bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih  :14.05.2008

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1695/48929

NOTER SATIŞ SENEDİ İLE SATILAN ANCAK ALICISI TARAFINDAN KENDİSİ ADINA KAYIT VE TESCİL ETTİRİLMEYEN TAŞITLA İLGİLİ OLARAK TAŞIT SATICISININ MÜKELLEFİYETİNİN TERKİNİ 

Noter satış senedi düzenlenmek suretiyle satışı yapılan taşıtın, alıcısı tarafından bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil bürosuna başvurarak adına kayıt ve tescil ettirilmemesi üzerine taşıt satıcısının, ilgili trafik tescil kuruluşlarına noter satış senedini ekleyecekleri bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde, satıcı adına olan tescil kaydının noter satış tarihi itibarıyla silinerek, aynı tarih itibarıyla alıcı adına re’sen yapılması ve ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi gerektiği.

 

Bilindiği gibi, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde, ‘Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik …sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.’ hükmü; 7. maddesinin birinci fıkrasında, ‘Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, …siciline kayıt ve tescili ile başlar…’ hükmü; 8. maddesinde ise ‘Motorlu taşıtların trafik … siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, … mükellefiyet sona erer.’ hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23.10.2007 tarih ve 2007/92 Seri No.lu Genelge’de, 25.05.1997 tarihinden önce noter satış senedi düzenlenmek suretiyle satışı yapılan taşıtın, alıcısı tarafından Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-e maddesinde belirtilen bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil bürosuna başvurarak adına kayıt ve tescil ettirilmemesi üzerine taşıt satıcısının, ilgili trafik tescil kuruluşlarına noter satış senedini ekleyecekleri bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde, satıcı adına olan tescil kaydının noter satış tarihi itibarıyla silinerek, aynı tarih itibarıyla alıcı adına re’sen yapılması ve ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Buna göre, adı geçen tarafından 17.03.1995 tarihinde noter satış senedi ile satılan ve trafik tescil kaydı devam eden ………… plakalı taşıttan dolayı adına olan tescil kaydının silinmesi için ilgili trafik tescil bürosuna müracaat edilmesi üzerine ilgili trafik tescil bürosundaki tescil kaydının söz konusu Genelge uyarınca silinmesi halinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin de aynı tarih itibariyle terkin edileceği tabiidir.

 

Öte yandan, anılan Genelge uyarınca yapılan re’sen tescil değişikliğine bağlı olarak motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hakkında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar 02.05.2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer almaktadır.