bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Usul Müdürlüğü

   

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/231                                          20.06.2007*4866

 

Konu   :İnternet ortamında kart ve üyelik aidat bedellerinin tahsil edildiği tarih itibariyle toplu olarak muhtelif müşteriler adına tek fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.

 

 

 

 

 

……………………………………..

 

 

 

İLGİ: 28.03.2007 tarihli dilekçeniz.

 

 

 

           İlgi dilekçeniz üzerine, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 01.06.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.29/2924-232-2866/50445 sayılı yazıda;

 

 

 

           ‘İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, İliniz ……………… Vergi Dairesi mükelleflerinden ………………………………………….. A.Ş.’nin verdiği dilekçede, internet ortamında pazarlama yöntemiyle tanıtım faaliyetlerine web sitesinin işleticisi ve kontrol noktası olarak aracılık işi ile iştigal ettikleri, sistemlerine üye olan üyelerden kart bedeli olarak ve ayrıcalıklı üyelik bedeli olarak ücret aldıkları, sisteme üye olan kişilerle yüz yüze gelmeden tamamen sanal ortamda ilişki kurulduğu belirtilerek, tahsil edilen kart ve üyelik aidat bedelleri için tahsil edildiği gün itibariyle toplu olarak ‘muhtelif müşteriler’ ibareli fatura düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin  görüşümüzün sorulduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

           Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde, ‘Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.’ şeklinde tarif edilmiş olup, izleyen maddelerde de faturanın şekli, nizamı ve fatura kullanma mecburiyetinde olan kimseler sayılmıştır.

 

 

 

           Söz konusu yazınızda belirtilen olayda işlemlerin internet üzerinden sisteme üye olan kişilerle yüz yüze gelmeden tamamen sanal ortamda kuruluyor olması her bir müşteriye ayrı ayrı fatura düzenlenmesine engel teşkil etmeyeceğinden, sunulan hizmet dolayısıyla her bir müşteri adına ayrı ayrı fatura düzenlenmesi gerekmektedir.’ denilmektedir.

 

 

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                                             

   

Başkan a.
Grup Müdür V.