlenen faturanın tarih ve numarası bilileri yer almaktadır. Sanayi sicil ve madeni yağ lisans belgeleri ile ilgili olarak, belgenin tarih ve sayısı ile vize tarihi bilgilerinin girilmesi gerekir.

 

– Tecil-terkin kapsamındanormal/indirimliteminatlı malteslimineilişkin bilgiler bölümünde, imalatçının adı-soyadı/unvanı, vergi dairesi, sicil/TC. kimlik numarası, düzenlenen satış faturasının tarihi, numarası ile teslim edilen ürünün GTİP numarası ve miktarı bilgileri bulunmaktadır.

 

– 2003/6467sayılı BKK kapsamında yapılan teslimlere ilişkin talep ve taahhütname ile ilgili istenen bilgilerin doldurulması

 

– Dağıtıcılar tarafından 2010/135 sayılı Kararname kapsamında yapılan teslimler, mahsuplar ve ithalata ilişkin istenen bilgilerin doldurulması gerekir.

 

– 2003/5868sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki teslimlere ilişkin belgeler ve düzenlenen fatura bilgilerinin doldurulması gerekir.

 

– İhraç malı taşıyan araçlarla ilgili teslimler bölümünde, Kanunun 7/A maddesi kapsamında yapılan teslimlere ilişkin bilgiler ve bu kapsamda yapılan mahsup bilgileri yer almaktadır.

 

– Kanunun Geçici 5. maddesi kapsamındaki teslimler bölümünde, bu madde kapsamında yapılan teslimlere ilişkin bilgiler ve yapılan mahsup bilgileri yer almaktadır.

 

Bilindiği gibi, ÖTV Kanununa 5784 sayılı Kanunlaeklenen Geçici 5. maddesi ile, 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve madde metninde GTİP numaralı belirtilen malların(feul-oiller) yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtıakaryakıt olan santrallere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallardan belirlenen GTİP numaralı malların (motorinler)aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi özel tüketim vergisinden istisna edilmiş ve istisna uygulamasına yönelik usul ve esaslar, 30.10.2008 tarihinde yayımlanan 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

 

8. BİLDİRİMLER:

 

ÖTV mükellefleri, {(II) sayılı listedeki malların ithali, teslimi veya ilk iktisabı ile ilgili mükellefler hariç] vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi, bir aylık faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili Genel Tebliğ ekinde yer alan bildirim formlarını takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tradresinde hizmet veren İnternet vergi Dairesine göndermeleri gerekir. Gönderilen formların içeriğinde bir değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenecek bildirimlerin onaylanarak gönderilmesi gerekir. Ancak,

 

Ek-1: Malul ve sakatların ÖTV istisnası uygulanarak iktisap ettikleri motorlu taşıt araçlarına ilişkin bildirim formu,

 

Ek-5: (II) sayılı listedeki motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için bildirim formu,

 

Ek-6: (II) sayılı listedeki motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için bildirim formunun, işlemin olmadığı aylarda gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Buna göre, ÖTV mükellefleri, (I) sayılı listede yer alan petrol ürünleri ve doğalgaz ile diğer mallar için oluşturulan bildirim formunu, (Ek-4: (I) sayılı listedekipetrol ürünleri ve doğalgaz ile diğer mallar için bildirim formu) vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi, bir aylık faaliyetleri ile ilgili olarak takip eden ayın 20. günü akşamına kadar göndermeleri gerekir.

 

Ayrıca, gönderilmesi gereken bildirim formlarını süresinde göndermeyen ÖTV mükellefleri hakkında 213 sayılı VUK hükümleri gereğince (Mükerrer-355. maddesine göre) özel usulsüzlük cezası uygulanır. Öte yandan, elektronik ortamda veya kağıt ortamında verilen beyannamelerde matrah ve vergi tutarının dışında, GTİP numaraları, mal ölçü birimleri, açıklama ve eklerdeki bilgileri yanlış ve eksik beyan mükellefler hakkında da 213 sayılı VUK hükümleri gereğince 2. derece usulsüzlük cezası kesilir. (madde-352/II-7.maddesine göre)

 

Süleyman Turan

YMM

[email protected]

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

 

ÖTV Kanunu, Genel Tebliğ ve Sirküleri

Yorum ve Açıklamalarla ÖTV Uygulaması, Mehmet ERKAN