bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

27 Haziran 2011

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110[3630- ]

Konu:

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2011/5)

 

 

………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

……………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı ‘II/A- Başvuru Süresi ve Şekli’ başlıklı bölümünde, borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan, 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile de anılan Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanarak sahip oldukları her bir taşıta ilişkin toplam borçları veya herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm borçlarını ödemek isteyen amme borçlularının Başkanlığımız internet adresi (http://www.gib.gov.tr/) üzerinden başvuruda bulunmalarına imkan sağlanarak gerekli bilgileri girmek suretiyle yapılan başvurular sonuçlandırılmıştır.

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

 

1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle 6111 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamadıkları,

 

2- Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine ‘yapılandırılacak borç bulunamadı’ mesajı gönderilen;

 

– bir tane aracı bulunanlardan araç plaka bilgisini girmeyen,

 

– birden fazla aracı olup da bu araçlarına ait borçlarını yapılandırmak istemesine rağmen araçların tamamına ilişkin bilgileri girmeyen,

 

– araç maliki olmaması nedeniyle sadece T.C. kimlik numarasını girerek 6111 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezası borçlarını yapılandırmak isteyen ancak, sistemde bu borçların araç plakası ile ilişkilendirilerek izlenmesi nedeniyle borcu yapılandırılamayan,

 

– başvuru sırasında bağlı oldukları vergi dairesi bilgisini girmelerine rağmen bu vergi dairesinden başka bir vergi dairesine borcu bulunan,

 

amme borçlularının süresi içerisinde başvuru yapmalarına rağmen, borçlarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamadığı,

 

3- Kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla T.C. kimlik numarası bilgisini girerek Başkanlığımız internet adresi üzerinden süresi içinde başvuruda bulundukları, ancak kanuni temsilcinin T.C. kimlik numarası bilgisi ile tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılamadığı,

 

4- 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinin ‘1- Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Başvurulara Dair Açıklamalar’ başlıklı bölümünde ‘… muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunmaları mümkün olmayıp bu kişilerin ilgili vergi dairelerine yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.’ düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan borçluların da bulunduğu,

 

5- Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak istemelerine rağmen yalnızca 3 üncü maddeye ilişkin başvuru formunu bağlı oldukları dairelere veren mükelleflerin Kanunun 2 nci maddesinden de yararlanmak istedikleri,

 

anlaşılmıştır.

 

6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan vermek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanması amaçlandığından;

 

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine yazılı başvurmaları halinde bu başvurularının kabul edilmesi,

 

b) Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine ‘yapılandırılacak borç bulunamadı’ mesajı gönderilen mükelleflerin sistemde mevcut başvurularının Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezince ilgili vergi dairelerine aktarılması üzerine, mükelleflerle süratle irtibata geçilmesi ve 6111 sayılı Kanundan yararlanma başvurularına ilişkin iradelerinin üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) temin edilerek başvurularının kabul edilmesi,

 

c) Başkanlığımız internet adresi üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin bu yöndeki iradelerini üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) borçlu oldukları vergi dairelerine yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla sistem üzerinden gerekli sorgulamaların yapılarak tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması,

 

ç) Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde bu borçlarının da Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması,

 

d) Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulardan 2 nci madde kapsamında borcu olanların bu madde kapsamına giren borçları için üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) talep etmeleri halinde Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki borçlarının da yapılandırılması, bu çerçevede vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının mükellefe tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

 

Bununla birlikte, 6111 sayılı Kanundan yararlanma şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, borçluların Kanundan yararlandıkları borçlarıyla ilgili dava açmayacakları, açtıkları davalardan da vazgeçtikleri yönündeki beyanlarının 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile belirlenmiş usuller çerçevesinde alınması gerektiği tabiidir.

 

Öte yandan, tutuklu veya hükümlü olan bazı mükelleflerin 6111 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerini başvuru süresinin son günü olan 31/05/2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) ceza infaz kurumuna vermelerine rağmen bu dilekçelerin bağlı oldukları vergi dairelerine başvuru süresinden sonra intikal etmesi nedeniyle söz konusu müracaatların süresinde yapılmış başvuru olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda vergi dairelerince tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, bu durumda olan mükelleflerin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin, bu tarih belli değilse ceza infaz kurumunun; ilgili dilekçenin vergi dairesine gönderilmesine ilişkin yazı tarihinin 31/05/2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) olması halinde bu taleplerin süresinde yapılmış başvuru olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçluların, 30/06/2011 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 01/08/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanacakları tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.