bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih  : 31.08.2009

Sayı    : B.07.1.GİB.0.01.29/2925-233-966/82247

VUK Md. 233

OTOBÜS İŞLETMELERİNİN MERKEZ, ŞUBE VEYA ACENTELERİ TARAFINDAN YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETİ KARŞILIĞI DÜZENLENECEK BELGELER

Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi biletlerini kullandırabilecekleri gibi, bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar da kullanabilecekleri ve bu cihazlar vasıtasıyla merkez, şube veya acenteler tarafından düzenlenen fişlerin, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yolcu taşıma bileti olarak kabul edileceği hk.

Bilindiği üzere, 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C/5) bölümünde, şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler (komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiği hususları açıklanmıştır.

 

Diğer taraftan, 356 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca taşımacılık ve acentelik faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış otobüs işletmecileri ile acentelerin, 173 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Söz konusu tebliğ uyarınca, şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi biletlerini kullandırabileceklerdir. Ayrıca, Tebliğ’de belirtilen esaslar doğrultusunda bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar kullanılabilecekler ve bu cihazlar vasıtasıyla merkez, şube veya acenteler tarafından düzenlenen fişler, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yolcu taşıma bileti olarak kabul edilecektir.

 

Yine aynı Tebliğ’de yolcu taşıma bileti uygulamasında, 173 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen veya bu Tebliğ ile getirilen usullerden herhangi birinin kısmen veya tamamen seçiminin mümkün olduğu açıklanmıştır.

 

Bu itibarla, şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmelerinin yukarıda yer alan Tebliğler kapsamında belge düzenlemeleri gerekmektedir.