bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

T.C.

 

MALİYE BAKANLIĞI

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/13

 

 

 

 

                               

 

Konusu

 

: 4842 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylarının red ve iadesi

 

Tarihi

 

:   25 /09/2008

 

Sayısı

 

:  KVK-13/2008-4/4842 sayılı Kanun-1

 

İlgili Olduğu Maddeler

 

:  4842 sayılı Kanun Geçici Madde 1 ve 4

 

İlgili Olduğu Kazanç Türleri

 

:  Ticari Kazanç, Kurum Kazancı

 

 

 

1. Giriş:

   

Anayasa Mahkemesinin, 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/3/2008 tarihli ve 2004/94 esas, 2008/83 sayılı Kararıyla 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘… bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz.‘ hükmünün iptal edilmesi üzerine daha önce mahsup ve iadeye konu olmayan fon payı tutarların red ve iadesine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

   

2. Yasal Düzenleme:

   

4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde;

   

‘Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, Aralık 2003 dönemi ile ilgili olarak hesapladıkları fon payını, bu Kanunun 37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile kaldırılan hükümler çerçevesinde öderler.

   

2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 1.1.2004 tarihinden sonra verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarından ayrıca fon payı hesaplanmaz, bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz.

   

2004 yılı Ocak ayı gelir ve kurumlar vergisi tahsilatından bu Kanunun 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde pay verilmez.’

   

hükmü yer almaktadır.

   

Öte yandan, 4842 sayılı Kanuna 5228 sayılı Kanunla eklenen Geçici 4 üncü maddede;

   

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylarının 2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin 1.1.2004 tarihinden sonra verilen ve 31.12.2004 tarihinden önce sona eren özel hesap dönemlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşan kısmı beyannamenin verildiği döneme ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

   

Ancak, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden, kâr veya zararı yukarıda belirtilen vergilendirme dönemlerinden sonra tespit edilerek (ıcabA nabaŞ) beyan edileceklerle ilgili fon paylarının, bu işlere ilişkin kâr veya zararın beyan edildiği yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin % 10’unu aşan kısmı, beyannamenin verildiği dönemin kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınır.’

   

hükmüne yer verilmiştir.

   

3. Anayasa Mahkemesinin Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

   

Önceki bölümde belirtilen yasal düzenleme uyarınca, mükelleflerce 2003 yılı vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu edilmemiş, söz konusu fon paylarının; 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak 1/1/2004 tarihinden sonra verilen ve 31/12/2004 tarihinden önce sona eren özel hesap dönemlerine ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşan kısmı, beyannamenin verildiği döneme ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmıştır.

   

1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘…bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz.‘ hükmü iptal edilmiş bulunmaktadır.

   

Anılan Karar üzerine, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşmayan kısmının, mahsup ve iade edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

   

Buna göre, söz konusu mahsup ve iade işlemleri, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

   

Duyurulur.

 

 

 

Mehmet Akif ULUSOY

 

Gelir İdaresi Başkanı