bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Kat mülkiyeti kâbusu bitiyor.

Kat irtifaklı arsa tapusu olan milyonlarca ev ya da işyeri sahibinin kat mülkiyetine geçiş kâbusu bitiyor. Kat irtifaklı tapuların kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülmesinde formalite ve istenen belgeler azaltılıyor, ceza uygulamasına da son veriliyor.

İskânı 28 Kasım 2007 tarihinden sonra alınmış gayrimenkullerde, iskânın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde; 28 Kasım 2007 tarihinden önce alınmış binalarda ise 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyordu. Kanun hükümleri uyarınca, belirlenmiş süre içinde kat mülkiyetine geçilmemesi halinde ise bin TL para cezası ödenmesi gerekecekti.

Yükümlülüğünü yerine getirmek istemesine rağmen, tüm kat maliklerine ulaşmanın gerekliliği ve bunun mümkün olamaması nedeniyle vatandaşların idari para cezasına muhatap olmaları söz konusuydu. Zaman da iyice daralmıştı…

Meclise sunulan tasarıyla bu sıkıntılar aşılıyor, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın ilgili idare tarafından resen yapılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Bu arada bir hatırlatma yapalım. İnşaatı çok önceden bitmiş olsa da yapı kullanma izin belgesi (iskânı) alınmamış binalar için süreç, yapı kullanma izin belgesi alınmasından sonra başlıyor. Dolayısıyla kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş hükümleri, sadece iskânı alınmış binaları ilgilendiriyor.

İSKÂNI DAHA ÖNCE ALINMIŞ BİNALAR

Kat Mülkiyeti Kanunu’na 5711 sayılı Kanun’la eklenen geçici 1. maddeye göre; 28 Kasım 2007 tarihinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi (iskânı) alınmış binalarda 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyordu. 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçilmemesi halinde de bin TL idari para cezası uygulanacaktı.

TBMM’ye sunulan tasarıya göre, ‘tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine resen geçilecek.’ Herhangi bir süre ve ceza uygulaması söz konusu olmayacak.

İSKANI HENÜZ ALINMAMIŞ BİNALAR

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 14. maddesine 5711 sayılı Kanun’la eklenen dördüncü fıkraya göre genel olarak, ‘Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi gerekiyordu.’ Aksi halde her bağımsız bölüm için bin TL idarî para cezası uygulanması söz konusu olacaktı. Tasarıyla bu hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Tasarıya göre, henüz tamamlanmamış, yani iskânı alınmamış binaların tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, ‘Kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. maddesinde yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılacak.’ Kat maliklerinin başvurusu ve herhangi bir belge ibrazı gerekmeyecek.

DOĞRUDAN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

Kat irtifakı kurulmaksızın doğrudan kat mülkiyeti kurulması istenmesi halinde, gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşların;

— Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje,

—Yapı kullanma izin belgesi,

— Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesindeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı,

ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekecek.

 

Akşam Gazetesi| |09.06.2009|

Metin Taş – Sezgin Özcan