bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Usul Müdürlüğü

   

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/MÜK-298-12577                         18/12/2006*10389

 

 

 

Konu   : 2003 ve 2004 yılı bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması nedeniyle oluşan kârın 2005 yılı ticari zararından mahsup edilip edilemeyeceği hk.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgi : ………./2006 tarihli dilekçeniz.

 

 

 

           İlgi dilekçenizden; …………………Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……………vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, 31/12/2003 ve 31/12/2004 tarihli bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutması neticesinde, 2003 ve 2004 yıllarında kâr oluştuğu, 01/01/2005-31/12/2005 hesap döneminde ise ticari zarar oluştuğu belirtilerek, 2005 hesap dönemini ticari zararla kapatan şirketinizin bu zararı, 2003 ve 2004 yıllarında enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan kârdan mahsup edip edemeyeceğini, mahsup edilebilmesi halinde bu işlemin vergiye tabi tutulup tutulmayacağını sorduğunuz anlaşılmaktadır.

 

 

 

           Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 25’nci maddesinin (g) fıkrasının birinci bendinde; 31/12/2003 tarihli bilançonun düzeltilmiş aktif toplamından, düzeltilmiş sermaye, düzeltilmiş hisse senedi iptal kârları ile borç toplamının çıkarılması sonucu bulunan farkın, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterileceği, bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmayacağı, geçmiş yıl zararının ise zarar olarak kabul edilmeyeceği; hükmüne yer verildikten sonra, aynı fıkranın ikinci bendinde; pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulacağı, ancak, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebileceği veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebileceği, bu işlemlerin kâr dağıtımı sayılmayacağı, hükmüne yer verilmiştir.

 

 

 

           Anılan hükme Mük.298’nci maddenin (A) fıkrasının 5 numaralı bendinin 5 numaralı alt bendinde de yer verilmiştir.

 

 

 

           Diğer taraftan, aynı bendin 4 numaralı alt bendinde, düzeltme sonucu bulunan tutarların, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değeri olarak dikkate alınacağı, hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

           Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Vergi Usul Kanununun Mük.298’nci maddesinin A/5 bendinde ve Geçici 25’nci maddesinin g/2 bendinde ki hüküm öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararına mahsup edilebileceğine ilişkin olup, her iki maddede de cari dönem zararının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl kârlarına mahsup edilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

 

 

 

           Bu durumda; 2005 hesap dönemine ait ticari / mali zararınızı, 2003 ve 2004 yıllarında enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan kârdan mahsup etmeniz mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

           Aksi takdirde, söz konusu işlem  başka bir hesaba nakil olarak değerlendirilmek suretiyle bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi olacaktır.

 

 

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                                             

   

Başkan a.
Grup Müdür V.