bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Danıştay 9. Dairesi

Tarih         : 10.02.2010

Esas No   : 2008/4610

Karar No  : 2010/702

KDVK Md. 29

KOD UYGULAMASI KAPSAMINDA İHTİRAZİ KAYITLA KDV BEYANI

 

Ba formlarının incelenmesi sonucu Kod 5 listesinde bulunan firmalardan alınan faturalardaki KDV indirimlerinin beyanlardan çıkarılmasının istenilmesi üzerine ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri ile indirim kapsamından çıkarılan, ancak beyanlardan çıkarılması istenen kişi ve şirketler hakkında sahte fatura düzenlediklerine veya kullandıklarına ilişkin olarak herhangi bir raporun düzenlenmemiş olması halinde, bedelleri banka kanalıyla ödenen faturalarda yer alan KDV’lerin sırf koda alınan firmaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmalarının muhtemel olduğu gerekçesiyle indiriminin kabul edilmemesinin mümkün olmadığı hk.

 

İstemin Özeti:

 

İhtirazi kayıtla 2006/Mart, Mayıs, Ekim, Aralık dönemleri için verilen düzeltme beyannamelerine istinaden 2006/Aralık dönemi için tahakkuk ettirilen katma değer vergisinin, damga vergisinin ve pişmanlık zammının kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin 2006 yılına ait Ba formlarının incelenmesi sonucu bu yılda mal alımı yaptığı (…) Ltd. Şti., (YŞ) ve (…) Ltd.Şti.’nin Kod 5 listesinde olduğunun tespiti üzerine davacı şirketten bu kişi ve firmalardan aldığı faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimlerinin beyanlarından çıkarılmasının istenildiği, davacı şirket tarafından, bu kişi ve şirketlerden alınan mal bedellerinin çek keşide edilerek ödendiği belirtilerek sözkonusu faturalar beyanlarından çıkarılarak ihtirazi kayıtla düzeltme beyannamesinin verildiği ve bu beyanname üzerine dava konusu tahakkuk işleminin yapıldığı, davacı şirket tarafından da, ihtirazi kayda binaen tahakkukun düzeltme beyannamelerinden önceki hale getirilmesinin istenildiğinin anlaşıldığı, mahkemelerince verilen ara kararı ile davacı şirketten, beyanlarından çıkarılması istenilen kişi ve şirketler hakkında herhangi bir rapor düzenlenip düzenlenmediğinin sorulduğu, cevaben haklarında sahte fatura düzenlediklerine veya kullandıklarına ilişkin olarak herhangi bir raporun düzenlenmediği, ancak sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmalarınınmuhtemelolduğubildirildiğinden ve davacı şirketin de mal bedellerini banka kanalı ile ödediği hususunda ihtilaf bulunmadığından, davalı idarece davacı şirketin ihtirazi kaydı kabul edilerek, sözkonusu mükelleflerden alınan fatura içeriği katma değer vergilerinin indiriminin kabulü gerekirken, yapılan tahakkuk işleminde isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının; yapılan işlemlerin yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

 

Karar:

 

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.