bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Usul Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Sayı     :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-11922                          20/01/2006*304

 

 

 

Konu   : Gider pusulasının A4 kağıdına bastırılıp bastırılamayacağı hk.

 

 

 

 

 

 

 

                                  ………………………………

 

 

 

 

 

İlgi  :     a)……/2005 tarihli dilekçeniz.

 

           b)20/12/2005 tarihli özelge.

 

 

 

           İlgi dilekçeniz üzerine şirketinize verilen ilgi (b) özelgemiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

           Dilekçenizde; …………Vergi Dairesinin mükellefi olduğunuzu, deri eşya, çanta ve aksesuar ithalatı ve perakende satışı üzerinde iki adet mağazanızın olduğunu belirterek; müşterilerinizin ürün iadesinde kendilerine verdiğiniz gider pusulasının A4 boyutunda yetki matbaalara bastırılmasının mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

 

 

 

           Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234’ncü maddesinde, ‘Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;

 

 

 

           -Vergiden muaf esnafa,

 

           yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

 

 

 

           Aynı maddenin üçüncü bendinde; gider pusulası işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde ünvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.

 

 

 

           Gider pusulası seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.’ hükmü yeralmaktadır.

 

 

 

           Diğer taraftan; 225 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2’nci maddesinde; ‘…Gider Pusulasının anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve kullanılmasında ‘Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır.’ denilmektedir.

 

 

 

           Öte yandan; Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkındaki Yönetmeliğin ‘Belgelerin Ebadı’ başlıklı  10/4’ncü maddesinde, ‘Gider Pusulası 14×20 ve 14×10 cm ebadında; basılacaktır.’ denilmektedir.

 

 

 

           Bu açıklamalara göre; gider pusulasının A4 kağıdına bastırılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

           Ancak 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Belgelerin Basımıyla İlgili Diğer Hususlar başlıklı 11’nci bölümünün 5’nci paragrafında; bilgi işlem makinalarıyla düzenlenen belgelerin basım ve dağıtımı yönetmelik esaslarına göre anlaşmalı matbaalarca yapılacak, bu belgelerde yönetmelikte belirtilen bilgilerin tamam bulunacak, fakat yönetmelikte belirtilen ebatlar aranmayacaktır açıklaması yer almaktadır.

 

 

 

           Bu durumda şirketinizce anlaşmalı matbaalara bastırılacak gider pusulalarının bilgi işlem sisteminde düzenlenmesi kaydı ile A4 boyutlarında bastırılması mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                     ………………….
Grup Müdür V.